Wie doet wat?

NCG is als uitvoeringsorganisatie verantwoordelijk voor het hele proces van opnemen, beoordelen en zo nodig versterken van het gebouw. Dit gebeurt in overleg met de eigenaar en de gemeente.

Inspectie
Inspectie

Opname en beoordeling van een gebouw

In het aardbevingsgebied in Groningen moet iedereen veilig kunnen wonen, werken en naar school gaan. Daarom moeten gebouwen voldoen aan de veiligheidsnorm. Een opname en beoordeling is nodig om te bepalen of een gebouw voldoet aan de veiligheidsnorm.

Veiligheid voorop

Door aardbevingen voldoen sommige gebouwen niet aan de veiligheidsnorm. Welke kans een gebouw heeft om niet aan de norm te voldoen wordt berekend met een computermodel. De meest kwetsbare gebouwen volgens het computermodel worden als eerste onderzocht.

Soorten onderzoek

De opname en beoordeling bestaat uit een aantal onderdelen:

Bureauonderzoek

Bij het bureauonderzoek worden alle beschikbare bouwkundige gegevens van het gebouw bekeken. Ook wordt gekeken naar de grondversnelling op de plaats waar het gebouw staat.

Opname van een gebouw

Experts voeren de opname van een gebouw uit. Hierbij wordt gekeken hoe het gebouw gebouwd is. Ook wel de constructie genoemd. Er zijn twee soorten opnames: een uitgebreide opname en een eenvoudige opname. Het is niet nodig om alle gebouwen uitgebreid op te nemen. Sommige gebouwen lijken op elkaar. Is een aantal van dezelfde gebouwen al uitgebreid opgenomen? Dan is bij andere soortgelijke gebouwen een eenvoudige opname voldoende. De resultaten van de uitgebreide opname worden bij de andere gebouwen gebruikt.

De opname gebeurt alleen als de eigenaar van het gebouw daar toestemming voor geeft. Wordt bij de opname een acuut onveilige situatie geconstateerd? Dan wordt direct ingegrepen.

Graafwerkzaamheden uitgebreide inspectie
Uitgebreide opname van de fundering

Uitgebreide opname

Per type gebouw wordt bij een deel van de gebouwen een uitgebreid onderzoek aan de buiten- en binnenkant gedaan.
Hoe lang het onderzoek duurt hangt af van het gebouw. In de meeste gevallen duurt het één tot twee dagen en geeft overlast. Meestal is het nodig om gaten in wanden, muren en plafonds te maken. Of moet gegraven worden om de fundering te zien. Na de opname wordt alles weer in originele staat teruggebracht.
Als tijdens de opname schade wordt veroorzaakt, dan wordt deze altijd hersteld. We doen ons uiterste best om de overlast zo klein mogelijk te houden. Bij bijzondere gebouwen is vaak een uitgebreide opname nodig.

Meten buitenkant huis tijdens inspectie
Eenvoudige opname van een gebouw

Eenvoudige opname

Zijn er al gegevens bekend van gebouwen die op het gebouw lijken? Dan wordt een eenvoudige opname gedaan. In deze
minder uitgebreide opname wordt gekeken of het gebouw verschilt van de al verzamelde gegevens. Een eenvoudige
opname duurt maximaal drie uur. Deze opname geeft minder overlast. Het is hierbij niet nodig om gaten in muren of plafonds te maken.

Bodemonderzoek

Om te bepalen of een gebouw voldoet aan de veiligheidsnorm is niet alleen de constructie van het gebouw belangrijk. Ook de grond waarop het gebouw staat is van belang. Daarom wordt bodemonderzoek gedaan.

Onderzoek naar beschermde dieren

Eventuele werkzaamheden om gebouwen te versterken mogen de woon- en leefgebieden van beschermde dieren niet verstoren. Dit staat in de Wet natuurbescherming. Daarom wordt onderzocht of en waar beschermde dieren zijn.

Beoordeling

Met de gegevens uit het bureauonderzoek en de opname wordt berekend of het gebouw bestand is tegen aardbevingen en of versterking nodig is. Voldoet het gebouw niet aan de veiligheidsnorm? Dan bepalen experts welke maatregelen nodig zijn om het gebouw te versterken. De uitkomst van de beoordeling en eventuele maatregelen die nodig zijn om een gebouw te versterken worden met de eigenaar besproken. Tussen de opname van het gebouw en het bespreken van de uitkomsten zitten maanden. De eigenaar van het gebouw beslist altijd wat er met het gebouw gebeurt. Voor eigenaren van rijwoningen, twee-onder-een kapwoningen en meerlaagse bouw gebeurt dit in overleg met de buren.