Voortgang per batch

Voor een aantal adressen binnen de versterkingsoperatie zijn dezelfde uitvoeringstechnische en bestuurlijke afspraken gemaakt. Deze groepen adressen noemen we batches. De adressen binnen de verschillende batches zijn verspreid over meerdere gemeenten binnen het aardbevingsgebied.

De onderstaande figuren geven inzicht in de voortgang van de versterking per batch. Een verklaring van de processtappen en de fases in de figuur vindt u bij Voortgang versterkingsproces.

1467

Voor enkele projecten zijn in 2015 door NAM en/of CVW vergaande afspraken gemaakt of berekeningen uitgevoerd. Destijds is met alle partijen afgesproken deze projecten voort te zetten en ze onder te brengen in de batch Transitie. Later is Transitie ondergebracht in batch 1467.

1.467 verwijst naar het aantal adressen in deze batch. Door het toevoegen van de adressen uit Transitie komt het aantal adressen niet meer overeen met de naam van de batch. In batch 1467 gaat het voornamelijk om sloop/nieuwbouw. De adressen bevinden zich in de gemeenten Eemsdelta, Groningen en Midden-Groningen. De regie binnen deze batch ligt bij NCG.

Voortgang batch 1.467 per 31 december 2020

1588

De adressen van batch 1588 bevinden zich in de gemeenten Eemsdelta, Groningen en Midden-Groningen. Binnen deze batch hebben de gemeenten de regie; de versterking wordt gefinancierd door de subsidieregeling van de gemeenten. De gemeenten beheren de voortgang van deze batch en hebben zeer recent de voortganggegevens aan NCG verstrekt. Deze gegevens worden in de volgende rapportage verwerkt.

Voortgang batch 1.588 per 31 december 2020

1581

Batch 1581 bestaat uit adressen in de gemeenten Groningen, Midden-Groningen, Eemsdelta en Het Hogeland. De regie van het versterkingstraject binnen deze batch ligt bij NCG. Een deel van deze adressen zal de stappen binnen de ontwerp- en realisatiefase doorlopen bij Bedrijfsbureau Bouwimpuls. De Bouwimpuls is opgericht door zes marktpartijen die versnelling kunnen bieden in deze fases. Het aantal adressen in deze batch is na verloop van tijd gewijzigd waardoor de naam niet meer correspondeert met het aantal adressen in de batch.

Voortgang batch 1.581 per 31 december 2020

3260

In deze batch zijn de opnames gestart in de 2e helft van 2017. De adressen bevinden zich in de gemeenten Eemsdelta, Groningen, Het Hogeland en Midden-Groningen. In deze batch bepaalt het risicoprofiel van een pand de prioritering bij opname en normering. Panden met een verhoogd risicoprofiel krijgen voorrang. Ook hier verwijst de naam naar het aantal adressen in de batch en is het aantal in de loop der tijd gewijzigd.

Voortgang batch 3.260 per 31 december 2020

2018

Het versterkingstraject in deze batch startte met opnames in 2018 (de naam van de batch). De adressen bevinden zich in de gemeenten Eemsdelta, Groningen, Het Hogeland en Midden-Groningen. Hier geldt eveneens dat het risicoprofiel van een pand de prioritering bij opname en normering bepaalt. Panden met een verhoogd risicoprofiel krijgen voorrang.

Voortgang batch 2018 per 31 december 2020

P50 2018

In deze batch zijn – conform de HRA-run van 2018 – adressen opgenomen met een verhoogd risicoprofiel die geen onderdeel uitmaken van een andere batch. Deze adressen bevinden zich in alle gemeenten binnen het aardbevingsgebied.

Voortgang batch P50 2020 per 31 december 2020

Opname & Normering Lokale Stuurgroepen

Het gaat hier om adressen met een licht verhoogd of normaal risico die geen onderdeel uitmaken van een andere batch, maar die wel zijn opgenomen in een gemeentelijk lokaal plan van aanpak (PVA). De adressen bevinden zich in alle  gemeenten binnen het aardbevingsgebied.

Voortgang batch Opname & Normering Lokale Stuurgroepen per 31 december 2020

HRA 2019

Het betreft hier adressen uit de HRA-run van 2019 die onderdeel zijn van het lokale PVA 2020 van de gemeenten. De adressen bevinden zich in alle gemeenten binnen het aardbevingsgebied en hebben geen verhoogd, een licht verhoogd of een verhoogd risicoprofiel.

Voortgang batch HRA 2019 per 31 december 2020