Voortgang versterkingsproces t/m 31 mei

Om zo goed mogelijk weer te geven waar de 26.272 adressen zich bevinden in het versterkingsproces hebben we een nieuw dashboard ontwikkeld. Hierin geven we meer stappen aan dan voorheen. Hierdoor krijgt u een beter inzicht in wat er gebeurt rondom de versterking. Onder de figuur leggen we uit wat de processtappen en de fases in de figuur betekenen. 

Huidige status versterkingsproces

De fases en processtappen

In het aardbevingsgebied zijn ruwweg 150.000 adressen. Die worden niet allemaal in het versterkingsproces van NCG opgenomen. Op basis van een risicoschatting worden adressen toegevoegd aan de werkvoorraad. Tot nu toe zijn 26.272 adressen opgenomen in de werkvoorraad.

Fase 1: Nog te starten
Stap 1.1: Op te nemen in het gemeentelijk programma – 5.303 adressen zitten nog aan het begin van het traject. In overleg met de NCG maakt elke gemeente in het aardbevingsgebied jaarlijks een gemeentelijk programma (Lokaal Plan van Aanpak). Daarin stellen ze vast met welke adressen dat jaar wordt begonnen met het versterkingsproces. Op dit moment liggen de plannen voor 2020 voor advies bij het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). De verwachting is dat een groot deel van de adressen nog dit jaar definitief wordt opgenomen in het gemeentelijk programma.

Fase 2: Opname 
Stap 2.1: Opname plannen – Is een adres opgenomen in het gemeentelijk programma, dan kan de opname gepland worden. Dit geldt voor 5.006 adressen. Bij een opname inspecteren we het pand en verzamelen we zoveel mogelijk bouwtechnische gegevens. Dit kan een zeer uitgebreid onderzoek zijn als het om een uniek pand gaat. Gaat het om een pand dat vergelijkbaar is met een pand waar al een opname is gedaan, dan kan het sneller.

Fase 3: Beoordelingen
Zijn de benodigde gegevens verzameld, dan start de beoordelingsfase.

Stap 3.1: Beoordeling opstellen – Een ingenieursbureau bestudeert de verzamelde gegevens en maakt een rapport waarin staat in hoeverre een pand aardbevingsbestendig is (voldoet het pand aan de norm die hiervoor geldt). Voldoet een pand niet aan de norm, dan staat in dit rapport ook welke versterkingsmaatregelen nodig zijn om het pand aan de norm te laten voldoen. Voor vergelijkbare adressen, zoals in een flat, kan één beoordeling worden opgesteld. Voor 7.037 adressen wordt momenteel een beoordeling opgesteld.

De beoordeling (al dan niet voldoen aan de norm en benodigde versterkingsmaatregelen) wordt met de eigenaar besproken. Gaat de eigenaar akkoord, dan start de fase van de planvorming. Is een pand veilig, dan eindigt hier het versterkingsproces.

Stap 3.2: Normbesluit nemen – Er wordt gewerkt aan beleid/wetgeving waarin precies is vastgelegd aan welke voorwaarden het besluit om verder te gaan naar de volgende fase moet voldoen. Op dit moment werken we nog niet met een Normbesluit. Vandaar dat hier geen aantallen staan. Om te voorkomen dat we het dashboard in een later stadium moeten aanpassen, hebben we deze stap alvast opgenomen. 

Fase 4: Planvorming
Bij de planvorming kan het gaan om één pand, maar ook om een straat of een hele wijk. In deze fase stemmen we – voorafgaand aan het uitvoeren van de versterkingsmaatregelen – de diverse ontwikkelingen en wensen van gemeente en bewoners/eigenaren op elkaar af.

Stap 4.1: Planvorming voorbereiden – In deze fase van de planvorming gaan we na wie de uitvoering van de versterkingsmaatregelen het beste kan oppakken. Dit kan betekenen dat NCG de regie voert, maar ook dat bewoners het heft in eigen handen nemen of dat het bedrijfsbureau van de B6 (Bouwimpuls) het overneemt. In deze fase bevinden zich 4.869 adressen.

Stap 4.2: Uitvoeringsplan opstellen – Tijdens deze stap inventariseren we de wensen van de bewoners/eigenaren en de gemeente. Het gaat dan niet alleen om de versterkingsmaatregelen zelf. Extra wensen van bewoners/eigenaren kunnen worden meegenomen, zoals een al geplande uitbouw die ze zelf financieren. Ook gemeentelijke wensen worden meegenomen, bijvoorbeeld het vernieuwen van de riolering. Dit alles resulteert in een zogenaamd definitief ontwerp, een concrete uitwerking van de wensen in een bestek (het bouwplan).

Verder regelen we in deze processtap onder meer de volgende zaken: selecteren van het uitvoerende bouwbedrijf, eventueel (nieuwe) afspraken maken met hypotheekverstrekkers, aanvragen van benodigde vergunningen, eventueel het pand natuurvrij maken (zwaluw- of marternesten verwijderen), tijdelijke huisvesting als dat nodig is. Voor 2.375 adressen wordt op dit moment een uitvoeringsplan opgesteld.

Stap 4.3: Versterkingsbesluit nemen – Er wordt gewerkt aan beleid/wetgeving waarin precies is vastgelegd aan welke voorwaarden het besluit om verder te gaan naar de volgende fase moet voldoen. Op dit moment werken we nog niet met een Versterkingsbesluit. Vandaar dat hier geen aantallen staan. Om te voorkomen dat we het dashboard in een later stadium moeten aanpassen, hebben we deze stap alvast opgenomen. 

Fase 5: Uitvoering
Stap 5.1: Bouw voorbereiden – De aannemer begint met de voorbereiding van de bouwwerk-zaamheden, zoals materialen bestellen, capaciteit plannen, het terrein voorbereiden voor de bouwwerkzaamheden. Dit betreft 289 adressen.

Stap 5.2: Bouw uitvoeren – De aannemer start met het uitvoeren van de bouwkundige werkzaam-heden aan het pand. Voor 265 adressen geldt dat er gewerkt wordt aan de versterkings-maatregelen.

Fase 6: Afgerond
Na afronding van het versterkingstraject voldoet het pand aan de veiligheidsnorm. Voor 1128 adressen is het versterkingsproces afgerond.  

Weigeraars/Uitstellers
In het gehele versterkingsproces bevinden zich 63 zogenaamde weigeraars of uitstellers. Het gaat hier om adressen waarvan de eigenaar heeft aangegeven op dit moment niet verder te willen of te kunnen in het traject. Deze adressen beschouwt NCG niet als afgerond; mocht de eigenaar in een later stadium verder willen of kunnen met het versterkingstraject, dan blijft dat mogelijk.