Met wie werken we samen?

Tal van organisaties houden zich bezig met de problemen door bodembeweging als gevolg van de gaswinning. De verschillende partijen en hun rol en contactgegevens staan beschreven in onderstaand overzicht.

Wie doet wat in het aardbevingsgebied

Overheden

Nationaal Coördinator Groningen

Nationaal Coördinator Groningen (NCG) werkt aan het versterken van woningen en gebouwen die onvoldoende bestand zijn tegen zware aardbevingen. NCG is een samenwerking van de Groninger gemeenten in het aardbevingsgebied, provincie Groningen en Rijksoverheid.

Group 2

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat stelt de omvang van de gaswinning vast, maakt beleid voor de aanpak van de gevolgen van gaswinning en is verantwoordelijk voor de veiligheid.

Group 2

Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties draagt in het aardbevingsgebied onder andere bij aan de realisatie van aardgasvrije wijken en het koppelen van de versterking aan wijk- en dorpsvernieuwing.

Group 2

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap draagt in het aardbevingsgebied onder andere bij aan de versterkingsopgave van erfgoed en scholen.

Group 2

Provincie Groningen

Provincie Groningen is onder andere verantwoordelijk voor de inrichting van het gebied.

Group 2

Gemeenten

De gemeenten zijn onder andere verantwoordelijk voor lokale plannen voor versterking in combinatie met stads- of dorpsvernieuwing. De gemeenten in het aardbevingsgebied in Groningen zijn:

Group 2

Nationaal Programma Groningen

Nationaal Programma Groningen is een programma waarin inwoners, bedrijven, (maatschappelijke) organisaties, gemeenten, provincie en het Rijk werken aan de toekomst van Groningen in 2040. Gericht op de leefbaarheid, de sociale samenhang en dorps- en wijkvernieuwing en op de energietransitie en het aanjagen en stimuleren van regionale economische ontwikkeling van Groningen.

Group 2

Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen

De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen is verantwoordelijk voor een onafhankelijke en rechtvaardige afhandeling van de schade door aardbevingen als gevolg van de gaswinning.

Group 2

Waterschap Noorderzijlvest

Waterschap Noorderzijlvest is verantwoordelijk voor sterke dijken, zuivering van rioolwater en schoon oppervlaktewater in het noorden en westen van de provincie Groningen, in de kop van Drenthe en in het Friese deel van het Lauwersmeergebied.

Group 2

Waterschap Hunze en Aa's

Waterschap Hunze en Aa’s is verantwoordelijk voor sterke dijken, zuivering van rioolwater en schoon oppervlaktewater in Oost-Groningen en Noordoost-Drenthe.

Group 2

Veiligheidsregio Groningen (VRG)

Veiligheidsregio Groningen richt zich op het voorkomen en bestrijden van noodsituaties en geeft informatie over wat te doen voor, tijdens of na een aardbeving.

Group 2

Kennis en advies

EPI - kenniscentrum

EPI-kenniscentrum is het kennis- en opleidingscentrum voor aardbevingsbestendig (ver)bouwen.

Group 2

KNMI

Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) is het nationale kennis- en datacentrum voor weer, klimaat en seismologie. KNMI meet aardbevingen in en rondom Nederland.

Group 2

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)

Staatstoezicht op de Mijnen houdt toezicht op de gaswinning.

Group 2

Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

Rijksuniversiteit Groningen onderzoekt in opdracht van NCG de gezondheid, veiligheidsgevoelens en het toekomstperspectief van Groningers in het onderzoek Gronings Perspectief. De RUG is ook betrokken bij het Kennisplatform Kansrijk en Leefbaar Groningen.

Group 2

Commissie Bijzondere Situaties

De Commissie Bijzondere Situaties helpt mensen die te maken hebben met een opeenstapeling van problemen, zoals bevingsschade, financiële én medische dan wel psychische problemen.

Group 2

Commissie Bodemdaling

De Commissie Bodemdaling stelt vast welke maatregelen noodzakelijk zijn om schade door bodemdaling te voorkomen of te compenseren.

Group 2

Technische Commissie Bodem Beweging (TCBB)

De Technische Commissie Bodem Beweging (TCBB) is een onafhankelijke commissie die adviseert over het verband tussen opsporing, winning van delfstoffen en bodembeweging. Wanneer schademelders bij de Commissie Bodemdaling geen positieve uitspraak krijgen over de connectie tussen schade en bodemdaling door gaswinning, dan kunnen ze zich wenden tot de TCBB.

Group 2

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Doet in opdracht van de NCG onderzoek naar ontwikkelingen op de woningmarkt in het aardbevingsgebied.

Group 2

BuildinG

Building is een kennis- en innovatieplatform voor toekomstbestendig bouwen in Noord-Nederland. BuildinG is een initiatief van de Economic Board Groningen en Hanzehogeschool Groningen in samenwerking met TNO en Bouwend Nederland.

Group 2

Kennisplatform Bouwen en Versterken

Het Kennisplatform Bouwen en Versterken organiseert activiteiten om kennisopbouw en kennisdeling over toekomstbestendig bouwen en versterken te stimuleren en de kennis over de aardbevingsproblematiek in Noord-Nederland voor iedereen toegankelijk te maken.

Group 2

Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen

Het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen brengt kennis over de maatschappelijke gevolgen van de gaswinning en bodembeweging in kaart en geeft hierbij aan wat onopgeloste vraagstukken zijn. Ook brengt het kennisplatform kennisvragers en kennisaanbieders samen en stimuleert het samenwerkingsverbanden.

Group 2

Adviescollege Veiligheid Groningen

Om te bepalen of en hoe gebouwen in het aardbevingsgebied in Groningen versterkt moeten worden zijn regels en normen nodig. Het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG) geeft adviezen over te gebruiken kaders, richtlijnen, methoden en modellen.

Group 2

Hulp en ondersteuning

Stut-en-steun

Stut-en-Steun biedt onafhankelijke hulp en ondersteuning aan iedereen die te maken heeft met mijnbouwschade in Groningen. Stut-en-Steun is een initiatief van Groninger Gasberaad en Groninger Bodem Beweging.

Group 2

Onafhankelijke Raadsman

De Onafhankelijke Raadsman is een meldpunt voor klachten over de afhandeling van een schadeclaim door NAM of CVW of over bouwkundige versterking.

Group 2

Belangenbehartiging

Groninger Gasberaad

Groninger Gasberaad is een samenwerking van maatschappelijke organisaties in het aardbevingsgebied.

Group 2

Groninger Bodem Beweging

Groninger Bodem Beweging is een vereniging met meer dan 4000 leden die de belangen behartigt van gedupeerden van de gaswinning in Groningen.

Group 2

Fondsen en subsidies

Economic Board Groningen (EBG)

Economic Board Groningen werkt aan programma’s die de economie in Noord-Groningen een boost kunnen geven en verstrekt krediet aan ondernemers.

Group 2

Samenwerkingsverband Noord-Nederland

Samenwerkingsverband Noord-Nederland handelt de aanvragen voor de Waardevermeerderingsregeling en de Subsidie Energiebesparing aardbevingsbestendig huis af.

Group 2

Productie

NAM

De NAM wint aardgas en aardolie en draagt financieel bij aan maatregelen om bewoners te compenseren.

Group 2