Toelichting

Nationaal Coördinator Groningen (NCG) publiceert maandelijks een dashboard. Het dashboard geeft een overzicht van het aantal opnames, de beoordelingen, de vastgestelde projecten en de huizen die daadwerkelijk zijn versterkt.

Nieuwe organisatie per 1 januari

NCG is op 1 januari gestart als nieuwe organisatie. Het opstarten van zo’n nieuwe organisatie kost tijd en aandacht. In de afgelopen 4 maanden is er veel gebeurd in de organisatie zelf. Daarnaast heeft NCG veel werk verzet in de provincie Groningen. Het hoofddoel van NCG is om zo snel mogelijk de aangewezen woningen in het aardbevingsgebied te versterken.

Om deze versnelling te realiseren zijn er samen met de gemeenten, het Rijk en NCG een aantal projecten opgestart. Deze projecten zijn Bouwimpuls en praktijkaanpak. Veel inwoners zijn hier inmiddels voor benaderd. Dit zal in de komende tijd zijn vruchten afwerpen.

Overzicht dashboard tot met 30 april

In 2020 zijn tot en met 30 april de volgende mijlpalen gerealiseerd:

  • 416 opnames uitgevoerd;
  • 923 beoordelingen afgerond;
  • Voor 686 adressen is een projectplan voor versterking vastgesteld;
  • Bij 11 adressen is de uitvoering voltooid.

Toelichting op het dashboard

Hieronder kunt u per onderdeel een toelichting lezen op het dashboard.

Opnames

NCG heeft op dit moment, net als iedereen en elk ander bedrijf, te maken met de coronacrisis. De coronamaatregelen hebben impact op het aantal opnames dat kan worden gerealiseerd. NCG is een pilot gestart om op een alternatieve manier toch opnames door te kunnen laten gaan. Dit gaat uiteraard op vrijwillige basis van alle betrokken partijen en alleen als het veilig kan. Ook wordt in de pilot onderzocht hoeveel extra tijd deze alternatieve manier van opnames doen kost.

Ook worden de maatregelen in de komende periode versoepeld en gemonitord om zo snel mogelijk binnen de anderhalve meter samenleving de reguliere opnames weer te kunnen oppakken.

Op dit moment is het aantal opnames 416. Gezien de onzekerheid is het nog lastig een aangepaste prognose te geven.

Beoordelingen

In totaal zijn er dit jaar 923 beoordelingen afgerond en kan de doelstelling van 4.000 beoordelingen dit jaar worden behaald. We zorgen ervoor dat waar mogelijk op basis van de kwaliteit van de ingenieursbureaus steeds meer steekproefsgewijs te controleren op versterkingsadviezen en door vergelijkbare woningen te clusteren.

Zo kan meer snelheid worden behaald. Ook zijn er acties uitgezet om de in april 2020 geaccepteerde versterkingsadviezen zo snel mogelijk met de bewoners te bespreken.

Projectplan vastgesteld

Er zijn op dit moment 686 adressen waarvoor een projectplan voor ontwerp en realisatie is vastgesteld. Dit aantal is exclusief de adressen die ter uitvoering bij B6 liggen.

Dit houdt in dat er in april 369 zijn gerealiseerd. NCG is verschillende versnellingsacties aan het doorvoeren om voor zoveel mogelijk adressen projecten vast te kunnen stellen in 2020.

Voltooide uitvoeringen

Er zijn op dit moment 11 voltooide uitvoeringen. Vorig jaar heeft NCG veel oude voorraad weggewerkt. Als een projectplan is vastgesteld start de ontwerpfase, waarin met alle betrokkenen een definitief ontwerp wordt opgesteld. Pas dan kan de uitvoering worden gestart. Daarom is er nu veel aandacht voor het vaststellen van projecten. Dit worden in de toekomst voltooide uitvoeringen.

De grote projecten waar we nu druk mee bezig zijn kennen een forse opgave (sloop/nieuwbouw dan wel zeer zware versterking ) en daarmee dus een lange doorloop van tot wel 3 jaar. Op dit moment zijn er veel projecten in aanbouw, maar nog niet gereed. Daardoor is het aantal uitvoeringen tot nu toe laag.

