Publicatie Critical Review ‘Kennis, aardbevingen en Groningen’

In tal van situaties hebben overheden te maken met grote risico’s, tegenstrijdige belangen en maatschappelijke druk. Daarin speelt kennis een centrale rol. Dat geldt voor gaswinning in Groningen, maar ook voor Schiphol, waterveiligheid en COVID-19. Het verslag van de laatste 'Critical Review' gaat over hoe het gebruik van kennis in Groningen zich verhoudt tot die andere domeinen.

Critical Reviews

In opdracht van Nationaal Coördinator Groningen organiseerde het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen vijf keer eerder een Critical Review. Wetenschappers, professionals en bewoners gaan daarbij met elkaar in gesprek over een bepaald onderwerp. Daardoor kunnen verschillende perspectieven en visies naar voren komen. Thema’s die tijdens de vorige reviews aan bod kwamen waren: de dreigingskaarten, de versterking, erfgoed, de economie en de waardedaling van huizen.

Afrondende en laatste review

In het voorjaar van 2021 werd de serie afgerond. Dit keer stond niet één specifiek thema centraal. 70 deelnemers gingen tijdens vier sessies met elkaar in dialoog waarbij ze keken naar het grotere geheel: welke rol speelt kennis in het debat over de aardbevingen in Groningen? Hoe bruikbaar is die kennis? En wordt de aanwezige kennis gebruikt?

Conclusies

Naar aanleiding van de dialogen schreven Wim Derksen en Mariëlle Gebben dit verslag. Over de betrouwbaarheid en het gebruik van kennis concluderen zij dat het niveau van kennisontwikkeling in Groningen relatief laag is. Zij stellen vast dat technologische kennis domineert. Zij signaleren dat sommige modellen niet betrouwbaar zijn. En ze stellen vast dat er veel ogenschijnlijk betrouwbare sociaalwetenschappelijke kennis is en dat kennis van bewoners nauwelijks wordt gebruikt. Derksen en Gebben concluderen ook dat verbeteringen mogelijk zijn in de manier waarop kennis wordt geproduceerd, gebruikt en gecommuniceerd.

Aanbevelingen

Het kennisplatform heeft het verslag aangeboden aan Nationaal Coördinator Groningen en vijf aanbevelingen gedaan: (a) ontleen aan de huidige modellen niet teveel zekerheid en heroverweeg de rol die zij in aanpak en beleid spelen, (b) maak meer gebruik van sociaalwetenschappelijke kennis, (c) maak meer gebruik van kennis van bewoners, (d) maak technische kennis beter begrijpelijk voor bewoners en (e) gebruik onafhankelijke kennis en weeg deze transparant.

NCG zal de conclusies en aanbevelingen bespreken met het ministerie van BZK en de regio om te kijken welke vervolgstappen nodig zijn.

Meer informatie over de Critical Reviews vindt u ook op de site van het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen.