Erfgoedprogramma werpt eerste vruchten af

Nieuwe subsidieregelingen voor monumentonderhoud, oprichting van een Erfgoedloket en uitbreiding van de Erfgoedmonitor. Het zijn een aantal voorbeelden van de mooie resultaten die zijn behaald sinds de oplevering van het Erfgoedprogramma 2017-2021. De resultaten staan in de voortgangsrapportage die is opgesteld door de betrokken gemeenten in het aardbevingsgebied, de provincie Groningen, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Nationaal Coördinator Groningen (NCG).

Typische Groningse huisjes

De vele ontwikkelingen rondom de gaswinning en versterking zijn ook op het Erfgoedprogramma van invloed. Daarom bevat de voortgangsrapportage een geactualiseerde beleidsagenda. Ook is een koppeling gemaakt met het Nationaal Programma Groningen, waarin bepaalde onderdelen uit het Erfgoedprogramma kunnen landen.

Mooie eerste resultaten

Alle spelers in het complexe veld van erfgoed zijn met grote inzet aan de slag gegaan om te werken aan het doel van het Erfgoedprogramma: Groningen moet Groningen blijven, met haar eigen, unieke gebiedsidentiteit. Hieronder staan de belangrijkste resultaten die tot nu toe zijn behaald.

Borgen van cultureel erfgoed
Alle gemeenten in het aardbevingsgebied zijn voortvarend aan de slag gegaan met het aanwijzen van gemeentelijke monumenten en karakteristieke panden. 

Instrumenten voor monumenteigenaren
Provincie Groningen, NCG en het ministerie van OCW hebben samen instrumenten ontwikkeld om monumenteigenaren te ondersteunen:

  • Het Erfgoedloket, het Erfgoedadviesteam en een handreiking voor eigenaren;
  • Het Afwegingskader deel 1, een eerste handreiking voor eigenaren, overheden en professionals voor het omgaan met versterking van gebouwd erfgoed. Deel 2 volgt in 2019;
  • Twee subsidieregelingen voor regulier en groot onderhoud van Rijksmonumenten;
  • Speciale aandacht voor monumenten in de nieuwe Nederlandse Praktijkrichtlijn voor aardbevingsbestendig bouwen (NPR 9998:2018).

Provinciale Erfgoedmonitor
Alle Rijks- en gemeentelijke monumenten zijn opgenomen in de provinciale Erfgoedmonitor. In 2019 worden ook alle karakteristieke en beeldbepalende panden en objecten toegevoegd.

Over het Erfgoedprogramma

Het Erfgoedprogramma 2017-2021 is medio 2017 opgesteld door de betrokken gemeenten in het aardbevingsgebied, provincie Groningen, ministerie van OCW en NCG. Aanleiding was de motie Dik-Faber, die vraagt om een samenhangend erfgoedbeleid voor het aardbevingsgebied. Het erfgoedprogramma beschrijft het beleid en de gezamenlijke aanpak van erfgoed in het kader van schadeherstel en de versterkingsopgave in het aardbevingsgebied.