Inkoop van producten en diensten

Een van de ambities van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) is het versterken van de regionale economie in Groningen. Bij de inkoop van diensten en producten betrekt NCG daarom, waar mogelijk, lokale ondernemers. NCG volgt de werkwijze van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) voor het inkopen van goederen en diensten.

Raamcontracten

Wat betreft het inkopen van diensten en/of goederen wordt in eerste instantie gekeken of er door het Rijk raamcontracten zijn afgesloten voor het in te kopen product of dienst.

Enkelvoudig en meervoudig aanbesteden

Indien er geen contracten aanwezig zijn, wordt de totale waarde van opdrachten bij elkaar opgeteld om te beoordelen welk aanbestedingstraject gevolgd moet worden. Voor opdrachten met een totale waarde boven €144.000 moet een Europese aanbesteding plaatsvinden. Voor opdrachten tussen de € 25.000 en €144.000 wordt een meervoudige aanbesteding uitgevoerd. Hierbij worden meerdere partijen verzocht om een offerte in te dienen.

Betrekken van lokale ondernemers

Bij enkelvoudig of meervoudig onderhandse offerteaanvragen betrekt NCG, waar het binnen de kaders van geldende wet- en regelgeving mogelijk is, lokale ondernemers uit de provincie Groningen. Bij een meervoudig onderhandse offerteaanvraag streeft NCG minimaal twee ondernemers uit de provincie Groningen uit te nodigen. Bij onderhandse aanbestedingen heeft NCG extra aandacht voor objectiviteit en integriteit bij de selectie van uit te nodigen marktpartijen. Om toegankelijk te zijn voor alle ondernemers en iedereen gelijke kansen te geven, werkt NCG op een uniforme wijze bij het informeren, uitnodigen en kennisdelen met (potentiële) leveranciers.

Aanmelden voor leverancierslijst

Als een potentiële opdrachtnemer in aanmerking wil komen voor opdrachten van NCG kan hij dit kenbaar maken via: inkoop@nationaalcoordinatorgroningen.nl Geef in de e-mail de bedrijfsgegevens (NAW), contactpersoon en de diensten door. U wordt dan opgenomen op de leverancierslijst.

NCG is gericht  op samenwerking bij inkoop. Dit geldt zowel voor samenwerking met het bedrijfsleven, gemeenten, provincie als binnen de eigen organisatie. Daarnaast investeert NCG in samenwerking met brancheorganisaties, verenigingen of andere publiek/ private instellingen, zoals Inkoop Platform Groningen, VNG, Bouwend Nederland, MKB Noord, etc.