Onderzoek KPMG naar processen Centrum Veilig Wonen

In opdracht van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) heeft KPMG in 2017 een audit uitgevoerd bij Centrum Veilig Wonen (CVW). Het onderzoek geeft inzicht in de relatie tussen NAM en CVW en de processen van CVW met betrekking tot de schadeafhandeling en het preventief versterken van gebouwen.

Hoofdkantoor CVW in Appingedam

KPMG heeft de conclusies vastgelegd in een rapport en aangeboden aan NCG. Bij de uitvoering van het onderzoek zijn, in de periode van maart tot en met medio mei, 36 interviews met medewerkers van CVW, NAM en maatschappelijke organisaties gehouden. Van CVW en NAM zijn meer dan 350 documenten bestudeerd.

Conclusies

Relatie NAM en CVW

Over de relatie tussen NAM en CVW concludeert KPMG onder andere dat NAM zeer dicht op CVW zit om toe te zien op een adequate invulling van het contract, dat tussen CVW en NAM is gesloten. KPMG vraagt zich af of deze directe operationele en financiële aansturing het juiste effect oplevert voor het realiseren van de schadeafhandeling en de versterkingsopgave. Ook vraagt KPMG zich af of er voldoende vertrouwen en vrijheid wordt gegeven aan CVW, zodat het op een effectieve en efficiënte wijze zijn doelstellingen kan bereiken.

Met betrekking tot de inrichting van CVW als organisatie staat in het rapport dat het management van CVW van meet af aan heeft erkend dat bewonersgerichtheid een cruciale kritieke succesfactor is, en dat het management dit ook uitdraagt naar haar medewerkers.


Werkprocessen schadeafhandeling en versterken

KPMG heeft gekeken naar het bestaan van de noodzakelijke protocollen en processen. Hoe deze processen in de praktijk worden toegepast, is niet in het onderzoek meegenomen. KPMG concludeert in het rapport dat er op alle vlakken ondersteunende processen en protocollen zijn ontwikkeld. Onder andere op het gebied van personeel, organisatie en ICT. Daarbij geeft KPMG wel aan dat deze processen niet zodanig zijn ingericht, dat CVW om kan gaan met de veranderende omgeving en dat deze niet altijd voldoen.

Over het werkproces rondom schadeafhandeling zegt KPMG dat in de tijd dat het onderzoek is uitgevoerd de processen bij CVW zijn ingericht volgens de protocollen, maar dat de experts nog niet het gewenste niveau hebben om te werken met de in maart ingevoerde rapportageformats. Ook is er onvoldoende inzicht in de afhandelingsprocedure van de meldingen via het cliëntvolgsysteem. Verder komt in het onderzoek naar voren dat CVW voor de uitvoering van het bouwkundig versterken nog geen definitieve procesbeschrijving heeft. Deze is momenteel in ontwikkeling.

Tussentijdse ontwikkelingen

Aanleiding voor het onderzoek was een verzoek van toenmalig minister Kamp van Economische Zaken aan NCG om toezicht te gaan houden op CVW. Ondertussen hebben tijdens de uitvoering van het onderzoek allerlei ontwikkelingen plaatsgevonden. Zo is een wetsvoorstel opgesteld voor de positie van de NCG en is versnelling gekomen in de gesprekken met NAM, NCG en het ministerie van Economische Zaken om NAM op verdere afstand te plaatsen van de schadeafhandeling en het versterken. Deze gesprekken lopen nog. Het auditrapport van KPMG krijgt daarmee een andere betekenis dan eerder voorzien en wordt meegenomen in de gesprekken.