Versterking Groningen in volgende fase beland

Binnenkort zijn duizend versterkte panden opgeleverd, waarvan de helft in 2019. Ook zijn voor het einde van dit jaar vrijwel alle gebouwen met een verhoogd risico in Groningen gecontroleerd. Tegelijkertijd moet er nog veel gebeuren. 

Dat staat in een brief die de ministers Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) en Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie) vandaag aan de Tweede Kamer hebben gestuurd. Onderaan dit bericht staan de actuele cijfers van het versterkingsprogramma.

Ministerie van BZK verantwoordelijk voor versterking

Nadat vorig jaar belangrijke besluiten zijn genomen over de aanpak van de veiligheid in Groningen is in 2019 het zwaartepunt op de uitvoering komen te liggen. Nu de versterkingsaanpak in een volgende fase is gekomen, neemt minister Ollongren de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de versterking over van minister Wiebes. Dit sluit aan bij de verantwoordelijkheid van BZK voor bouwen, wonen, ruimtelijke ordening en burgerparticipatie. Minister Wiebes blijft verantwoordelijk voor de veiligheid in verband met de gaswinning.

Voortgang versterkingsprogramma

Door toezeggingen en bestuurlijke afspraken met de regio is het totaal aantal adressen dat moet worden beoordeeld inmiddels opgelopen tot 26.000. Tot nu toe zijn 14.000 adressen opgenomen. De beoordeling van de gebouwen moet uitwijzen welke gebouwen daadwerkelijk moeten worden versterkt. Op basis van het Mijnraad-advies is vorig jaar in overleg met de regio overgestapt op een nieuwe, meer risicogerichte aanpak van de versterking. Hoewel de start van die nieuwe aanpak vertraging opliep, ligt het tempo van opnames naar verwachting eind dit jaar op schema.

Versterkingsprojecten

Ook zijn op steeds meer plekken de voorbereidingen voor de uitvoering van versterkingswerkzaamheden in volle gang. Daarmee wordt het in het gebied steeds meer zichtbaar dat er gebouwen worden versterkt. Het gaat om woningen waarvan al eerder bekend was dat versterkingsmaatregelen nodig zijn. De woningen staan verspreid over het aardbevingsgebied, het gaat om projecten in de gemeenten Loppersum, Appingedam, Groningen en Midden-Groningen.

Versnellingsmaatregelen

Hoewel het afgelopen jaar belangrijke stappen zijn gezet, moet er nog veel gebeuren. Daarom werken gemeenten, provincie, het Rijk en Nationaal Coördinator Groningen (NCG) samen aan versnellingsmaatregelen, bijvoorbeeld door het vereenvoudigen van het versterkingsproces. Er komt één uitvoeringsorganisatie voor versterken: de NCG. Ook zetten regio en Rijk zich in om in januari 2020 een Bouwakkoord Groningen te bereiken om de uitvoeringscapaciteit te maximaliseren.

Stand van zaken versterkingsprogramma per risicoprofiel (HRA 2019)

De cijfers in de tabel laten de voortgang zien op basis van de HRA 2019.

Verhoogd risicoprofiel Licht verhoogd risicoprofiel Normaal risicoprofiel Totaal¹
Totaal 3.414 13.222 9.431 26.067
Opnames 2.617 4.332 7.421 14.370
Beoordelingen 1.424 1.627 3.835 6.886
Projecten vastgesteld 541 345 913 1.799
Opleveringen (versterkte gebouwen) 192 100 715 1.007

1. De cijfers geven de laatste stand van kennis weer tot en met 7 oktober 2019. De cijfers in de tabel laten de voortgang zien op basis van de HRA 2019. Het overzicht is met de nodige zorgvuldigheid tot stand gekomen, maar het valt op dit moment niet uit te sluiten dat er op onderdelen nog aantallen worden aangepast en toegevoegd.

Voortgang totale versterkingsprogramma per jaar (HRA 2019)

De cijfers in de tabel laten de voortgang zien op basis van de HRA 2019. 

Jaarlijkse voortgang Voor 2016 2016 2017 2018 2019 (t/m 7 okt)¹ Totaal Prognose realisatie 2019

Prognose eindstand 2019

Totaal

Data correcties³
Opnames 1.362 1.493 5.137 3.984 1.010 14.370 1.500 - 1.900 14.860 - 15.260 1.384
Beoordelingen 58 2.943 2.265 520 6.886 600 - 900 6.966 - 7.266 1.100
Projecten vastgesteld 255 55 570 330 563² 1.799 700 - 850 1.936 - 2.086 26
Opleveringen (versterkte gebouwen) 29 179 103 261 471 1.007 475 - 500 1.011 - 1.036 -36

1. In 2019 is er een afname van het aantal opnames en beoordelingen ten opzichte van 2018. In 2019 is overgestapt op een nieuwe meer risicogerichte aanpak van de versterking (HRA-model). Dit is gebeurd naar aanleiding van het advies van de Mijnraad. Het tempo van CWW bleef achter bij wat mocht worden verwacht op basis van de afspraken tussen CVW en NAM. Met NAM zijn inmiddels afspraken gemaakt, waarmee de NCG in positie is gebracht om het CVW rechtstreeks aan te sturen, totdat het CVW ophoudt te bestaan aan het einde van dit jaar. Het tempo is nu opgevoerd waardoor aan het einde van dit jaar nagenoeg alle adressen met een verhoogd risicoprofiel uit de lokale plannen zijn opgenomen. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over versnellingsmaatregelen.

2. Het totaal aantal vastgestelde projecten is exclusief 280 adressen uit de batch 1.588 en 559 woningcorporatie adressen. Het totaal aantal opleveringen is exclusief 59 corporatie adressen. Versterking van deze adressen vindt buiten de regie van NCG en CVW plaats.

3. Er is voor gekozen gerapporteerde cijfers op jaarschijven 2016 – 2018 te laten sluiten met de in mei 2019 aan de Kamer gerapporteerde cijfers en deze niet, ten gevolge van data correcties, aan te passen. Wijzigingen in aantallen door data correcties zijn weergegeven in kolom 'Data correcties’

Stand van zaken versterkingsprogramma per risicoprofiel (HRA 2018)

De cijfers in de tabel laten de voortgang zien op basis van de HRA 2018. 

Verhoogd risicoprofiel Licht verhoogd risicoprofiel Normaal risicoprofiel Totaal¹
Totaal 2.942 9.832 13.293 26.067
Opnames 2.490 3.110 8770 14.370
Beoordelingen 1.382 1.107 4.397 6.886
Projecten vastgesteld 525 300 948 1.799
Opleveringen (versterkte gebouwen) 189 90 728 1.007

1. De cijfers in de tabel laten de voortgang zien op basis van de HRA 2018. Het overzicht is met de nodige zorgvuldigheid tot stand gekomen, maar het valt op dit moment niet uit te sluiten dat er op onderdelen nog aantallen worden aangepast en toegevoegd.