Tijdelijke huisvesting MKB

Door de versterkingsopgave kan het zijn dat een bedrijf tijdelijk de deur moet sluiten en de klanten niet van dienst kan zijn. Om dit te voorkomen kan tijdelijke bedrijfshuisvesting een optie zijn. NCG heeft voor tijdelijke bedrijfshuisvesting een afwegingskader opgesteld. Hierin staan de voorwaarden en uitgangspunten voor tijdelijke huisvesting.

Elk midden- en kleinbedrijf (MKB) is weer anders. Zo vraagt elk bedrijf, winkel, horeca, dienstverlener om andere huisvesting met verschillende eisen. Daarom gaat het hier altijd om maatwerk. Het streven is dat de bedrijfsvoering van een bedrijf door kan gaan met passende en redelijke maatregelen, maar soms is dit niet haalbaar. De volgende keuzes zijn aan de orde:

  • Tijdelijke huisvesting of tijdelijk stoppen van de bedrijfsvoering.
  • Is volledige tijdelijke huisvesting nodig of zijn er slimme oplossingen die de kern van het probleem oplossen tegen beperkte kosten en moeite.

Wel of geen tijdelijke huisvesting

Verschillende zaken spelen een rol bij de keuze voor wel of geen tijdelijke huisvesting. Bijvoorbeeld hoe lang de versterkingswerkzaamheden duren, wat de kosten zijn voor tijdelijke huisvesting en of er alternatieven denkbaar zijn. Bijvoorbeeld gedeeltelijke voortzetting binnen het eigen gebouw, een gefaseerde aanpak van de versterking of tijdelijk een gedeeltelijke beëindiging van de bedrijfsvoering. Natuurlijk speelt hierbij ook de vraag of vervangende ruimte beschikbaar is en in hoeverre winstderving hiermee kan worden voorkomen.

Samen met de ondernemer bekijkt NCG de situatie. Wordt tijdelijke huisvesting aangeboden of zijn er andere oplossingen denkbaar? Uiteindelijk bepaalt de ondernemer zelf of hij wel of niet ingaat op een voorgestelde oplossing en een eventueel aanbod voor vervangende ruimte.

Kosten

Ondernemers worden zoveel mogelijk betrokken bij de realisatie van de tijdelijke huisvesting van hun bedrijf. Uitgangspunt is dat dit gebeurt binnen de grenzen van het redelijke.

  • De tijdelijke huisvesting of andere oplossing wordt zonder extra kosten aangeboden.
  • De kosten voor gas, water en licht komen wel voor rekening van het bedrijf.
  • De hypotheek of huur en de vaste lasten van gas, water en licht en (lokale) belastingen van het eigen gebouw lopen door tijdens de versterkingswerkzaamheden en worden door ondernemer zelf betaald.
  • Ook omzetderving en andere schades als gevolg van de versterking komen onder voorwaarden voor vergoeding in aanmerking. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Vergoeding van schade door versterking.

Voorwaarden

  • Tijdelijke bedrijfshuisvesting moet voldoen aan de normale veiligheidseisen. Dit betekent dat het gebouw voldoet aan de eisen uit het bouwbesluit ook al is het nog niet aardbevingsbestendig. NCG bepaalt dit op basis van een opname.
  • Regelt een bedrijf zelf tijdelijke bedrijfshuisvesting of een alternatieve oplossing, dan worden de feitelijke kosten vergoed. Deze kosten moeten wel in verhouding staan tot de huidige huisvestingskosten en de bespaarde winstderving. Bovendien moeten deze kosten in een redelijke verhouding staan tot de impact en duur van de versterking. Om de vergoeding te ontvangen kan het bedrijf subsidie aanvragen bij NCG.

Vragen?

Heeft u vragen over tijdelijke huisvesting van uw MKB-bedrijf tijdens de versterking? Dan kunt u contact opnemen met uw bewonersbegeleider van NCG. U kunt ook terecht bij zaakbegeleider van NCG. Wilt u een afspraak maken met zaakbegeleider Willem Oldejans, dan kan dat telefonisch of per e-mail.

Telefoon: 088 - 041 44 77 (maandag t/m donderdag van 09:00 uur tot 17:00 uur)
E-mail: w.oldejans@nationaalcoordinatorgroningen.nl

Laatste update: 24-06-2022