Derwin Schorren gaat bewonersadviesraad oprichten voor Nationaal Coördinator Groningen

De bewoners moeten centraal staan bij het versterken van gebouwen in Groningen. Om bewoners nauwer te betrekken, wordt een bewonersadviesraad opgericht. De bewonersadviesraad gaat Nationaal Coördinator Groningen (NCG) gevraagd en ongevraagd adviseren over bestaand en nieuw beleid rondom de versterking van gebouwen. Derwin Schorren, voormalig vicevoorzitter van de Groninger Bodem Beweging, is gevraagd om de bewonersadviesraad op te richten. De bedoeling is dat de adviesraad in juni van start gaat.

‘Groningers hebben niet gevraagd om aardbevingen en kapotte panden. Groningers vragen wél om een veilig huis om in te wonen en te werken. Het opzetten van een bewonersadviesraad is een goede manier om de bewoners een meer volwaardige plaats te geven in het versterkingsproces. Ik ga me er voor inzetten dat de bewonersadviesraad daadwerkelijk een aanvullende kracht gaat worden. Een kracht die de wijze waarop de NCG acteert kritisch volgt, evalueert en daarop adviseert. Daarmee hoop ik dat NCG en de bewoners beseffen dat zij niet tegenover elkaar staan, maar dat zij elkaar heel goed aan kunnen aanvullen en van elkaar kunnen leren. Om zo tot meer (be)grip en verbeteringen te komen’, aldus Derwin Schorren.

Veertien leden

In de bewonersadviesraad gaan maximaal veertien bewoners plaatsnemen. Alle leden moeten eigenaar zijn van een gebouw waar versterking nodig is. Daarbij wordt gekeken naar een goede mix tussen bewoners die aan het begin van het versterkingsproces staan en bewoners die al verder zijn met de versterking van hun gebouw. En tussen situaties waar sloop en nieuwbouw aan de orde is en waar versterking plaatsvindt. Ook wordt bij de samenstelling van de raad gekeken naar een goede vertegenwoordiging van verschillende dorpen en naar bewoners die de versterking zelf laten uitvoeren of dat door NCG laten doen. Op die manier moet een goede afspiegeling van de bewoners in de versterkingsopgave ontstaan.

Evalueren, adviseren en signaleren

De leden van de bewonersadviesraad wordt gevraagd om de inzet van het versterkingsbeleid te evalueren en over nieuw beleid te adviseren. Als ervaringsdeskundige kunnen de leden onder andere hun licht werpen op de praktische uitvoerbaarheid van beleid. Maar ze kunnen ook eigen (innovatieve) ideeën opperen om de versterking te verbeteren. Daarnaast kunnen de leden ontwikkelingen signaleren, waar NCG wat mee zou moeten. Op die manier wil NCG de denkkracht van bewoners gaan benutten. De bewonersadviesraad krijgt een onafhankelijke voorzitter. Deze voorzitter is verantwoordelijk voor het regelen en aanjagen van de bewonersadviesraad. En dient ook als aanspreekpunt voor de leden van de adviesraad en voor NCG. De bewonersadviesraad komt in principe vier keer per jaar bij elkaar.

Verbeteren bewonersbeleving

Het oprichten van een bewonersadviesraad is een van de acties uit een plan van aanpak van NCG om beter in te spelen op het belang van bewoners tijdens de versterking. Onderdeel van dat plan van aanpak is ook het verbeteren van de persoonlijke communicatie met bewoners. Zo wordt onder meer gewerkt aan het uitbreiden van de informatievoorziening voor bewoners. En voor alle medewerkers die direct contact hebben met bewoners wordt een opleidingstraject opgezet. Daarmee wil NCG onder andere communicatievaardigheden en vakinhoudelijke kennis van de medewerkers verbeteren. Verder gaat NCG bij het dorps- en gebiedsgericht versterken meer inzetten op samenwerking en participatie met bewoners en andere stakeholders.