Procentuele vergoeding

De procentuele vergoeding betreft een vast percentage van de totale bouwkosten excl. BTW. De vaste percentages zijn gebaseerd op ervaringscijfers en komen overeen met de redelijke meerkosten die gemaakt worden om conform NPR 9998 te bouwen.

Toekenning

De financiële tegemoetkoming wordt toegekend aan de opdrachtgever van een nieuwbouwproject als het ontwerp voldoet aan de grenstoestand Near Collapse in de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR 9998).

Na toekenning wordt van de aanvrager gevraagd om met foto’s aan te tonen dat de voorgestelde maatregelen zijn gerealiseerd. Hiermee krijgt de aanvrager nog voor aanvang van de bouw uitsluitsel over de bijdrage. Als de meerkosten lager uitvallen dan de verstrekte vergoeding, komt het verschil ten goede aan de aanvrager.

Hoogte procentuele vergoeding

Als blijkt dat een bouwontwerp aan de grenstoestand Near Collapse van de NPR  voldoet, kunnen ontwikkelaars gebruik maken van een financiële bijdrage voor een aardbevingsbestendig bouwplan. De vergoedingspercentages zijn weergegeven in onderstaande drie tabellen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in locatie van het project, totale bouwsom en type gebouw. Het type bouwwerk wordt bepaald aan de hand van de gevolgklassen CC1 tot en met CC4 op basis van NPR 9998.

De piekgrondversnellingswaarde (pga) kan gevonden worden via de webtool. Op basis van de projectlocatie, de herhalingstijd van 475 jaar en het moment van oplevering / in gebruikname (T1/T2/T3) kan de pga waarde worden bepaald. Hierbij geldt dat: T1=van 2019 tot 2020 / T2=van 2020 tot 2023 / T3=van 2023 tot 2027.

Bij de vergoedingspercentages geldt dat de vergoeding alleen wordt toegekend indien de aardbevingsbelasting hoger is dan de windbelasting.

Indien windbelasting maatgevend blijkt, worden de kosten van de NPR controle-berekening vergoed op basis van daadwerkelijk gemaakte kosten, met maximum van 15.000 euro excl. BTW als mede de eventuele meerkosten van de aanpassing van de detaillering.

Vergoedingspercentages tabellen

Piekgrondversnelling* (Pga)

CC1: woningen tot 250.000 euro (bouwsom excl. btw) per woning

Vergoedingspercentages 1
< 0,10g 5,0%
0,10g tot 0,15g 8,0%
>0,15g 10,0%
CC2,CC3 & CC4 gebouwen, bouwsom excl. BTW Pga*<0,10g 0,10g tot 0,15g >0,15g
Vergoedingspercentages 2
€ 0 – € 1.000.000 10,00% 10,0% 10,0%
€ 1.000.001 – € 5.000.000 5,00% 5,0% 10,0%
€ 5.000.001 – € 20.000.000 2,0% 5,0% 5,0%
>€ 20.000.000 maatwerk maatwerk maatwerk
Vergoedingspercentages 3
Piekgrondversnelling* (PGA) CC1: bv schuren, stallen t/m 1 mln. euro (excl. btw)
< 0,10g 2,5%
0,10g tot 0,15g 2,5%
>0,15g 5,0%

* Pga op basis van 475 jaar webtool Seismische Krachten NEN