Kansrijk Groningen

In januari 2014 maakten Rijk, provincie, de betrokken gemeenten en NAM afspraken over het vergroten van de leefbaarheid in het aardbevingsgebied in Groningen. Voor de daaruit voortvloeiende leefbaarheidsprogramma’s werd € 60 miljoen euro beschikbaar gesteld. Voor de programma’s werd de overkoepelende naam Kansrijk Groningen gebruikt.

De leefbaarheidsprogramma’s kwamen in eerste instantie tot stand aan de zogenaamde Dialoogtafel. In 2016 werd de regie op de leefbaarheidsprogramma’s formeel overgedragen aan Nationaal Coördinator Groningen. Behalve de programma’s Elk Dorp Een Duurzaam Dak en Herbestemming Cultureel Erfgoed. Deze vielen net als de Regeling leefbaarheid en duurzaamheid onder de regie van NAM.

Drie types leefbaarheidsprojecten

In Kansrijk Groningen was er sprake van drie typen projecten :

  1. Bewonersinitiatieven
    Dit programma heette Loket Leefbaarheid. Bewoners met goede ideeën konden een beroep doen op financiële ondersteuning.
  2. Gemeentelijke herstructureringsprojecten
    Te denken valt dan aan het aanpakken van verloederde straten of het opknappen van winkelcentra.
  3. Regionale projecten waarmee meerdere belangen werden gediend
    Bijvoorbeeld: breedband internet, landschap, herbestemming van cultureel erfgoed, duurzame ontmoetingsplekken in dorpen en wijken en de lokale energietransitie.

Het beschikbare budget werd verdeeld over meerdere programma’s. Bijna alle programma’s zijn inmiddels gereed. Alleen een aantal gemeentelijke herstructureringsprogramma’s zijn nog in de afrondende fase. Daarmee is Kansrijk Groningen nagenoeg afgerond.

Onderstaand schema geeft weer hoe de bedragen destijds verdeeld zijn over de verschillende programma’s.

Verschillende programma's Kansrijk Groningen
Programma Doel Kartrekker Financiën
Spoor 1: Inwoners
Regie: Nationaal Coördinator Groningen
Loket leefbaarheid Financieel ondersteunen van (groepen) bewoners en verenigingen bij de uitvoering van lokale initiatieven en projecten van minder dan € 10.000,- Groninger Dorpen € 5 mln.
Regie: NAM
Regeling leefbaarheid en duurzaamheid Financieel ondersteunen van (groepen) bewoners en verenigingen bij de uitvoering van lokale initiatieven en projecten van meer dan € 10.000,- NAM € 15 mln.
Spoor 2: Gemeenten
Regie: Nationaal Coördinator Groningen
Herstructurering leefbaarheid Uitvoering van herstructureringsplannen van gemeenten, om bijvoorbeeld verloederde straten aan te pakken en/of winkelcentra op te knappen. Gemeenten € 15 mln.
Spoor 3: Regio: Maatschappelijke organisaties
Regie: Nationaal Coördinator Groningen
Breedband voor heel Groningen Het verbeteren/sneller maken van internetverbindingen met breedband. Economic Board € 5 mln.
Lokale energietransitie O.a. het stimuleren van lokale energiecoöperaties. Natuur en Milieu Federatie Groningen € 5 mln.
Dorpsvisies en landschap Versterking van het landschap. Drie thema’s: wierden en lintdorpen, lijnen in het landschap en recreatieve (wandel)route netwerken. Landschapsbeheer Groningen € 2,5 mln.
Nog niet gelabeld € 2,5 mln.
Regie: NAM
Elk dorp een duurzaam dak (EDEDD) Elk dorp in het aardbevingsgebied moet minimaal één ontmoetingsplek voor bewoners krijgen. Groninger Dorpen € 5 mln.
Herbestemming Cultureel Erfgoed Herstel en herbestemming van karakteristieke gebouwen. Libau € 5 mln.
Totaal € 60 mln.