Voortgang per sectoraal programma

Binnen het versterkingsproces is speciaal aandacht voor een aantal bijzondere categorieën (sectorale programma’s), zoals zorg, scholen, dorpshuizen, agro en Heft in Eigen Hand/Eigen Initiatief. De panden binnen deze categorieën zijn verspreid over alle gemeenten binnen het aardbevingsgebied. Omdat de panden binnen elke categorie specifieke aandacht vragen, zijn ze binnen het versterkingsproces geclusterd.  

De onderstaande figuren geven inzicht in de voortgang van het versterkingsprogramma per sectoraal programma. Een verklaring van de processtappen en de fases in de figuur vindt u bij Voortgang versterkingsproces.

Zorg

Zorggebouwen krijgen speciale aandacht binnen de versterkingsoperatie. Dit is noodzakelijk, omdat in deze gebouwen veel kwetsbare mensen verblijven en er veel mensen samenkomen. Daarnaast zijn de voorzieningen in zorggebouwen belangrijk voor de samenleving. NCG werkt samen met zorgaanbieders, woningcorporaties, gemeenten, de provincie Groningen, het zorgkantoor, zorgverzekeraar Menzis en het Rijk aan het realiseren van toekomst- en aardbevingsbestendige (nieuwe) zorggebouwen.

Voortgang Zorg per 31 december 2020

Scholen

Het scholenprogramma is gestart in 2015 en ziet toe op de versterking van 168 scholen. Binnen het scholenprogramma worden zowel nieuwe schoolgebouwen, waaronder kindcentra, gebouwd als bestaande schoolgebouwen versterkt. Binnen het scholenprogramma wordt samengewerkt tussen gemeenten, schoolbesturen en NCG. Het streven is dit programma in 2021 af te ronden.

Voortgang Scholen per 31 december 2020

Dorpshuizen

In een dorpshuis zijn grotere groepen mensen tegelijkertijd aanwezig. Daarom vormen ook de dorpshuizen een speciale categorie binnen het versterkingstraject. De werkvoorraad bestaat uit 117 panden. Tijdens het versterkingstraject wordt nauw samengewerkt met gemeenten, het bestuur van het dorpshuis en NCG.

Voortgang Dorpshuizen per 31 december 2020

Agro

In het sectorale programma Agro zijn bedrijfspanden binnen de agrarische sector opgenomen. Vanwege de specifieke functie van deze panden is dit een aparte sector binnen de versterkingsoperatie. Woonboerderijen die geen dienst doen als agrarisch bedrijf vallen niet in deze categorie. Deze worden aangemerkt als woning. Ook zijn er 51 adressen waarbij het wel gaat om agrarische bedrijven, maar die zijn opgenomen in andere programma’s, zoals VBS (Versterking Bijzondere Situaties) en HEFT/EI.

Voortgang AGRO per 31 december 2020

Heft in Eigen Hand & Eigen Initiatief

276 adressen nemen deel aan het project Heft in Eigen Hand/Eigen Initiatief. In dit project zijn de eigenaren particulier opdrachtgever. NCG ondersteunt bij het traject door waar nodig deelnemende bewoners bij te staan, inhoudelijk te adviseren en in de uitvoering te begeleiden. Daarbij is het uitgangspunt vooral te kijken naar wat mogelijk is binnen de afgesproken kaders en budgetten. 

Voortgang Heft in Eigen Hand & Eigen Initiatief per 31 december 2020