Voortgang versterkingsproces

Onderstaande figuur geeft u inzicht in welke stappen achtereenvolgens in het versterkingstraject worden genomen. Ook laat het u zien waar de 26.724 adressen uit de werkvoorraad van NCG zich bevinden in het versterkingsproces. Onder de figuur leggen we uit wat de processtappen en de fases in de figuren betekenen.

Voortgang totale versterkingsproces per 31 december 2020

De fases en processtappen

In het aardbevingsgebied zijn ruwweg 150.000 adressen. Die worden niet allemaal in het versterkingsproces van NCG opgenomen. Welke panden worden opgenomen in de werkvoorraad van NCG wordt bepaald op basis van een veiligheids-/risicoschatting, gedane toezeggingen en bestuurlijke afspraken. Tot nu toe zijn 26.724 adressen opgenomen in de werkvoorraad.

Fase 1: Nog te starten
Processtap 1.2: Op te nemen in het Lokaal Plan van Aanpak – Deze adressen zitten nog aan het begin van het traject. In overleg met NCG maakt elke gemeente in het aardbevingsgebied jaarlijks een gemeentelijk programma (Lokaal Plan van Aanpak). Daarin stellen ze vast met welke adressen dat jaar wordt begonnen met het versterkingsproces. De plannen voor 2020 zijn goedgekeurd en in het Lokaal Plan van Aanpak opgenomen. 

Fase 2: Opname
Processtap 2.1: Opname plannen – Is een adres opgenomen in het Lokaal Plan van Aanpak, dan kan de opname gepland worden. Bij een opname inspecteren we het pand en verzamelen we zoveel mogelijk bouwtechnische gegevens. Dit kan een zeer uitgebreid onderzoek zijn als het om een uniek pand gaat. Gaat het om een pand dat vergelijkbaar is met een pand waar al een opname is gedaan, dan kan het sneller.

Fase 3: Beoordelingen
Zijn de benodigde gegevens verzameld, dan start de beoordelingsfase.

Processtap 3.1: Beoordeling opstellen – Een ingenieursbureau bestudeert de verzamelde gegevens en maakt een rapport (versterkingsadvies) waarin staat in hoeverre een pand aardbevingsbestendig is (voldoet het pand aan de norm die hiervoor geldt). Voldoet een pand niet aan de norm, dan staat in dit rapport ook welke versterkingsmaatregelen nodig zijn om het pand aan de norm te laten voldoen. Voor vergelijkbare adressen, zoals in een flat, kan één beoordeling worden opgesteld.

Processtap 3.2: Normbesluit nemen – NCG is sinds 1 januari 2020 een uitvoeringsorganisatie. Dit heeft onder meer tot gevolg dat NCG wettelijk verplicht is om met een besluit vast te stellen of een gebouw voldoet aan de veiligheidsnorm. Dit is het Normbesluit. Het besluit of een pand op norm is of niet, is gebaseerd op de beoordeling (versterkingsadvies). Vanaf oktober worden de Normbesluiten daadwerkelijk genomen.

De beoordeling (al dan niet voldoen aan de norm en de eventueel benodigde versterkingsmaatregelen) en het Normbesluit worden met de eigenaar gedeeld. Gaat de eigenaar akkoord, dan start de fase van de planvorming. Is een pand veilig, dan eindigt hier het versterkingsproces.

T/m december zijn er 559 Normbesluiten genomen. Daarvan zijn er 346 gedeeld met de eigenaren en 213 nog niet. Normbesluiten die genomen én gedeeld zijn, worden zo spoedig mogelijk in de figuren verwerkt.

Na fase 3 zijn de volgende scenario’s het meest voorkomend:

1. Het pand voldoet aan de veiligheidsnorm en hoeft niet versterkt te worden. Het versterkingstraject is afgerond.

2. Het pand voldoet niet aan de veiligheidsnorm en moet versterkt worden. Het traject wordt vervolgd met fase 4: Planvorming.

3. Het pand voldoet niet aan de veiligheidsnorm en er wordt gekozen voor sloop/nieuwbouw. Het traject wordt vervolgd met fase 4: Planvorming.

Fase 4: Planvorming
Bij de planvorming kan het gaan om één pand, maar ook om een straat of een hele wijk. In deze fase stemmen we – voorafgaand aan het uitvoeren van de versterkingsmaatregelen – de diverse ontwikkelingen en wensen van bewoners/eigenaren en gemeente op elkaar af.

Processtap 4.1: Planvorming voorbereiden – In deze stap van de planvorming gaan we na wie de uitvoering van de versterkingsmaatregelen het beste kan oppakken. Dit kan betekenen dat NCG of de eigenaar de regie voert of dat het bedrijfsbureau van de B6 (bouwimpuls) het overneemt. 

Processtap 4.2: Uitvoeringsplan opstellen – Tijdens deze stap inventariseren we de wensen van de bewoners/eigenaren en de gemeente. Het gaat dan niet alleen om de versterkingsmaatregelen zelf. Extra wensen van bewoners/eigenaren kunnen worden meegenomen, zoals een al geplande uitbouw die ze zelf financieren. Ook gemeentelijke wensen worden meegenomen, bijvoorbeeld het vernieuwen van de riolering. Dit alles resulteert in een zogenaamd definitief ontwerp, een concrete uitwerking van de wensen in een bestek (het bouwplan).

Verder regelen we in deze processtap onder meer de volgende zaken: selecteren van het uitvoerende bouwbedrijf, eventueel (nieuwe) afspraken maken met hypotheekverstrekkers, aanvragen van benodigde vergunningen, eventueel het pand natuurvrij maken (bijvoorbeeld zwaluw- of marternesten verwijderen), tijdelijke huisvesting als dat nodig is. 

Processtap 4.3: Versterkingsbesluit nemen – NCG is sinds 1 januari 2020 een uitvoeringsorganisatie. Dit heeft onder meer tot gevolg dat NCG wettelijk verplicht is om met een besluit vast te stellen op welke wijze een pand versterkt gaat worden. Dit besluit is het Versterkingsbesluit. Vanaf november kunnen Versterkingsbesluiten daadwerkelijk genomen worden.

Fase 5: Uitvoering
Processtap 5.1: Bouw voorbereiden – De aannemer begint met de voorbereiding van de bouwwerkzaamheden, zoals materialen bestellen, capaciteit plannen, het terrein voorbereiden voor de bouwwerkzaamheden.

Processtap 5.2: Bouw uitvoeren – De aannemer start met het uitvoeren van de bouwkundige werkzaamheden aan het pand.

Fase 6: Afgerond
Een adres is versterkt opgeleverd of het versterkingstraject is vanwege een andere reden afgerond.

Ten slotte
Op 31 december 2020 waren er in het gehele versterkingsproces 441 adressen waarbij het versterkingstraject stagneert. Daarbij gaat het deels om bewoners/eigenaren die hebben aangegeven op dit moment niet verder te willen of te kunnen in het traject. Voor het overige deel geldt dat NCG meerdere keren contact heeft gezocht met de bewoner/eigenaar, maar dat deze hier nog niet op heeft gereageerd.