Typologieaanpak

Het kost veel tijd om elk gebouw helemaal afzonderlijk te beoordelen. Daarom gaan we over op een eenvoudigere en snellere manier van beoordelen. Dit heet de typologieaanpak. Daarmee worden dezelfde type gebouwen hetzelfde beoordeeld. En niet één voor één afzonderlijk, zoals nu gebruikelijk is. Op deze pagina leest u meer over de typologieaanpak.

Wat is de typologieaanpak?

De typologieaanpak is een methode om de veiligheid van gebouwen in het aardbevingsgebied te beoordelen. In het aardbevingsgebied staan veel gebouwen die vergelijkbare bouwkundige kenmerken hebben. Die gebouwen passen binnen dezelfde typologie. De veiligheid wordt per gebouwtype beoordeeld. Deze beoordeling in combinatie met de locatie van het gebouw bepalen of het gebouw voldoet aan de veiligheidsnorm en welke standaard maatregelen eventueel nodig zijn om het gebouw te versterken. De typologieaanpak is ontwikkeld door de onafhankelijke onderzoeksorganisatie TNO.  

Waarom de typologieaanpak?

Tot nu toe rekenen ingenieursbureaus elk gebouw afzonderlijk door om te beoordelen of het gebouw aan de veiligheidsnorm voldoet of versterkingsmaatregelen nodig heeft. Dat duurt per gebouw meerdere maanden. Met de typologieaanpak kunnen bijna alle gebouwen in het versterkingsprogramma van NCG op dezelfde consistente manier worden beoordeeld. Het is niet meer nodig om elk gebouw afzonderlijk door te rekenen. Gebouweigenaren weten daardoor eerder waar ze aan toe zijn en de veiligheid van gebouwen in het aardbevingsgebied wordt sneller bereikt.

Hoe werkt de typologieaanpak?

De typologieaanpak bestaat uit drie stappen:

  1. Het typologisch toedelen van een gebouw aan een typologie door een deskundige.
    Een deskundige voert een opname uit van het gebouw. Op basis van de constructieve kenmerken van het gebouw bepaalt de deskundige in welke typologie het gebouw past. Past het gebouw niet in een typologie? Dan is maatwerk nodig.
  2. Het typologisch beoordelen of een gebouw voldoet aan de veiligheidsnorm.
    Per typologie is bepaald tot welk niveau van aardbevingsbelasting een gebouw voldoet aan de veiligheidsnorm. Het niveau van belasting wordt bepaald door de locatie van het gebouw. Op deze manier kan na het toedelen aan een typologie op basis van de locatie worden beoordeeld of een gebouw voldoende of onvoldoende veilig is. De methode baseert zich op onderliggende berekeningen die eenmalig voor de typologie zijn gemaakt.
  3. Het typologisch versterken van gebouwen die niet voldoen aan de veiligheidsnorm.
    Voldoet het gebouw niet aan de veiligheidsnorm? Dan moet het gebouw worden versterkt. Doordat de gebouwen ingedeeld zijn in typen met dezelfde constructieve kenmerken, kunnen generieke versterkingsmaatregelen per typologie bepaald worden. Door standaard maatregelen te gebruiken, kan de versterking van het gebouw snel worden uitgevoerd.

Wat vindt ACVG van de typologieaanpak?

Het Advies College Veiligheid Groningen (ACVG) heeft positief geadviseerd over het gebruik van de typologieaanpak van TNO. ACVG benadrukt in zijn advies dat een typologieaanpak belangrijk is voor de versterking van gebouwen in het aardbevingsgebied. Door deze aanpak kan de versterking meer seriematig worden aangepakt. Dit leidt tot een versnelling van de versterkingsopgave. Ook zorgt dezelfde manier van beoordelen ervoor dat er meer eenheid komt in de versterking. In het advies van ACVG staat dat de typologieaanpak van TNO goed in elkaar zit en de potentie heeft om een groot aantal gebouwen snel te kunnen toetsen aan de veiligheidsnorm.

Wanneer wordt de typologieaanpak ingevoerd?

In januari 2021 begint Nationaal Coördinator Groningen (NCG) met de eerste toepassing van de typologieaanpak. Vanaf april kan de typologieaanpak volledig worden toegepast.