Kadernotitie actualisatie Meerjarenprogramma

De Nationaal Coördinator Groningen heeft een kadernotitie opgesteld voor de actualisatie van het Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen (MJP). De kadernotitie maakt de beleidskeuzes die in de tweede helft van 2016 in het verschiet liggen, inzichtelijk. De notitie is voorgelegd aan de 12 aardbevingsgemeenten, de provincie, het Rijk en de partners die deel uitmaken van de Maatschappelijke Stuurgroep. De partijen kunnen schriftelijk reageren op de beleidskeuzes. De NCG gebruikt de reacties om het MJP te actualiseren en de wensen van partijen zo goed mogelijk te verwerken.

Afbeelding van het voorblad van de kadernotitie

In het Meerjarenprogramma 2016-2020 staat dat er jaarlijks een nieuw programma voor vijf jaar wordt opgesteld. Hierin worden andere of verbeterde inzichten opgenomen. Met de kadernotitie is het proces van actualiseren van start gegaan. De kadernotitie is tot stand gekomen in overleg met betrokken maatschappelijke en bestuurlijke organisaties.

Besluitvormingstraject

In november 2016 start het proces van besluitvorming voor de actualisatie van het MJP. Na het Nationale Bestuurlijke Overleg, onder voorzitterschap van de minister van Economische Zaken, wordt de definitieve versie ter instemming voorgelegd aan de colleges en daarna ter vaststelling aan de ministerraad. Na vaststelling door de ministerraad zal het geactualiseerde MJP ter kennisname worden aangeboden aan de verschillende volksvertegenwoordigingen.

Nieuwe inzichten

Aan het einde van het jaar worden nog belangrijke resultaten verwacht uit het inspectieprogramma die gevolgen kunnen hebben voor het programma van de gebiedsgerichte aanpak. Deze resultaten, maar wellicht ook andere nieuwe inzichten, kunnen op het laatste moment nog zorgen voor wijzigingen in de actualisatie voordat het programma in december aan colleges wordt aangeboden ter instemming en aan de ministerraad ter vaststelling.