De kleinere projecten kennen weliswaar een kortere doorlooptijd maar ook daar is de versnellingsopgave of sloop/nieuwbouw nog altijd groot. Uiteindelijk gaat alles wat nu in de markt wordt gezet tot realisatiecijfers leiden. Projecten en panden waar minder versterkingsmaatregelen nodig zijn zullen ook leiden tot een versnelling en daardoor tot een verhoging van de productie.

Bij 311 adressen zijn we op dit moment feitelijk aan het bouwen. Bij 280 adressen zijn we in de voorbereidende fase van de bouw voordat de schop in de grond kan.

Nieuw dashboard

Er wordt nu gewerkt aan een nieuw dashboard met meer gedetailleerde cijfers. Deze komt naar verwachting volgende maand uit.

Projecten achter deze cijfers

Achter deze cijfers zijn talloze projecten die worden afgerond. Deze projecten hebben voor de betrokkenen een grote betekenis. Hieronder gaat NCG in op een aantal van deze projecten waar in de afgelopen maand aan is gewerkt.

Aletta Jacobs College opgeleverd

Een gedeelte van het Aletta Jacobs College in Hoogezand is onlangs opgeleverd. Dit  gebouw heeft een oppervlakte van zo’n 1.100m2 en gaat gebruikt worden als kantoorruimte voor personeel en leerkrachten. Ook komt er een bibliotheek en een tijdelijke school. Het dienstencentrum is gebouwd door Jan Snel.

Aan het overige deel van het gebouw wordt nu hard gewerkt. Het lijkt erop dat er geen tijdelijke school nodig is voor de ca. 1700 leerlingen omdat ook dit gebouw hoogstwaarschijnlijk op tijd gereed zal zijn.

Dit maakt onderdeel uit van het scholenprogramma van NCG.

Veiliger maken van de kerk in de Oosterparkwijk

We zijn succesvol gestart met de aanpak van het veiliger maken van de kerk in de Oosterparkwijk in Groningen. Deze staat naast een schoolplein. Door de coronacrisis en de tijdelijke sluiting van de scholen en kerken, was het nu mogelijk om snel en efficiënt de werkzaamheden uit te voeren zonder dat gebruikers van de kerk en school overlast ondervonden.

Start bouw 60 huizen in Delfzijl

In de Schrijversbuurt in Delfzijl zijn de eerste heipalen de grond in gegaan voor de bouw van zestig huizen. Het gaat om 45 sociale huurwoningen van Acantus en 15 koopwoningen.

De toekomstige huurders wonen nu nog even in de Zandplatenbuurt Noord. Ook het merendeel van de 141 koopwoningen in deze buurt gaat tegen de vlakte. De nieuwe woningen zijn aardbevingsbestendig en energiezuinig. Ze zijn naar verwachting begin 2021 klaar.

Zorgpanden aangepakt

Voor een aantal zorgpanden in Bedum is een vaststellingsovereenkomst gesloten. Tegelijk met een grote renovatie wordt een versterking uitgevoerd. De aanbesteding heeft plaatsgevonden. De werkzaamheden voor het versterken van de panden starten in mei en zijn naar verwachting in september 2020 klaar.

Dit project maakt onderdeel uit van het zorgprogramma van NCG.

Opwierde-Zuid

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de bouw van 184 nieuwe gezins- en levensloopbestendige woningen in Opwierde-Zuid in Appingedam. Eerder dit jaar startte de sloop van 233 koop- en huurwoningen in Opwierde-Zuid. De woningen worden gesloopt omdat ze niet aardbevingsbestendig zijn.

De wijk Opwierde-Zuid wordt opnieuw ingericht. Er worden nieuwe, aardbevingsbestendige en duurzame woningen gebouwd. Ook is er gekozen voor een ruimere opzet van de wijk. Er komen daarom 49 woningen minder terug, die ter compensatie zijn terug gebouwd aan de Focco Ukenalaan, Emmastraat, Patrimoniumstraat en de Opwierdeweg.