Fugro/Zonneveld en Archipunt/MUG gaan pilot tiltsensoren uitvoeren

Combinaties Fugro/Zonneveld en Archipunt/MUG gaan in opdracht van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) de pilot tiltsensoren uitvoeren. Fugro/Zonneveld gaat de meetopstellingen plaatsen en onderhouden. En ook de dataverzameling, data-analyse en interpretatie uitvoeren. Archipunt/MUG gaat de opname van de bouwwerken namens NCG uitvoeren om de ontwikkeling van schade in beeld te brengen.

In het aardbevingsgebied leeft al enkele jaren de wens om een proef met tiltsensoren uit te laten voeren. De pilot is bedoeld om de toegevoegde waarde van tiltsensoren te onderzoeken en de kennis hierover te vergroten. De tiltsensoren moeten de scheefstand van constructie-onderdelen van gebouwen meten en tijdelijke en blijvende veranderingen van de scheefstand onder invloed van diverse belastingen, zoals aardbevingen, registreren. De pilot moet uitwijzen in hoeverre tiltsensoren aanvullende informatie opleveren bij het beoordelen van schade en ook voor het bepalen van risico’s.

Uitvoering pilot

Fugro/Zonneveld en Archipunt/MUG gaan samen met NCG de komende maanden de voorbereidende werkzaamheden voor de start van de pilot uitvoeren. Na de plaatsing van de meetopstellingen op dertien locaties gaan de metingen in de zomer van 2019 van start. De locaties worden verspreid over de kern van het aardbevingsgebied, aan de randen en op grotere afstand van het aardbevingsgebied. De pilot heeft een voorziene looptijd van 2,5 jaar. Daarvan wordt 22 tot 24 maanden daadwerkelijk gemeten. Na het eerste jaar meten, gaat NCG evalueren of er aanpassingen nodig zijn in het aantal meetlocaties.

Aanbestedingsprocedure

Op 5 december 2018 heeft NCG de Europese aanbesteding voor de pilot tiltsensoren gepubliceerd. Op basis van het aanbestedingsdocument konden geïnteresseerde partijen zich inschrijven voor twee percelen:

  • Perceel 1: Plaatsing en onderhoud meetopstellingen, dataverzameling, data-analyse en interpretatie.
  • Perceel 2: Opname van de bouwwerken.

Definitieve gunning

Voor het eerste perceel hebben vijf partijen zich ingeschreven. Voor perceel 2 hebben drie partijen een aanbieding gedaan. Een beoordelingscommissie heeft de inschrijvingen beoordeeld en was unaniem over de gunning aan Fugro/Zonneveld en Archipunt/MUG. Op 19 maart 2019 zijn de inschrijvende partijen op de hoogte gebracht van de voorlopige gunning. De afgewezen inschrijvers hebben geen voorlopige voorziening aangevraagd bij de rechtbank. Daardoor is de gunning op 9 april 2019 definitief geworden.