Tussentijds rapport SodM van onderzoek naar seismisch netwerk Groningen

Het KNMI heeft de afwijkingen in de meetdata van G0-meters in het seismisch netwerk van Groningen op juiste wijze gecorrigeerd. Deze afwijkingen hebben verder geen effect gehad op de versterking en de afhandeling van aardbevingsschade. Dat bevestigt het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).

KNMI

De G0-meters meten grondversnellingen bij aardbevingen. In februari meldde het KNMI dat zij bij deze meters een afwijking geconstateerd had, en deze inmiddels gecorrigeerd had. Omdat het seismisch netwerk van het KNMI onder andere van belang is voor het bepalen van de omvang van de versterkingsopgave en wetenschappelijk onderzoek naar het Groningen-gasveld, is SodM met een onafhankelijke validatie gestart. Deze gaat naar verwachting een jaar duren. Op 10 juli 2019 heeft SodM een eerste tussentijdse rapportage van deze validatie gepubliceerd.

Gedempte metingen

Tijdens de validatie heeft SodM afwijkingen ontdekt bij metingen van andere versnellingsmeters in Groningen, de zogeheten B0-meters. Doordat de meters gemonteerd zijn op gefundeerde gebouwen worden de gemeten trillingen gedempt. Hierdoor wordt niet direct de daadwerkelijke grondversnelling gemeten, maar een deels gedempte grondversnelling. De metingen van de grondversnelling worden onder andere gebruikt om te berekenen of huizen in Groningen aan de veiligheidsnorm voldoen. Omdat de B0-meters verspreid staan over heel Groningen, is de invloed voor alle gebouwen in de regio vergelijkbaar. Dat wil zeggen: voor alle gebouwen gaat het berekende risico omhoog. De omvang van dit effect is nog onbekend. SodM heeft de NAM opdracht gegeven dit effect nader te onderzoeken.

Effect op versterking

Als de NAM nieuwe risicoberekeningen heeft uitgevoerd, wordt duidelijk of en zo ja, hoeveel gebouwen aan het versterkingsprogramma toegevoegd dienen te worden. Mogelijk nog toe te voegen gebouwen hebben een lager risico en dus een lagere prioriteit dan de gebouwen die reeds in het versterkingsprogramma zitten. Naar verwachting is hier eerste helft 2020 duidelijkheid over. SodM heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) geadviseerd het huidige versterkingsprogramma gedurende het komende jaar onveranderd door te zetten. Het ministerie van EZK neemt dit advies over. Dit advies sluit aan bij het huidige beleid waarbij jaarlijks een actualisatie wordt gedaan om de meest recente inzichten mee te nemen. Bovendien is het voor de veiligheid van de inwoners van Groningen van belang dat de versterking met de grootst mogelijke voortvarendheid wordt uitgevoerd. 

Kijk voor meer achtergrondinformatie over versnellingsmeters en voor een publieksvriendelijke versie van het rapport op de website van SodM.