CBS presenteert ontwikkelingen woningmarkt aardbevingsgebied

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft vandaag het tweede rapport van het onderzoek naar de ontwikkelingen op de woningmarkt in het aardbevingsgebied aan de Nationaal Coördinator Groningen gepresenteerd. Daaruit blijkt dat de woningmarkt in het aardbevingsgebied in Groningen zich tussen de zomer van 2012 en eind 2015 ongunstiger ontwikkelde dan een vergelijkbaar gebied in de omgeving.  Woningen zijn minder makkelijk te verkopen en het recente herstel op de nationale woningmarkt drong later in het bevingsgebied door.

Foto van te koop - bord bij woning

Het onderzoek biedt belangrijke informatie voor de aanpak van de Nationaal Coördinator. In het Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen staan maatregelen die kunnen bijdragen aan de stabilisatie van de woningmarkt in het aardbevingsgebied.

Veiligheid voorop

Uit eerder onderzoek van de TU Delft naar ontwikkelingen op de woningmarkt kwam naar voren dat versterken van woningen de belangrijkste maatregel is om de woningmarkt te stabiliseren. De NCG is inmiddels gestart met de  bouwkundige inspecties van in vijf plaatsen in de kern van het aardbevingsgebied. Op basis van deze inspecties kan worden berekend welke woningen moeten worden versterkt, zodat ze aardbevingsbestendig worden.

Koop van woningen in specifieke situaties

Naast het versterken van woningen bevat het meerjarenprogramma van de NCG maatregelen die in specifieke gevallen gericht zijn op koop van woningen.

  1.  Woningen die niet voldoen aan de veiligheidsnorm 10-4 en niet binnen 5 jaar versterkt kunnen worden naar de norm 10-5.
  2.  Situaties waar de kosten voor het versterken van de woningzijn hoger dan de waarde van de woning.
  3.  Koop in geval van schrijnende situaties via de Commissie Bijzondere Situaties
  4.  Proef met koop van woningen voor ondersteuning in specifieke situaties.

Naast de schrijnende situaties waar de Commissie Bijzondere Situaties op is gericht en die ertoe hebben geleid dat er woningen zijn gekocht, zijn er bewoners die ondanks uiterste inspanningen niet in staat zijn hun huis te verkopen. Deze bewoners geven aan “gevangen te zitten in hun eigen huis” en door de aardbevingen in het gebied, in combinatie met een moeizaam functionerende  woningmarkt geen uitweg te zien.  Met het deze proef  met koop van woningen wordt in specifieke omstandigheden ondersteuning geboden. De woning moet minimaal een jaar te koop staan en daarbij wordt gekeken naar sociaal-economische en sociaal-maatschappelijke factoren.  Het gaat daarbij bijvoorbeeld om eigenaren die een indicatie hebben voor het verpleeghuis of bijvoorbeeld een inwoner die een baan in Zeeland heeft geaccepteerd en de woning na een jaar nog niet verkocht heeft.

Periodiek onderzoek ontwikkelingen woningmarkt

Het CBS voert in opdracht van de NCG periodiek onderzoek uit naar de ontwikkeling van de verkoopbaarheid en de verkoopprijzen van woningen in het aardbevingsgebied. Het derde rapport van het CBS over de ontwikkelingen rondom het Groningenveld verschijnt in september 2016.