Aanvragen

De Publieke Nieuwbouwregeling compenseert eigenaren van gebouwen de extra kosten van aardbevingsbestendig bouwen. Vaak doet dan ook de (toekomstig) eerste eigenaar de aanvraag. Het is wel mogelijk om de aanvraag, namens de (toekomstig) eigenaar, door de ontwikkelaar of aannemer te laten doen. Toekenning zal dan via de aanvrager aan de toekomstig eigenaar lopen.

Als uw project voldoet aan de voorwaarden kunt u het aanvraagformulier invullen. Uw aanvraag doorloopt daarna onderstaand traject.

Intakegesprek

Als uw aanvraag bij NCG is binnengekomen ontvangt u een automatische ontvangstbevestiging via e-mail. Daarna neemt NCG binnen twee weken contact met u op voor een intakegesprek. Daarin bespreken we de gegevens die u heeft ingevuld en het verdere verloop van de aanvraag.

Blijkt na uw intakegesprek dat u in aanmerking kunt komen voor de Publieke Nieuwbouwregeling?  Dan krijgt u een schriftelijke bevestiging van uw aanvraag. Hierin staat welke stukken u moet opsturen voor een inhoudelijke beoordeling

Aanleveren technische documenten

Als uw aanvraag ontvankelijk blijkt heeft u vier weken de tijd om de technische stukken in te dienen. Het gaat  om onderstaande documenten:

 1. Een rapport van de constructeur van de aanvrager met de verklaring dat het ontwerp voldoet aan de eisen van de NPR 9998 met minimaal de volgende gegevens:
  a. de statische berekeningen;
  b. de seismische berekeningen met daarin onder andere:
  - de locatie van het nieuw te bouwen gebouw;
  - of de windbelasting maatgevend is;
  - de bij het ontwerp toegepaste versie van de NPR 9998;
  - de piekgrondversnelling bij een herhalingstijd van 475 jaar;
  - de piekgrondversnelling bij een herhalingstijd van 2475 jaar;
  - de gehanteerde rekenmethodiek;
  - de ductiliteitsklasse;
  - de g-factor;
  - de gevolgklasse zoals omschreven in de NPR 9998.
  c. de bouwkundige tekeningen;
  d. de constructieve tekeningen met duiding van verschillen ten opzichte van bouwbesluit;
  e. de datum van verwachte oplevering;
  f. het geotechnisch onderzoek (indien van toepassing);
  g. het funderingsadvies (indien van toepassing);
  h. de paalberekening (indien van toepassing);
  i. de verwekingsanalyse (indien van toepassing).
 2. Een verklaring van een tweede onafhankelijke constructeur die bevestigt dat het rapport van de eerste constructeur voldoet. De tweede constructeur controleert de  methode van berekening  en de gebruikte parameters. Indien dit het geval is, verklaart de tweede constructeur dat het aannemelijk is dat het ontwerp voldoet aan de eisen van de NPR 9998. 

Beoordeling

NCG zal daarna binnen vier weken de door u ingediende stukken toetsen. Als er nog vragen zijn of als er zaken ontbreken dan krijgt u weer vier weken de tijd om de informatie aan te vullen.

Met het complete dossier neemt NCG een besluit om uw aanvraag toe te kennen of af te wijzen. Hiervan stellen wij u schriftelijk op de hoogte.

Toekenning

In de brief over de toekenning staat welk percentage aan compensatie u recht heeft. Ook staat er in de brief hoe u een verzoek tot uitbetaling kunt aanvragen.

Toekomstig eigenaar nog onbekend

Toekenning van compensatie vindt altijd plaats aan de toekomstig eigenaar van het object. Het kan voorkomen dat de eigenaar op het moment van toekenning nog niet bekend is. Een andere partij doet dan de aanvraag. Die partij krijgt een toekenning met een verklaring. Hierin staat dat de toekomstig eigenaar een beroep kan doen op de compensatie door om uitbetaling van de compensatie te vragen.

Verzoek om uitbetaling

Metde toekenning kan de aanvrager tot zes maanden na eigendomsoverdracht aan NCG verzoeken om betaling van het toegekende compensatiebedrag. Bij dit betalingsverzoek moeten de volgende documenten ingediend worden:

 • Een schriftelijke verklaring van de aannemer dat is gebouwd volgens  het goedgekeurde ontwerp.
 • Foto’s om aan te tonen dat de maatregelen die nodig waren om aan de NPR te voldoen genomen zijn.
 • Een afschrift van de bouwkosten waarover bij de toekenning van de omgevingsvergunning leges betaald zijn.  

Zijn deze documenten al aangeleverd toen de toekomstig eigenaar nog onbekend was? Dan hoeft de eerste eigenaar dit niet weer te doen.

Beoordeling betalingsverzoek

NCG beoordeelt het betalingsverzoek. Als blijkt dat de maatregelen overeenkomen met het beoordeelde ontwerp betaalt NCG uit. De betaling vindt plaats binnen zes weken na overlegging van de bovengenoemde gegevens. Dan is het proces afgerond.

Bezwaar

Bent u het niet eens met de beslissing van NCG? Dan kunt u tegen het besluit bezwaar maken. Dit kunt u doen door binnen zes weken na dagtekening van het besluit schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen.

U kunt het ondertekende bezwaarschrift sturen naar de Nationaal Coördinator Groningen, ter attentie van Juridische en Economische Zaken, Postbus 3006, 9701 DA Groningen.

In het bezwaarschrift vermeldt u het volgende:

 • uw naam en adres;
 • datum en ondertekening;
 • een kopie van het besluit of omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
 • de reden waarom u bezwaar maakt.

Aanvraag en contact

Aanvragen kunt u doen met ons online aanvraagformulier

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Mail dan naar nieuwbouwregeling@nationaalcoordinatorgroningen.nl