Registratiesysteem voor aannemers

Aannemers met interesse in versterkingsprojecten kunnen zich inschrijven in het registratiesysteem van Nationaal Coördinator Groningen (NCG).

In het registratiesysteem legt NCG basisgegevens en belangstelling van aannemers vast voor publieke aanbestedingen. NCG gebruikt de gegevens om een eigenaar een keuze te laten maken voor een aannemer die past bij het versterkingsproject en ook beschikbaar is. De geselecteerde aannemers mogen een offerte uitbrengen om daarmee in aanmerking te komen voor de uitvoering van de werkzaamheden. Naast alle beschikbare informatie in het registratiesysteem zitten er ook standaard contracten in waarmee we de opdrachtverlening kunnen regelen.

Hoe werkt het?

 1. Aanmelden
  U registreert de basisgegevens van uw aannemersbedrijf via het aanmeldformulier.
 2. Aanvullende gegevens
  Na het invoeren van de basisgegevens krijgt u binnen vijf dagen van NCG een e-mail om aanvullende gegevens aan te leveren. Het gaat om de volgende informatie:
  - De branches waarin u actief bent (bijvoorbeeld woningbouw en utiliteitsbouw).
  - Omvang van gerealiseerde omzetten in de betreffende branches.
  - Of u in aanmerking wilt komen voor specifieke contractvormen, waarbij in meer of mindere mate integratie van ontwerp en uitvoering wordt opgedragen. Dit loopt uiteen van uitvoering op basis van een uitvoeringsgereed ontwerp/bestek tot volledig geïntegreerde ontwerp- en uitvoeringsopdrachten.
  - Certificaten, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid (VCA* en/of VCA**) en kwaliteitsmanagementsystemen (ISO 9001/9002).
  Bij een aantal specifieke werkzaamheden wordt ook gevraagd om bewijsmiddelen bij te voegen.
 3. Bevestiging
  NCG toetst de basisgegevens en aanvullende gegevens. U ontvangt binnen een week na het aanleveren van de aanvullende gegevens een bevestiging van uw registratie. Daarna kunt u deelnemen aan het selectieproces.
 4. Longlist
  Op basis van de projectkenmerken bekijkt NCG welke partijen geschikt zijn voor het project. Deze aannemers komen op de longlist. Naar de partijen op de longlist stuurt NCG een bericht met de vraag of ze in de beoogde uitvoeringsperiode capaciteit beschikbaar hebben.
 5. Shortlist
  Aannemers die capaciteit hebben en een offerte willen uitbrengen, komen op de shortlist. NCG vraagt de eigenaar of hij al voorkeur heeft voor een aannemer. Deze aannemer heeft voorrang. Als deze aannemer niet op de shortlist staat, controleert NCG of ze geschikt en beschikbaar zijn. Is dit niet het geval? Dan kiest de eigenaar een aannemer van de shortlist.  
 6. Overeenkomsten
  Als de eigenaar de aannemer gekozen heeft, stelt NGC formats op voor de verschillende overeenkomsten. De eigenaar en NCG sluiten een vaststellingsovereenkomst af op basis van het format. De eigenaar en aannemer sluiten een aanneemovereenkomst af op basis van het format van NCG. Uiteindelijk sluit de eigenaar een depotovereenkomst af bij een notaris op basis van het format.
 7. Uitwerken verstekingsmaatregelen
  De aannemer ontwikkelt samen met de eigenaar het definitief ontwerp: versterkingsmaatregelen, eigenaarswensen, kostenraming voor versterking, kostenraming voor de bewonerswensen en een indicatieve tijdsplanning. Eigenaar en aannemer zorgen ervoor dat er binnen budget en tijdsplanning wordt gewerkt. Aannemer houdt NCG op de hoogte over de voortgang.
 8. Toetsen van het versterkingsplan aan de veiligheidsnorm
  NCG beoordeelt of het ingediende versterkingsplan voldoet aan de veiligheidsnorm en in hoeverre eventueel wordt afgeweken van het opgestelde versterkingsadvies.
 9. Uitvoeren versterkingsmaatregelen
  Aannemer begeleidt de eigenaar verder naar een uitvoeringsgereed ontwerp. Na akkoord van de eigenaar op het uitvoeringsgereed ontwerp voert de aannemer de versterkingsmaatregelen uit.

Projectbegeleider NCG

De projectbegeleider van NCG houdt vinger aan de pols over voortgang van het project, toetst op kwaliteit van de geleverde informatie en kan knelpunten oplossen als die wellicht ontstaan tussen NCG, gemeente en aannemer. De eigenaar kan van NCG, waar nodig in het proces, gebruik maken van onafhankelijke advisering op gebied van bouwen, financiering, verduurzaming of architectuur.

Prijzenboek

NCG kijkt bij ieder project naar de verdeling van werkzaamheden over de aannemers. Daarnaast wordt voor het opstellen van de offerte en de kostenbeheersing gebruik gemaakt van een prijzenboek. Dit prijzenboek is gebaseerd op standaard versterkingsmaatregelen en geeft richting aan het budget zodat prijzen marktconform blijven.

Toegang en verplichtingen registratiesysteem

U heeft altijd toegang tot het systeem en heeft dan ook zelf de verplichting om informatie die daarin staat actueel te houden. Als gegevens tussentijds niet wijzigen, zijn de meeste documenten, zoals het ingevulde UEA een jaar geldig. Het registratiesysteem stuurt een herinnering wanneer de geldigheid van een document dreigt te verlopen.

Contact

Heeft u vragen over het registratiesysteem of heeft u problemen met u registratie? Stuur dan een e-mail naar leveranciers@nationaalcoordinatorgroningen.nl. Meer informatie vindt u ook in het informatieblad Meewerken aan versterkingsmaatregelen.