Voortgang versterkingsproces

Onderstaande figuur geeft u inzicht in welke stappen achtereenvolgens in het versterkingstraject worden genomen. Ook laat het u zien waar de 26.272 adressen uit de werkvoorraad van NCG zich bevinden in het versterkingsproces. Onder de figuur leggen we uit wat de processtappen en de fases in de figuren betekenen.

Voortgang versterkingsproces op 31 augustus 2020

De fases en processtappen

In het aardbevingsgebied zijn ruwweg 150.000 adressen. Die worden niet allemaal in het versterkingsproces van NCG opgenomen. Welke panden worden opgenomen in de werkvoorraad van NCG wordt bepaald op basis van een risicoschatting, gedane toezeggingen en bestuurlijke afspraken. Tot nu toe zijn 26.272 adressen opgenomen in de werkvoorraad.

Fase 1: Nog te starten
tap 1.2: Op te nemen in het gemeentelijk programma – Deze adressen zitten nog aan het begin van het traject. In overleg met NCG maakt elke gemeente in het aardbevingsgebied jaarlijks een gemeentelijk programma (Lokaal Plan van Aanpak). Daarin stellen ze vast met welke adressen dat jaar wordt begonnen met het versterkingsproces. De plannen voor 2020 zijn inmiddels goedgekeurd en in het gemeentelijk programma opgenomen. Voor deze adressen kunnen de opnames gepland worden. 

Fase 2: Opname
Stap 2.1: Opname plannen – Is een adres opgenomen in het gemeentelijk programma, dan kan de opname gepland worden. Bij een opname inspecteren we het pand en verzamelen we zoveel mogelijk bouwtechnische gegevens. Dit kan een zeer uitgebreid onderzoek zijn als het om een uniek pand gaat. Gaat het om een pand dat vergelijkbaar is met een pand waar al een opname is gedaan, dan kan het sneller.

Fase 3: Beoordelingen
Zijn de benodigde gegevens verzameld, dan start de beoordelingsfase.

Stap 3.1: Beoordeling opstellen – Een ingenieursbureau bestudeert de verzamelde gegevens en maakt een rapport waarin staat in hoeverre een pand aardbevingsbestendig is (voldoet het pand aan de norm die hiervoor geldt). Voldoet een pand niet aan de norm, dan staat in dit rapport ook welke versterkingsmaatregelen nodig zijn om het pand aan de norm te laten voldoen. Voor vergelijkbare adressen, zoals in een flat, kan één beoordeling worden opgesteld. 

De beoordeling (al dan niet voldoen aan de norm en benodigde versterkingsmaatregelen) wordt met de eigenaar besproken. Gaat de eigenaar akkoord, dan start de fase van de planvorming. Is een pand veilig, dan eindigt hier het versterkingsproces.

Stap 3.2: Normbesluit nemen – Op dit moment werken we nog niet met een Normbesluit; vandaar dat hier geen aantallen staan. In een later stadium gaat dat wel gebeuren. Om te voorkomen dat we het dashboard dan moeten aanpassen, hebben we deze stap alvast opgenomen.

Na fase 3 zijn de volgende scenario’s het meest voorkomend:

1. Het pand voldoet aan de veiligheidsnorm en hoeft niet versterkt te worden. Het versterkingstraject is afgerond.

2. Het pand voldoet niet aan de veiligheidsnorm en moet versterkt worden. Het traject wordt vervolgd met fase 4: Planvorming.

3. Het pand voldoet niet aan de veiligheidsnorm en er wordt gekozen voor sloop/nieuwbouw. Het traject wordt vervolgd met fase 4: Planvorming.

Fase 4: Planvorming
Bij de planvorming kan het gaan om één pand, maar ook om een straat of een hele wijk. In deze fase stemmen we – voorafgaand aan het uitvoeren van de versterkingsmaatregelen – de diverse ontwikkelingen en wensen van bewoners/eigenaren en gemeente op elkaar af.

Stap 4.1: Planvorming voorbereiden – In deze stap van de planvorming gaan we na wie de uitvoering van de versterkingsmaatregelen het beste kan oppakken. Dit kan betekenen dat NCG of de eigenaar de regie voert of dat het bedrijfsbureau van de B6 (bouwimpuls) het overneemt. 

Stap 4.2: Uitvoeringsplan opstellen – Tijdens deze stap inventariseren we de wensen van de bewoners/eigenaren en de gemeente. Het gaat dan niet alleen om de versterkingsmaatregelen zelf. Extra wensen van bewoners/eigenaren kunnen worden meegenomen, zoals een al geplande uitbouw die ze zelf financieren. Ook gemeentelijke wensen worden meegenomen, bijvoorbeeld het vernieuwen van de riolering. Dit alles resulteert in een zogenaamd definitief ontwerp, een concrete uitwerking van de wensen in een bestek (het bouwplan).

Verder regelen we in deze processtap onder meer de volgende zaken: selecteren van het uitvoerende bouwbedrijf, eventueel (nieuwe) afspraken maken met hypotheekverstrekkers, aanvragen van benodigde vergunningen, eventueel het pand natuurvrij maken (bijvoorbeeld zwaluw- of marternesten verwijderen), tijdelijke huisvesting als dat nodig is. 

Stap 4.3: Versterkingsbesluit nemen – Op dit moment werken we nog niet met een Versterkingsbesluit; vandaar dat hier geen aantallen staan. In een later stadium gaat dat wel gebeuren. Om te voorkomen dat we het dashboard dan moeten aanpassen, hebben we deze stap alvast opgenomen.

Fase 5: Uitvoering
Stap 5.1: Bouw voorbereiden – De aannemer begint met de voorbereiding van de bouwwerkzaamheden, zoals materialen bestellen, capaciteit plannen, het terrein voorbereiden voor de bouwwerkzaamheden.

Stap 5.2: Bouw uitvoeren – De aannemer start met het uitvoeren van de bouwkundige werkzaamheden aan het pand.

Fase 6: Afgerond
Na afronding van het versterkingstraject voldoet het pand aan de veiligheidsnorm. 

Ten slotte
Op 31 augustus 2020 waren er in het gehele versterkingsproces 223 adressen waarbij het versterkingstraject stagneert. Bij 183 adressen gaat het om bewoners/eigenaren die hebben aangegeven op dit moment niet verder te willen of te kunnen in het traject. Daarbij gaat het voornamelijk om bewoners/eigenaren die het traject vanwege de coronamaatregelen willen uitstellen. Voor de overige 40 adressen geldt dat NCG meerdere keren contact heeft gezocht met de bewoner/eigenaar, maar dat deze hier nog niet op heeft gereageerd.