Financiële ondersteuning

Als blijkt dat een bouwontwerp aan de grenstoestand Near Collapse van de NPR  voldoet, kunnen ontwikkelaars gebruik maken van een financiële bijdrage voor een aardbevingsbestendig bouwplan. Voor de toekenning moeten de financiële gegevens binnen 4 weken na het afronden van de second opinion zijn opgestuurd. Het uitgangspunt bij de Vervolg Nieuwbouwregeling is een procentuele vergoeding.

Maatwerk vergoeding

Het kan gebeuren dat er omstandigheden zijn waardoor het generieke percentage niet toereikend is. Om een bijdrage te verkrijgen via maatwerk is een aantoonbaar integraal aardbevingsbestendig ontwerp een eis. In zo’n geval kan het team van de nieuwbouwregeling beslissen om een maatwerk vergoeding te bieden.

Verantwoording

Verantwoording gebeurt door middel van een schriftelijke verklaring en foto’s om aan te tonen dat de voorgestelde maatregelen volgens de constructieve berekeningen met inachtneming van de hiervoor beschreven toetsing (second opinion) zijn gerealiseerd. Hiermee heeft de aanvrager snel uitsluitsel over de bijdrage en kan de vergoeding in de meeste gevallen geschieden rond de uitvoering van de casco van het gebouw en nog voor de totale oplevering van de bouw. Als de meerkosten lager uitvallen dan de verstrekte vergoeding, komt het verschil aan ten goede aan de aanvrager.

De hoogte van de procentuele vergoeding is gebaseerd op de ervaringen van de afgelopen drie jaar voor vergelijkbare projecten in de regio.

Uitbetaling financiële bijdrage

Nadat is aangetoond dat de NPR gerelateerde constructieonderdelen zijn aangebracht conform de uitgangspunten van de Second Opinion wordt de financiële bijdrage door NAM overgemaakt aan de opdrachtgever. Bij grote projecten kunnen aanvullende afspraken worden gemaakt over uitbetaling in termijnen en/of het storten van de bijdrage in depot bij de notaris. In overleg met de opdrachtgever wordt de wijze van uitbetaling vastgelegd.

BTW

Het algemene uitgangspunt is dat de BTW component niet tot extra kosten en/of opbrengsten mag leiden voor de aanvrager. In het geval de toekenning uit de Vervolg Nieuwbouwregeling aan een particulier wordt gedaan, wordt deze toekenning inclusief BTW uitgekeerd. In alle andere gevallen wordt met fiscale adviseurs overlegd over de BTW- consequenties voor de aanvrager en NAM.

Aanvragen en Contact

Aanvragen kunnen worden ingediend met een online aanvraagformulier
Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar nieuwbouwregeling@nationaalcoordinatorgroningen.nl