Bevindingen begeleidingscommissie onderzoek schades buitengebied

Centrum Veilig Wonen en Witteveen+Bos hebben de afgelopen periode woningen en gebouwen aan de randen van het aardbevingsgebied, ook wel het ‘buitengebied’ genoemd, uitgebreid geïnspecteerd. Vandaag zijn de beoordelingsrapporten van de circa 1.600 geïnspecteerde woningen opgeleverd. Gedurende het gehele proces heeft een onafhankelijke begeleidingscommissie, die is ingesteld door de Nationaal Coördinator Groningen, geadviseerd over de opzet en de uitvoering van de proef.

De uitkomsten van het onderzoek geven een duidelijk beeld over de oorzaken van de schade. Hieruit komt naar voren dat de meeste schades zijn veroorzaakt door verschillende vormen van belasting van het gebouw, ongelijkmatige zettingen in de ondergrond en vervormingen. Bij een vervorming kan worden gedacht aan scheurvorming die ontstaat doordat bouwdelen willen uitzetten en/of krimpen en daarin worden belemmerd door muren of vloeren. Het merendeel van de geconstateerde schade is klein; ruim 90% van de onderzochte scheuren is kleiner dan vijf millimeter. Uit het onderzoek blijkt dat er géén sprake is van mijnbouwschade ten gevolge van gaswinning.

Uitgebreid onderzoek

Er is niet eerder zo’n uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar de oorzaken van schades. Schademelders zijn gezamenlijk bezocht door inspecteurs van Witteveen+Bos en bewonersbegeleiders van Centrum Veilig Wonen. Hierbij is niet alleen onderzoek gedaan naar de gemelde aarbevingschade, maar is het gehele gebouw geïnspecteerd en zijn alle schades in kaart gebracht. Daarnaast is bij het onderzoeken van de oorzaken van de schade niet alleen naar aardbevingen en de mogelijke schade aan het gebouw gekeken, maar is tevens onderzoek gedaan naar de omgevingsfactoren en de diepe en ondiepe ondergrond. De beoordeling – uitgevoerd onder leiding van een panel van deskundigen - heeft voor iedere woning volgens dezelfde wetenschappelijke methode plaatsgevonden. Om nog zekerder te zijn van de individuele uitkomsten, zijn de uitkomsten van alle 1.600 woningen in het buitengebied ook nog eens met elkaar vergeleken. Waar nodig heeft daarna nog extra bodemonderzoek, aanvullend onderzoek of een herinspectie plaatsgevonden.

Onafhankelijke begeleidingscommissie ingesteld door NCG

Gedurende het gehele proces heeft een onafhankelijke begeleidingscommissie, die is ingesteld door de Nationaal Coördinator Groningen, geadviseerd over de opzet en de uitvoering van de proef. De begeleidingscommissie bestaat uit burgemeester Gerard Beukema van gemeente Delfzijl, burgemeester Koos Wiersma van gemeente De Marne, Merijn Wienk vertegenwoordiger van de maatschappelijke stuugroep, onafhankelijk bouwkundig expert Otto Wassenaar en hoogleraar Simon Wijte van de TU Eindhoven.

De begeleidingscommissie is van mening dat het onderzoeken en duiden van de schades uitgebreider is onderbouwd dan tot nu toe gebruikelijk is en dat de schadeoorzaken op een meer objectieve wijze zijn geanalyseerd. Door de inzet van verschillende experts is tot een zo volledig mogelijk beeld van de oorzaken gekomen. Er is een zeer kleine kans dat in een enkel geval de rol van een beving toch niet uitgesloten kan worden. Langjarige wetenschappelijke studie is echter nodig om methoden te vinden die dit precies kunnen vaststellen. De kans dat nader onderzoek tot heel andere inzichten leidt voor de bewoners is klein. De begeleidingscommissie heeft aangegeven dat hier de grenzen van kennis en wetenschap zijn bereikt.

Centrum Veilig Wonen neemt contact op met bewoners

Voor de bewoners staan de beoordelingsrapporten vanaf vandaag (31 maart 2017) gereed in MijnCVW. De bewonersbegeleiders van Centrum Veilig Wonen nemen de komende weken ook contact met hen op om te controleren of zij nog vragen hebben. Indien gewenst bezoeken zij de bewoners daarna thuis. Daarnaast worden ook vijf inloopavonden voor bewoners georganiseerd. Nadere informatie is te vinden op de website van Centrum Veilig Wonen.