Compensatie mkb bij opname en versterken

De versterkingsopgave gaat helaas vaak gepaard met ongemak en onkosten voor pandeigenaren. Zo ook voor eigenaren van midden- en kleinbedrijven (mkb). 

U kunt als eigenaar van een mkb-bedrijf te maken krijgen met bedrijfsschade; denk aan extra kosten, maar ook aan verlies van winst en inkomen (winstderving). Hiervoor kunt u gecompenseerd worden. Dit geldt voor zowel bedrijfsschade tijdens het opnameproces als bedrijfsschade tijdens het bouwkundig versterken. Hiervoor gelden twee aparte regelingen die elk een eigen aanvraagprocedure hebben.

Compensatie bij opname

Krijgt u tijdens het opnameproces te maken met winstderving of onkosten? Dan kunt u een aanvraag indienen bij NCG. 
Voor de compensatie bij opname gelden de volgende uitgangspunten:

  • Allereerst wordt bedrijfsschade door opname zoveel mogelijk voorkomen. Opnames worden in goed overleg met u ingepland, op momenten dat de kans op bedrijfsschade zo klein mogelijk is. Loopt uw mkb-bedrijf wel bedrijfsschade op, dan wordt dat in alle redelijkheid gecompenseerd. Dat geldt ook voor de kosten die u maakt om schade tijdens opnames te beperken.
  • U kunt een vergoeding krijgen voor de ureninzet van uw bedrijf tijdens de inspectie. Voor deze ureninzet geldt een vaste vergoeding.
  • Om compensatie te kunnen ontvangen moet u een goed onderbouwde aanvraag indienen bij  NCG via de zaakbegeleider MKB of bewonersbegeleider van NCG. 
  • NCG behandelt uw aanvraag. In bijzondere situaties kunnen wij de aanvraag doorsturen naar de beoordelingscommissie van de pilot MKB-compensatieregeling bij versterken. Deze commissie behandelt de aanvraag op dezelfde manier als aanvragen voor compensatie bij versterking.
  • Als wij akkoord gaan met uw aanvraag, dan betalen wij u binnen 6-8 weken uit na ontvangst van de ondertekende documenten. Deze kosten maken geen deel uit van het versterkingsadvies en staan hier dus los van.
  • Als uw aanvraag wordt doorgestuurd naar de beoordelingscommissie mkb-compensatieregeling, dan gelden andere termijnen. 

Informatie en aanvraag indienen
Heeft u vragen over de compensatie bij opname of wilt u een aanvraag indienen? Dan kunt u terecht bij uw bewonersbegeleider of de zaakbegeleider van  NCG. U kunt ook het Versterkingspunt bij u in de buurt benaderen. Heeft u meer algemene vragen? Dan kunt u ook terecht bij de zaakbegeleider mkb Willem Oldejans.

Compensatie bij bouwkundig versterken

Krijgt u tijdens het bouwkundig versterken te maken met winstderving of onkosten? Dan kunt u een aanvraag indienen via de pilot MKB-compensatieregeling. Voor deze regeling is een apart digitaal aanvraagformulier. Informatie en het aanvraagformulier kunt u hier vinden. Ook voor deze regeling kunt u meer informatie krijgen via de zaakbegeleider MKB Willem Oldejans.