Verjaring van mijnbouwschade stuiten

Op 9 augustus heeft NAM in een verklaring aangegeven geen beroep te doen op de verjaring bij fysieke schade aan gebouwen, als de schade is gemeld bij Centrum Veilig Wonen (CVW) of NAM. Dit geldt ook voor de bijkomende kosten als vermeld in het schadeprotocol van NAM dat tot 31 maart 2017 gold. Voor andersoortige schades geldt dit niet, zo geeft NAM aan. NCG adviseert gedupeerden met andere vormen van schade daarom een zogenoemde stuitingsbrief te sturen naar NAM als de verjaringstermijn van vijf jaar op korte termijn verstrijkt.

Foto van scheur in muur

Vorderingen tot vergoeding van schade als gevolg van de gaswinning kunnen na vijf jaar verjaren. Gedupeerden kunnen daardoor hun aanspraak op een schadevergoeding kwijtraken. De verjaringstermijn van vijf jaar loopt vanaf het moment dat de gedupeerde bekend is met de schade en de daarvoor aansprakelijke partij.

Verklaring NAM

In de verklaring heeft NAM bekend gemaakt dat zij jegens eigenaren die bij CVW (of in het verleden bij NAM) melding hebben gemaakt van fysieke schade aan een gebouw waarvan zij eigenaar zijn en die het gevolg is van gaswinning uit het Groningenveld, geen beroep zal doen op verjaring van hun recht op vergoeding van die schade. Ook al is die schade nog niet afgehandeld. Dit geldt zowel voor het recht op vergoeding van de fysieke schade aan het gebouw, als voor eventuele bijkomende kosten, zoals opgesomd in het Schadeprotocol zoals dat tot 31 maart 2017 gold. De volledige verklaring is te lezen op de website van NAM.

Stuiten overige schades

De verklaring van NAM gaat alleen over fysieke schades aan gebouwen, die gemeld zijn bij CVW of NAM. NAM geeft aan dat daarvoor geen stuitingsbrief hoeft te worden gestuurd. Voor andersoortige schades geeft NAM aan dat dit niet geldt. Om te voorkomen dat de vordering tot vergoeding van andere schades kan verjaren, adviseert NCG gedupeerden de verjaring te stoppen (stuiten) door een brief te sturen aan NAM. Dat geldt ook voor eigenaren die oudere schade hebben (bijvoorbeeld uit 2012) en deze nog niet hadden gemeld bij CVW of NAM.

Voorbeeldbrief

NCG heeft een voorbeeldbrief opgesteld voor het stuiten van de verjaring. Het is verstandig om de brief per aangetekende post met bewijs van ontvangst te verzenden. Zo kan de gedupeerde aantonen dat de mededeling is aangekomen bij de geadresseerde.