Uitkomsten onderzoek meetinstrumenten aardbevingsgebied bekend

In opdracht van Nationaal Coördinator Groningen heeft Antea Group het meetinstrumentarium in het aardbevingsgebied geanalyseerd. Uit het onderzoek blijkt dat de huidige meetnetten voldoende informatie genereren voor wetenschap, overheid, burgers en bedrijven. Wel adviseert Antea Group om het meetnet uit te breiden in zuidelijke richting en de meetdata publiekstoegankelijk te maken.

Een andere aanbeveling van Antea is om nader onderzoek te doen naar de toepassing van tiltsensoren. Aanvullend onderzoek kan bepalen of de inzet van tiltsensoren gewenst is, op kleine of grote schaal. De sensoren bieden mogelijk toegevoegde waarde voor het beoordelen van schade. Er is echter nog veel onduidelijkheid of tiltsensoren hiervoor de juiste data leveren.

Kaart van de provincie Groningen met meetpunten van NCG

Meetnetten voldoende dekkend

Antea Group concludeert dat het bestaande meetnet van KNMI voldoende nauwkeurig het centrum van een aardbeving vastlegt en de bodembeweging meet. De trillingsmeters van TNO brengen de trillingen in gebouwen in beeld. Beide meetnetten dekken het aardbevingsgebied. Daarnaast zijn er nog eigenaren of beheerders die lokaal een of meerdere meetinstrumenten in gebouwen of objecten hebben opgesteld. Deze instrumenten worden gebruikt om de trillingen van een beving lokaal te meten.

Advies aan minister EZ

Antea Group heeft de uitkomsten van het onderzoek overhandigd aan de Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders. NCG gaat zich buigen over de uitkomsten van het onderzoek en hierover in gesprek met maatschappelijke en bestuurlijke partners en overige belanghebbenden. Zij krijgen de gelegenheid hun visie hierover kenbaar te maken. Op basis daarvan brengt NCG een advies uit aan de minister van Economische Zaken. De minister kan het advies gebruiken om te besluiten of aanpassing of uitbreiding van de meetsystemen wenselijk is.

Aanleiding voor het onderzoek

Van verschillende maatschappelijke en bestuurlijke partijen kreeg NCG de vraag voor een breder meetinstrumentarium, dat naast grondversnellingen ook andere zaken meet, zodat de effecten van mijnbouwactiviteiten beter gemonitord kunnen worden. De analyse van de meetinstrumenten door Antea Group betreft de laatste fase van het onderzoek. Eerder zijn al de behoeften van verschillende partijen aan meetdata en meetinstrumenten geïnventariseerd, en heeft ingenieursbureau Sweco het huidige meetinstrumentarium in het aardbevingsgebied in beeld gebracht.