Publicatie Voortgang Versterking | Stand van zaken op 30 september 2021

Nationaal Coördinator Groningen publiceert maandelijks de cijfers over de voortgang van het versterkingsprogramma. De nieuwste cijfers geven inzicht in de resultaten tot en met 30 september 2021. Het gaat om de resultaten van NCG in 2021 en om de voortgang van het gehele versterkingsproces.

Doelstellingen

4000 opnames en beoordelingen uitvoeren en 1500 versterkingstrajecten afronden. Dat is het doel dat NCG zichzelf heeft gesteld voor 2021. En wat is afgesproken met het ministerie van BZK en de vijf gemeentes in het aardbevingsgebied. Eind september stond de teller op 1.899 opnames, 2.027 beoordelingen en 346 afgeronde versterkingstrajecten. Peter Spijkerman, algemeen directeur NCG, licht toe wat NCG de afgelopen maanden nog meer heeft gedaan en waarom we denken dat we de doelstellingen grotendeels zullen behalen.

Andere werkzaamheden

In de afgelopen maanden is er veel gebeurd. ‘Door de afspraken van Rijk en regio in november 2020 komen bijna 4600 adressen van particuliere eigenaren en ruim 2600 adressen van woningbouwcorporaties in aanmerking voor een herbeoordeling. De eigenaren van deze adressen kunnen kiezen voor verdergaan met het liggende versterkingsadvies, dat is gebaseerd op een verouderde NPR (richtlijnen voor de veiligheid). Of voor een herbeoordeling op basis van de nieuwste inzichten, wat zal leiden tot lichtere versterkingsmaatregelen. Voor NCG heeft deze keuze extra werkzaamheden met zich meegebracht. Zo voeren we dit jaar met de eigenaren van al deze adressen een oriënterend gesprek over de keuzemogelijkheid. En we bieden eigenaren aan om gebruik te maken van een onafhankelijk adviseur die kan ondersteunen bij het maken van de juiste keuze. Inmiddels hebben we voor 3.953 adressen oriënterende gesprekken gevoerd met de eigenaren en zijn er 721 herbeoordelingen aangevraagd. 237 daarvan zijn al goedgekeurd.

Het verstrekken van alle beschikbare informatie en het vervolgens maken van een keuze kost tijd. Zo heeft een eigenaar een half jaar de tijd om de keuze voor wel/niet herbeoordelen te maken. Dat heeft geleid tot vertraging in de trajecten. Maar kiest men voor herbeoordelen, dan zal dat ook weer tot versnelling leiden. Omdat herbeoordeling volgens de nieuwste inzichten zal leiden tot minder intensieve versterkingsmaatregelen.’

Naast de enorme klus van het beschikbaar stellen van een onafhankelijk adviseur en het voeren van duizenden oriënterende gesprekken, voert NCG sinds begin dit jaar ook de regeling ‘Tegemoetkoming huurders’ van het ministerie van BZK uit. Met deze eenmalige tegemoetkoming worden de vergoedingen voor huurders en particuliere eigenaren in de versterkingsopgave gelijkgetrokken. Huurders kunnen de aanvraag indienen bij NCG. NCG checkt de aanvraag en handelt deze af. Inmiddels maakten ruim 300 huurders gebruik van deze regeling.

Doelstelling behalen

Waarom we bij NCG geloven dat we de doelstelling voor dit jaar grotendeels behalen, licht Peter als volgt toe: ‘Nadat we in juli konden starten met de typologieaanpak hebben we voor het opnemen en beoordelen met deze aanpak zo’n 3.000 adressen in de markt gezet. Dat wil zeggen dat de ingenieursbureaus die voor ons werken met deze adressen aan de slag zijn. Met de typologiemethode (vergelijkbare panden op dezelfde manier beoordelen) kan dit sneller dan voorheen. Wij gaan er vanuit dat we het grootste gedeelte van de uitgezette adressen binnen twee maanden terugkrijgen. Ook denken we in de laatste maanden van het jaar nog een flink aantal trajecten af te ronden. Zo zijn er in september enkele tientallen adressen afgerond die nog niet in het systeem verwerkt zijn. En volgens planning wordt onder meer in Appingedam, Delfzijl, Loppersum en ’t Zandt nog een groot aantal panden opgeleverd. Dit maakt dat wij er voor blijven gaan en we nog steeds geloven dat we de doelstellingen grotendeels kunnen behalen, maar het blijft een enorme uitdaging.’

Vooruitblik

Het afronden van diverse bouwtrajecten is niet alleen afhankelijk van de inzet van NCG. Ook tijdige levering van bouwmaterialen bijvoorbeeld en het volgens planning kunnen aansluiten van de nutsvoorzieningen zijn kritische factoren. Net als het beschikbaar zijn van voldoende tijdelijke huisvesting. Peter: ‘Samen met de bouwsector, Rijk en regio werken we aan het oplossen van deze knelpunten, zodat we daar in 2022 de vruchten van plukken. Daarnaast werken we gezamenlijk aan een meerjarenplanning, waardoor het sturen op de resultaten en op het afronden van de versterking in 2028 beter mogelijk wordt.’

Bekijk de online rapportage voor alle gegevens, inclusief een overzicht van de voortgang van het versterkingsproces per batch, gemeente, risicoprofielen en bijzondere categorieën (zorg, scholen, dorpshuizen, agro en Heft in eigen Hand/Eigen Initiatief).