Afwegingskader

Om op een zorgvuldige manier afwegingen te kunnen maken bij de versterkingsopgave van het cultureel erfgoed in het aardbevingsgebied, is behoefte aan een duidelijk kader. Daarvoor is er nu het Afwegingskader Erfgoed en Aardbevingen deel 1.

Het afwegingskader is opgesteld door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en NCG. In het afwegingskader staan de grenzen waarbinnen besluiten worden afgewogen. Het is een middel om te komen tot een optimaal versterkingsplan voor gebouwd erfgoed in het aardbevingsgebied.

Bij de afweging van mogelijke maatregelen om het Gronings erfgoed te beschermen worden drie invalshoeken betrokken: veiligheid, cultuurhistorie en leefbaarheid. Deze invalshoeken vormen de hoekpunten van het afwegingskader: het gaat erom hiertussen een goede balans te vinden. En wel op zo’n manier dat er in de praktijk duidelijk mee kan worden gewerkt. Het afwegingskader is in eerste instantie bedoeld voor gemeenten, maar ondersteunt in het hele versterkingsproces ook de experts en de eigenaren van erfgoedpanden.

Het Afwegingskader Erfgoed en Aardbevingen deel 2 wordt momenteel uitgewerkt. Het is een verdiepingsslag op deel 1 en betreft een verdere uitwerking van techniek en proces.

De toetsing aan de praktijk is van groot belang om tot een voor alle partijen werkbaar en definitief afwegingskader te komen. Er is behoefte aan een soort “Typologieën catalogus” waarin de maatregelen aan de hand van technische voorbeelden uit de praktijk helpen bij het versterkingsproces. Het afwegingskader helpt de constructeur en de monumentenarchitect bij het proces met richtlijnen om tot een versterkingsadvies te komen waarin de balans tussen veiligheid, monumentwaarde en gebruik geborgd is.