Het versterkingsprogramma in cijfers - 31 december 2020

In het aardbevingsgebied komen huizen, scholen, boerderijen en andere gebouwen mogelijk in aanmerking voor versterking. Voor deze panden bestaat de kans dat ze niet veilig genoeg zijn bij een aardbeving. Welke panden worden opgenomen in de werkvoorraad van NCG wordt bepaald op basis van een veiligheids-/risicoschatting, gedane toezeggingen en bestuurlijke afspraken. In totaal gaat het om bijna 27.000 adressen1). In december 2020 zijn drie adressen toegevoegd aan de werkvoorraad vanwege complexe schade waardoor versterking noodzakelijk is.

NCG onderzoekt of panden aan de veiligheidsnorm voldoen. Voldoet een pand niet aan de veiligheidsnorm, dan wordt beoordeeld welke versterkingsmaatregelen nodig zijn. Ook kan het voorkomen dat er wordt gekozen voor sloop/nieuwbouw. Bij het intensieve en ingrijpende voorbereidende traject en gedurende de uitvoering van de bouwwerkzaamheden worden bewoners/eigenaren onder andere begeleid door NCG. Het uiteindelijke doel is ervoor te zorgen dat de gebouwen waarin de Groningers wonen, werken en naar school gaan aardbevingsbestendig zijn. Hierbij probeert NCG zoveel mogelijk rekening te houden met wensen van bewoners/eigenaren en gemeenten.

Opschonen data - optimaliseren datakwaliteit

Als NCG hechten wij groot belang aan het optimaliseren van onze datakwaliteit, zodat wij een correct beeld kunnen geven van de stand van zaken binnen het versterkingsproces. Na de overdracht van data vanuit CVW heeft NCG sinds januari 2020 een aantal maatregelen getroffen om de datakwaliteit te verhogen. 
Eén van deze maatregelen was het controleren van alle adressen in onze werkvoorraad op de juiste registratie van mijlpalen (tussentijdse resultaten). Deze dataschoning werd uitgevoerd in verschillende tranches. De laatste mutaties zijn verwerkt in deze rapportage over december.

Effect dataschoning op cijfers
n november is het grootste deel van de 26.724 adressen gecontroleerd. Voor een aantal mijlpalen heeft dit in november geleid tot aanpassing in de registratie. Deze mijlpalen zijn in het verleden niet juist of niet geregistreerd. Alle afgeronde en nu op de juiste wijze geregistreerde mijlpalen tellen wij mee in de voortgang. In december is nog een klein aantal mutaties doorgevoerd.

Dataschoning in 2021
Dataschonen zal ook in 2021 op kleine schaal voorkomen. Door de registratie van de behaalde mijlpalen voortdurend te controleren kunnen niet juist of niet geregistreerde mijlpalen snel gesignaleerd en gecorrigeerd worden. Onze datakwaliteit zal daardoor blijvend verbeteren. Om dit mogelijk te maken zijn interne processen opnieuw ingeregeld en is binnen NCG aandacht besteed aan het belang van het juist en tijdig registreren van behaalde mijlpalen.

Voortgangsrapportage

In deze voortgangsrapportage2) geven we u inzicht in de voortgang van het versterkingsproces t/m 31 december 2020. De cijfers passen we maandelijks aan. Onderstaande tabel geeft u alvast een eerste indruk van de voortgang van de versterkingsoperatie:

  • Kolom 2: Het aantal adressen waarvoor in de maand december een mijlpaal geregistreerd is.
  • Kolom 3: Het aantal adressen waarvoor in 2020 een mijlpaal is geregistreerd ten gevolge van de dataschoning.
  • Kolom 4: Het aantal adressen waarvoor in het jaar 2020 een mijlpaal is geregistreerd of waarvoor in 2020 een registratie is toegevoegd naar aanleiding van de dataschoning.
  • Kolom 5: Het aantal adressen uit de gehele werkvoorraad waarvoor een mijlpaal is geregistreerd.

Realisatie

Realisatie
Geregistreerd id maand december '20Geregistreerd in 2020 nav dataschoningRealisatie in 2020 op 31 december '20Realisatie totaal op 31 december 2020
Opname uitgevoerd2711732.88318.229
Beoordeling vastgesteld4391704.17811.772
Planvorming gestart2071504.2607.402
Bouw gestart1611.1662.0862.151
Versterkingstraject afgerond2621585871.769

In het kader van de dataschoning is de mijlpaal Bouw gestart voor 1.166 adressen geregistreerd. Dit hoge aantal is ontstaan doordat we deze mijlpaal pas vanaf mei 2020 registreren. Deze mijlpaal is in november met terugwerkende kracht geregistreerd voor alle adressen die deze mijlpaal in het verleden hebben behaald.

Van de totale werkvoorraad is het versterkingstraject voor 1.769 adressen afgerond. Dit is inclusief 122 adressen die niet versterkt, maar vanwege uiteenlopende redenen wel afgerond zijn.

Brontabel als csv (385 bytes)

1) In een pand kunnen meerdere huishoudens wonen of bedrijven gehuisvest zijn; dat betekent ‘meerdere adressen in één pand’. Denk bijvoorbeeld aan een flat of een bedrijvenpand. Bij de aantallen in deze rapportage gaat het om het aantal adressen. Voor 1.769 adressen geldt dat het versterkingstraject is afgerond.

2) Deze rapportage is in ontwikkeling en wordt op basis van evaluatie bijgesteld.