Dorpsaccommodaties

Voor de leefbaarheid en vitaliteit van een dorp is een ontmoetingsplek voor inwoners van essentieel belang. Met het Kansrijk Groningen programma ‘Elk dorp een duurzaam dak’ (EDEDD) worden dorpen in het gaswinningsgebied ondersteund om ontmoetingsplekken toekomstbestendig te maken. Gelijktijdig werkt de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) aan het versterken van gebouwen in het aardbevingsgebied.

Afbeelding van een kaart van de provincie Groningen met daarop de 0,2 en 0,3 PGA contour, juni 2016

kaartbeeld met 0,2 en 0,3 PGA contour obv KNMI kaart okt 2015

Onder regie van de NCG is een uitgebreid inspectieprogramma gestart om te bepalen welke gebouwen moeten worden versterkt om ze aardbevingsbestendig te maken. De NCG werkt volgens een gebiedsgerichte aanpak in de kern van het aardbevingsgebied waar de risico’s het grootst zijn. Op basis van de locatie, de beweging in de ondergrond (PGA), het soort gebouw en de kwaliteit van het gebouw wordt bepaald welke huizen en gebouwen in welke gebieden eerst moeten worden aangepakt. De NCG houdt in haar versterkingsprogramma rekening met mogelijke plannen van dorpsaccommodaties voor ‘Elk dorp een duurzaam dak’.

Voor het inspectie- en versterkingsprogramma van dorpsaccommodaties gelden de volgende uitgangspunten:

  1. Dorpsaccommodaties die zich binnen de 0,3 PGA-contour (KNMI-kaart oktober 2015) van het aardbevingsgebied bevinden, kunnen in 2016 worden geïnspecteerd. Op basis van deze inspecties wordt berekend of het gebouw moet worden versterkt. Deze inspectie en berekeningen vinden plaats zodra een dorpsaccommodatie binnen de 0,3 PGA-contour een plan indient bij het programma EDEDD. Als uit de eerste berekeningen blijkt dat versterking nodig is, dan wordt een tweede berekening gedaan om te bepalen wat er moet gebeuren om het gebouw aardbevingsbestendig te maken. Dit leidt tot een versterkingsadvies. De NCG bespreekt dit advies met de beheerder/eigenaar en bepaalt vervolgens wanneer het gebouw kan worden versterkt.
  2. Dorpsaccommodaties die zich tussen de 0,3 en 0,2 PGA-contouren (KNMI-kaart oktober 2015) van het aardbevingsgebied bevinden, worden in eerste instantie alleen geïnspecteerd. Alleen als er sprake is van een acuut onveilige situatie, wordt bekeken wat er moet gebeuren om het gebouw veiliger te maken.
  3. Dorpsaccommodaties  die zich buiten de 0,2 PGA-contour (KNMI-kaart oktober 2015) van het aardbevingsgebied bevinden, worden niet op korte termijn geïnspecteerd.

De gemaakte beleid afspraken uit 2016 en de KNMI kaart van oktober 2015 gelden anno 2018 nog steeds als uitgangspunt voor Elk Dorp een Duurzaam Dak.

Voor dorpsaccommodaties binnen de 0,3 en binnen de 0,2 PGA-contour vindt de toekenning van ‘Elk dorp een duurzaam dak’ plaats onder voorbehoud van uitkomsten van inspecties en, indien van toepassing, daaruit volgende trajecten voor versterking. De toekenning van Elk dorp een duurzaam dak wordt definitief wanneer er vanuit de NCG en de eigenaar akkoord is bereikt over een integraal plan waarin zowel het bouwkundig versterken als de aangevraagde maatregelen voor ‘Elk dorp een duurzaam dak’ zijn opgenomen.
Voor dorpsaccommodaties buiten de 0,2 PGA-contour wordt ‘Elk dorp een duurzaam dak’ losgekoppeld van de versterkingsopgave en kunnen aanvragen worden uitgevoerd zonder te wachten op inspectie en/of berekeningen.