NCG presenteert jaarplan 2023

De versterkingsoperatie moet beter. We zien dit niet alleen terug in recente onderzoeken en in het politieke debat, maar ook in signalen van bewoners en van onze medewerkers. Het jaar 2023 is het jaar waarin wij onze plek innemen naast de bewoner. Waarin we onze processen verbeteren en samen met onze stakeholders kijken naar een integrale aanpak van de versterking. Om ervoor te zorgen dat bewoners geen last meer hebben van tijdrovende bureaucratische of administratieve lasten.

In het jaarplan 2023 staat hoe NCG het komende jaar invulling geeft aan deze ambitie. 
 

Veiligheid voorop

De veiligheid van Groningers staat voorop. Daarom blijven twee doelen onveranderd: 

  • In 2023 hebben alle bewoners die in de versterkingsoperatie zitten duidelijkheid of hun huis voldoet aan de veiligheidsnorm.
  • In 2028 voldoen alle gebouwen die in de scope van de versterkingsoperatie zitten aan de veiligheidsnorm. Dat geldt ook voor de adressen die na een opname via Loket Opname Op Verzoek (LOOV) aan onze scope toegevoegd zijn.

Luisteren naar bewoners

‘Het gaat om mensen hun thuis. Wij hebben de verantwoordelijkheid om de versterkingsopgave, die ingrijpend kan zijn voor bewoners, zo goed mogelijk uit te voeren. Dat betekent allereerst dat we de taak hebben om te luisteren. In het persoonlijk contact tussen ‘onze’ bewoners en medewerkers, maar ook via klankbordgroepen zoals de bewonersadviesraad. We streven ernaar om voor bewoners een betrouwbare en empathische overheid te zijn. Een overheid die op een flexibele manier werkt en oog heeft voor de mensen achter de voordeur’, aldus Nationaal Coördinator Groningen Regina Bouius. 
 

Betrouwbaar zijn

NCG wil goede afspraken maken en deze ook nakomen. Dit komt niet alleen onze relatie met de bewoners ten goede, maar ook die met onze medewerkers. Zij zijn immers het gezicht van onze organisatie en worden aangesproken op ons handelen. Ook is NCG verantwoordelijk voor het controleren of ingehuurde partijen hun afspraken nakomen en kwaliteit leveren. Voor een verhoging van de bewoners- en medewerkerstevredenheid zijn drie dingen noodzakelijk:

  • de productievoortgang;
  • een goed ingeregelde organisatie ( het ‘huis op orde’);
  • een goede horizontale samenwerking met onze stakeholders en binnen de organisatie.

Verbeterplan voor NCG en de versterkingsoperatie

NCG is eind 2022 gestart met het maken van een verbeterplan voor de versterkingsoperatie. Vanuit het perspectief van de bewoners. In dit plan staan de belangrijkste verbeteringen die we in 2023 uitvoeren. Het doel is om de bestaande versterkingsprocessen en procedures eenvoudiger, mensgerichter en minder juridisch te maken. Met hulp van extern bureau leggen we onze processen onder de loep. We kunnen niet alles in de versterkingsoperatie beïnvloeden, zoals bouwcapaciteit, maar we kunnen er wel op anticiperen. We streven naar betere planningen en een verbetering van het meerjarenversterkingsplan. Ook de inzichten van de heer Wientjes over de dorpenaanpak en succesvolle voorbeelden uit grote projecten elders nemen we mee. 
 

Aandacht voor leefbaarheid en sociale cohesie

‘Als we een les kunnen leren uit het verleden, is het dat er bij de versterking van Groningen aandacht moet zijn voor meer dan alleen stenen’, aldus Bouius. ‘Daarom werken we, samen met anderen, ook aan de sociale weerbaarheid van de inwoners van ons gebied. Thema’s als leefbaarheid en sociale cohesie maken we onderdeel van onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. Zo willen we van betekenis kunnen zijn voor de bewoners. Deze belofte kunnen we alleen waarmaken als onze medewerkers hiervoor de handvatten en de ruimte krijgen. Daarom ligt de focus van NCG in 2023 op betrouwbare en realistische productiecijfers, een goed ingeregelde organisatie en een goede samenwerking met onze stakeholders en binnen de organisatie. Dit zijn de pijlers onder de betrouwbaarheid en communicatie die recht doet aan de bewoners.’
 

Meer weten?

Het NCG jaarplan 2023 is als PDF te downloaden. Heeft u vragen of feedback voor ons? Neem dan gerust contact met ons op.