De versterkingsopgave zorgt voor ongemak en onkosten bij eigenaren en bewoners van het betreffende pand. Bedrijven kunnen ook te maken krijgen met bedrijfsschade zoals extra kosten en/of verlies van winst en inkomen. Dit verlies van winst en inkomen noemen we winstderving. Hiervoor kunnen MKB-bedrijven gecompenseerd worden. Dit geldt voor zowel bedrijfsschade tijdens het inspectieproces en tijdens het bouwkundig versterken.

Compensatie bij inspectie

Krijgt u tijdens het inspectieproces te maken met winstderving en/of onkosten? Dan kunt u een aanvraag indienen bij Centrum Veilig Wonen (CVW).

Voor de compensatie bij inspectie gelden de volgende uitgangspunten:

 • Bedrijfsschade door inspectie wordt zoveel mogelijk voorkomen. Dit betekent dat inspecties in goed overleg met de ondernemer worden ingepland op momenten dat de kans op onkosten/bedrijfsschade zo klein mogelijk is.
 • Loopt een bedrijf wel winst of inkomsten mis, dan wordt deze in redelijkheid gecompenseerd. Dat geldt ook voor gemaakte kosten om schade tijdens inspecties te beperken.
 • Een ondernemer kan daarnaast ook een vergoeding krijgen voor de ureninzet tijdens de inspectie. Voor deze ureninzet geldt een vaste vergoeding (à 23,75 euro, max 24 uur).
 • Een ondernemer (of eigenaar van een bedrijfspand) die compensatie wil ontvangen voor de gemaakte kosten of gederfde winst of een vergoeding voor de ingezette uren moet een goed onderbouwde aanvraag indienen bij het CVW (via de bewonersbegeleider).
 • CVW behandelt de aanvraag onder regie van NCG.
 • In bijzondere situaties kan CVW de aanvraag doorsturen naar de beoordelingscommissie MKB-compensatieregeling bij versterken. Deze commissie behandelt de aanvraag op dezelfde manier als aanvragen voor compensatie bij versterking
 • Als CVW akkoord is met uw aanvraag, wordt binnen 6-8 weken na ontvangst van de getekende documenten de bedrijfsschade en/of bestede uren uitbetaald door CVW. Deze kosten maken geen deel uit van het versterkingsadvies en staan hier dus los van.
 • Als uw aanvraag door CVW wordt doorgestuurd naar de beoordelingscommissie MKB-compensatieregeling, dan gelden andere termijnen. Meer informatie leest u op Van aanvraag tot besluit.

Compensatie tijdens bouwkundig versterken

Krijgt u tijdens het bouwkundig versterken te maken met winstderving of onkosten? Dan kunt u een aanvraag indienen bij de pilot MKB-compensatieregeling.

Informatie en aanvraag indienen

 • Heeft u vragen over de compensatie bij inspectie? Of wilt u een aanvraag indienen? Dan kunt u terecht bij uw bewonersbegeleider van het inspectietraject (CVW).
 • U kunt eventueel ook het versterkingspunt bij u in de buurt hiervoor benaderen.
 • Heeft u meer algemene vragen? Dan kunt u ook terecht bij de ondernemersadviseur van het Bedrijven Adviespunt Bodembeweging van NCG. De ondernemersadviseur helpt ondernemers aan informatie, geeft advies en doet suggesties voor het aanpakken van problemen. Zo nodig verwijst hij ondernemers door of brengt hen in contact met relevante organisaties.