Met wie werken we samen?

Tal van organisaties houden zich bezig met de problemen door bodembeweging als gevolg van de gaswinning. De verschillende partijen en hun rol en contactgegevens staan beschreven in onderstaand overzicht.

Overheden

Nationaal Coördinator Groningen

Nationaal Coördinator Groningen (NCG) werkt aan het versterken van woningen en gebouwen die onvoldoende bestand zijn tegen zware aardbevingen. NCG is een samenwerking van de Groninger gemeenten in het aardbevingsgebied, provincie Groningen en Rijksoverheid.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat stelt de omvang van de gaswinning vast, maakt beleid voor de aanpak van de gevolgen van gaswinning en is verantwoordelijk voor de veiligheid.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap draagt in het aardbevingsgebied onder andere bij aan de versterkingsopgave van erfgoed en scholen.

Provincie Groningen

Provincie Groningen is onder andere verantwoordelijk voor de inrichting van het gebied.

Gemeenten

De gemeenten zijn onder andere verantwoordelijk voor lokale plannen voor versterking in combinatie met stads- of dorpsvernieuwing. De gemeenten in het aardbevingsgebied in Groningen zijn:

Nationaal Programma Groningen

Nationaal Programma Groningen is een programma waarin inwoners, bedrijven, (maatschappelijke) organisaties, gemeenten, provincie en het Rijk werken aan de toekomst van Groningen in 2040. Gericht op de leefbaarheid, de sociale samenhang en dorps- en wijkvernieuwing en op de energietransitie en het aanjagen en stimuleren van regionale economische ontwikkeling van Groningen.

Instituut Mijnbouwschade Groningen

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen is verantwoordelijk voor een onafhankelijke en rechtvaardige afhandeling van de schade door aardbevingen als gevolg van de gaswinning. Bij een aantal gebouwen is er sprake van aardbevingsschade én noodzakelijke versterking. NCG en IMG hebben afgesproken de schadeafhandeling en de versterking gezamenlijk op te pakken wanneer dat kan en wanneer de eigenaar dat wenselijk vindt.

Waterschap Noorderzijlvest

Waterschap Noorderzijlvest is verantwoordelijk voor sterke dijken, zuivering van rioolwater en schoon oppervlaktewater in het noorden en westen van de provincie Groningen, in de kop van Drenthe en in het Friese deel van het Lauwersmeergebied.

Waterschap Hunze en Aa's

Waterschap Hunze en Aa’s is verantwoordelijk voor sterke dijken, zuivering van rioolwater en schoon oppervlaktewater in Oost-Groningen en Noordoost-Drenthe.

Veiligheidsregio Groningen (VRG)

Veiligheidsregio Groningen richt zich op het voorkomen en bestrijden van noodsituaties en geeft informatie over wat te doen voor, tijdens of na een aardbeving.

Kennis en advies

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)

Staatstoezicht op de Mijnen houdt toezicht op de gaswinning.

KNMI

Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) is het nationale kennis- en datacentrum voor weer, klimaat en seismologie. KNMI meet aardbevingen in en rondom Nederland.

Commissie Bijzondere Situaties

De Commissie Bijzondere Situaties helpt mensen die te maken hebben met een opeenstapeling van problemen, zoals bevingsschade, financiële én medische dan wel psychische problemen.

Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) onderzoekt onder de naam Gronings Perspectief sinds 2016 de gezondheid, het veiligheidsgevoel en toekomstperspectief van de inwoners van de provincie Groningen. Het onderzoek van Gronings Perspectief wordt gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken. NCG zit in de begeleidingsgroep.

Technische Commissie Bodem Beweging (TCBB)

De Technische Commissie Bodem Beweging (TCBB) is een onafhankelijke commissie die adviseert over het verband tussen opsporing, winning van delfstoffen en bodembeweging. Wanneer schademelders bij de Commissie Bodemdaling geen positieve uitspraak krijgen over de connectie tussen schade en bodemdaling door gaswinning, dan kunnen ze zich wenden tot de TCBB.

Commissie Bodemdaling

De Commissie Bodemdaling stelt vast welke maatregelen noodzakelijk zijn om schade door bodemdaling te voorkomen of te compenseren.

BuildinG

Building is een kennis- en innovatieplatform voor toekomstbestendig bouwen in Noord-Nederland. BuildinG is een initiatief van de Economic Board Groningen en Hanzehogeschool Groningen in samenwerking met TNO en Bouwend Nederland.

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Doet in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onderzoek naar ontwikkelingen op de woningmarkt in het aardbevingsgebied.

Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen

Het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen brengt kennis over de maatschappelijke gevolgen van de gaswinning en bodembeweging in kaart en geeft hierbij aan wat onopgeloste vraagstukken zijn. Ook brengt het kennisplatform kennisvragers en kennisaanbieders samen en stimuleert het samenwerkingsverbanden.

Kennisplatform Bouwen en Versterken

Het Kennisplatform Bouwen en Versterken organiseert activiteiten om kennisopbouw en kennisdeling over toekomstbestendig bouwen en versterken te stimuleren en de kennis over de aardbevingsproblematiek in Noord-Nederland voor iedereen toegankelijk te maken.

Adviescollege Veiligheid Groningen

Om te bepalen of en hoe gebouwen in het aardbevingsgebied in Groningen versterkt moeten worden zijn regels en normen nodig. Het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG) geeft adviezen over te gebruiken kaders, richtlijnen, methoden en modellen.

Hulp en ondersteuning

Stut-en-steun

Stut-en-Steun biedt onafhankelijke hulp en ondersteuning aan iedereen die te maken heeft met mijnbouwschade in Groningen. Stut-en-Steun is een initiatief van Groninger Gasberaad en Groninger Bodem Beweging.

Onafhankelijke Raadsman

In goed gezamenlijk overleg is afgesproken om het werk en de functie van de Onafhankelijke Raadsman per 1 januari 2022 bij de Nationale ombudsman onder te brengen.

Belangenbehartiging

Groninger Gasberaad

Groninger Gasberaad is een samenwerking van maatschappelijke organisaties in het aardbevingsgebied.

Groninger Bodem Beweging

Groninger Bodem Beweging is een vereniging met meer dan 4000 leden die de belangen behartigt van gedupeerden van de gaswinning in Groningen.

Fondsen en subsidies

Economic Board Groningen (EBG)

Economic Board Groningen zet zich in voor het verder versterken van de economische structuur in de provincie Groningen. De focus ligt op de ondersteuning van het MKB in alle sectoren.

Sa­men­wer­kings­ver­band Noord-Nederland

Samenwerkingsverband Noord-Nederland handelt aanvragen voor subsidies voor verduurzaming en woningverbetering in het aardbevingsgebied af.

Productie

NAM

De NAM wint aardgas en aardolie en draagt financieel bij aan maatregelen om bewoners te compenseren.