Voorwaarden

De Vervolg Nieuwbouwregeling is voor iedereen die in de aardbevingsregio op basis van de Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR9998) aardbevingsbestendig wenst te bouwen. In de NPR zijn bouwregels en normen opgenomen die aardbevingsbestendig bouwen mogelijk maken.

Basisvoorwaarden

Basisvoorwaarden voor de regeling zijn:

  • Het bouwplan is vergunningplichtig.
  • De bouwsom is hoger dan 33.000 euro (excl. btw).
  • De uitbreiding (nieuwbouw) is een zelfstandige uitbouw of aanbouw, die constructief onafhankelijk is van de bestaande bouw. Het gaat dus niet om een interne uitbreiding aan een bestaand pand.
  • Constructieberekeningen zijn gemaakt op basis van de meest recente versie van de Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR 9998).
  • De pga waarde volgens de NPR-webtool bij een herhalingstijd van 475 jaar is in het jaar van oplevering / ingebruikname gelijk of hoger dan 0.05g.
  • De aanvrager is zelf opdrachtgever of planontwikkelaar voor de nieuwbouw.
  • De regeling is bedoeld voor projecten die nog niet in uitvoering zijn genomen en waar de opdrachtgever van te voren rekening heeft gehouden met de NPR 9998.

  • Als nieuwbouw vanuit de versterkingsoperatie plaatsvindt (bijvoorbeeld sloop nieuwbouw), bevat het investeringsbudget al middelen om op norm te komen. Daarom komt sloop nieuwbouw naar aanleiding van een versterkingsadvies of normbesluit niet in aanmerking voor deelname aan de Nieuwbouwregeling.

Status NPR

Op dit moment maakt de NPR9998 nog geen onderdeel uit van het bouwbesluit. Het is daarom nog niet verplicht de NPR9998 aan te houden bij nieuwbouwprojecten. De verwachting is dat op termijn de NPR9998 opgenomen zal worden in het bouwbesluit.

De NPR9998 is nog in ontwikkeling. De NPR9998:november 2018 is van toepassing op deze regeling inclusief de webtool om de pga waarden te bepalen.


Gebruik webtool

De webtool van de NEN NPR 9998 wordt gebruikt voor de bepaling van de seismische belasting. Deze webtool is een hulpmiddel om inzicht te verkrijgen in de voorspelde aardbevingsbewegingen bij een gekozen herhalingstijd op een specifieke locatie in Noordoost Nederland. Bij de Nieuwbouwregeling wordt gewerkt met een herhalingstijd van 475 jaar, zoals NPR9998 dat aangeeft. De webtool behoort gebruikt te worden door personen, bedrijven of organisaties met de benodigde (technische) kennis om een constructieve veiligheidsanalyse met seismische belastingen uit te kunnen voeren.

De belastingen zijn geordend in 3 tijdvakken: T1, T2 en T3, welke overeenkomen met de jaren 2018-2020, 2020-2023 en 2023-2027. Het oplevermoment van een project bepaalt in welke tijdvak het project valt.

Aanvragen en Contact

Aanvragen kunnen worden ingediend met een online aanvraagformulier
Voor meer informatie kunt u een Email sturen naar nieuwbouwregeling@nationaalcoordinatorgroningen.nl