Sloop en herbouw ‘Oude bakkerij’ in Wirdum

In de dorpskern van Wirdum staat een pand dat jaren in gebruik is geweest als bakkerij. Dit pand is nu in gebruik als woning. Volgens de oude kaart van Wirdum is de oorspronkelijke woning gebouwd rond 1830 langs de Fromaweg en de Wirdemermaar.

Oude situatie naast de nieuwe situatie

Het gebied waarop de dorpskern is gebouwd is een rijksbeschermd archeologisch monument. In dit gebied liggen twee wierden uit de Late ijzertijd (250 – 12 voor Christus). Een wierde is een kunstmatige heuvel die in het verleden werd gemaakt om bij hoogwater een droge plek te hebben. Archeologische vondsten in dit gebied stammen uit perioden van het begin van de jaartelling tot 1300 na Christus.

Omdat de woning veel bevingsschade heeft wordt deze gesloopt en opnieuw gebouwd. Daarbij houden we rekening met de grote archeologische waarde van de dorpskern.

In het ontwerp van de nieuwe woning is te zien dat de contouren van het pand ongeveer gelijk blijven. De uitvoering is in handen van de plaatselijke aannemer. De verwachting is dat de woning rond oktober wordt opgeleverd.