Kennisagenda Bouwen en Versterken geactualiseerd

BuildinG heeft in opdracht van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) de kennisagenda Bouwen en Versterken geactualiseerd. Op deze kennisagenda staat aan welke kennis over schade en versterken nu behoefte is. BuildinG heeft de kennisagenda geactualiseerd op basis van onderzoeken die afgelopen jaar zijn uitgevoerd en de uitkomsten van de kennistafels die in 2018 zijn gehouden.

Op basis van de kennisagenda bekijkt NCG welk vervolgonderzoek er moet komen. Daarbij wil NCG ook andere partijen uitdagen onderzoeksvragen uit de kennisagenda te helpen beantwoorden.

Kennisagenda Bouwen en Versterken

A: Vragen over versterken

1: Wat is de invloed van de afbouw van de gaswinning op de seismiciteit in Groningen?
2: Op welke onderdelen moeten de rekenmodellen nog worden ontwikkeld?
3: Hoe effectief zijn versterkingsmaatregelen in het terugdringen van het risico?
4: Wat is nodig om versterkingsmaatregelen te toetsen ?
5: Hoe kunnen oplossingen verregaand gestandaardiseerd worden?

B: Vragen over ontstaan, opname en preventie van schade

6: Kan een meetlat ontwikkeld worden om schade eenduidig te beoordelen, en wat is daarvoor nodig?
7: Hoe leggen we de schade snel, eenduidig en objectief vast?
8: Welke maatregelen kunnen schades in de toekomst voorkomen en hoe kan dat worden getoetst?
9: Wat is het effect van cumulatieve schade bij meerdere bevingen?

C: Generieke vragen over versterken en schade

10: Hoe kan, in het bijzonder bij erfgoed, een verantwoorde afweging worden gemaakt tussen het wel of niet treffen van maatregelen ?
11: Hoe kan monitoring bijdragen aan de kwaliteit van versterken en schade afwikkeling?
12: Hoe kunnen we het beste leren van reeds opgedane ervaring ?

Kennisplatform Bouwen en Versterken

Het Kennisplatform Bouwen en Versterken is bedoeld om kennisopbouw en kennisdeling over toekomstbestendig bouwen en versterken te stimuleren. Vanuit het platform worden verschillende activiteiten georganiseerd, zoals kennistafels voor vakprofessionals en wetenschappers. Ook wordt jaarlijks een kenniscongres voor een breder publiek georganiseerd. BuildinG voert het Kennisplatform Bouwen en Versterken uit in opdracht van Nationaal Coördinator Groningen.