Resultaat versterking in 2021 en in totaal

Hieronder ziet u de resultaten per maand en in totaal voor het jaar 2021. Ook ziet u het resultaat voor de gehele versterkingsoperatie. Dit is het resultaat voor alle 26.856 adressen uit de werkvoorraad. Voor 2021 heeft NCG de doelstelling om 4000 opnames en 4000 beoordelingen uit te voeren. Daarnaast is het streven 1500 versterkingstrajecten af te ronden.

2021

2021
Resultaat 2021janfebmrtaprilmeijunijuliaugTotaal 2021Totale werkvoorraad (26.856)
In lokaal plan van aanpak opgenomen00000000022.456
Opname uitgevoerd263164320140123472373491.64319.902
Beoordeling vastgesteld116811232551814481662881.65813.349
Versterkingsbesluit (Uitvoeringsplan) genomen523 20 33  34027155155
Bouw gestart961627102617501972.351
Bouw gereed5028201685443102291.873
Versterkingstraject afgerond493347928141333222.087

Verplaats de schuifbalk onder de tabel naar links of rechts om de tabel helemaal te bekijken.

Toelichting tabel:

  • Versterkingsbesluiten worden pas genomen sinds 2021.
  • Adressen waarvoor de resultaten 'Versterkingstraject afgerond' en/of 'Bouw gereed' zijn bereikt bevinden zich in de versterkingsfase 'Afgerond'. Voor 65 adressen geldt dat het adres bouwkundig versterkt en opgeleverd is (Bouw gereed), maar nog niet administratief afgerond (Versterkingstraject afgerond). Het aantal adressen in de versterkingsfase Afgerond is daardoor 2.087 + 65 = 2.152
  • De resultaten voor de gehele werkvoorraad (26.856 adressen) kunnen niet berekend worden door de aantallen in de figuur 'Verdeling werkvoorraad over de versterkingsfasen' bij elkaar op te tellen of van elkaar af te trekken. Dit komt doordat niet elk adres elke versterkingsfase doorloopt. Bijvoorbeeld wanneer uit de beoordeling blijkt dat een adres direct op norm is. Dit adres gaat dan van ‘Beoordeling vastgesteld’ direct naar ‘Versterkingstraject afgerond’. De tussenliggende stappen worden niet genomen en ook niet als resultaat geregistreerd.
Brontabel als csv (539 bytes)

Toelichting op de maandcijfers

Opnames

In juli is een start gemaakt met de typologieaanpak. Met deze aanpak kunnen we bepaalde typen woningen eenvoudiger en sneller opnemen en beoordelen. In het najaar worden de Lokale Plannen van Aanpak (LPA’s) voor 2021 en 2022 definitief. In het LPA stelt de gemeente vast welke adressen het eerst worden opgepakt. De adressen uit deze plannen kunnen dan uitgezet worden bij de ingenieursbureaus, waarna zij de opnames kunnen inplannen. Het aantal opnames zal door de typologieaanpak en het vastleggen van de LPA’s in de komende maanden snel toenemen.

Beoordelingen

Het aantal beoordelingen varieert per maand en is vooral afhankelijk van het moment waarop de ingenieursbureaus de beoordelingen aanleveren. Met de komst van de typologieaanpak zal het aantal beoordelingen in de komende maanden snel toenemen. 

Versterkingsbesluiten

Tot en met augustus zijn er 155 versterkingsbesluiten genomen en gedeeld met de eigenaar. Dit aantal is relatief laag. Dit komt mede door de impact van de bestuurlijke afspraken op het aantal genomen versterkingsbesluiten. Veel eigenaren hebben nog niet alle benodigde informatie om te kunnen beslissen of ze kiezen voor een herbeoordeling of doorgaan met het lopende versterkingstraject. Het nemen van een versterkingsbesluit vertraagt daardoor.

Bouw gestart

In de cijfers zien we het effect van de coronamaatregelen in de eerste maanden van 2021. Eigenaren, maar ook aannemers, stelden de start van de werkzaamheden vanwege de strengere lockdown uit. Nu de maatregelen verder versoepelen zal het ‘corona-effect’ in de komende periode verder afnemen.
Bij het al dan niet starten met bouwwerkzaamheden zien we ook de impact van de bestuurlijke afspraken terug. Er zijn eigenaren die een herbeoordeling overwegen op het moment dat we een versterkingsbesluit zouden kunnen opstellen. Of wanneer na het tekenen van het versterkingsbesluit afspraken met een aannemer gemaakt zouden kunnen worden. De keuze voor het starten met de bouw of voor een herbeoordeling stellen zij uit totdat zij alle informatie hebben om de juiste keuze te kunnen maken.

Ten slotte speelt ook de krapte in de bouwwereld een rol. Het moeilijk kunnen inhuren van voldoende werknemers en het niet op tijd kunnen leveren van bouwmaterialen is, niet alleen in de versterkingsoperatie, maar in de gehele bouwsector een vertragende factor.

Bij het opstellen van de uitvoeringsplannen en het versterken van de panden is er sprake van een lange doorlooptijd. Momenteel werken we de versterkingsadviezen van circa 5.000 adressen uit in een uitvoeringsplan. Voor ongeveer 1000 adressen is het uitvoeringsplan goedgekeurd en kan er gestart worden met de bouw. Tussen de goedkeuring van het uitvoeringsplan en het daadwerkelijk starten van de bouw zit ongeveer een half jaar. In deze maanden wordt onder meer het versterkingsbesluit opgesteld, worden vergunningen en subsidies aangevraagd en start de aannemer met de voorbereidingen. Bij rond de 480 adressen zijn de bouwwerkzaamheden in volle gang.

Bouw gereed

De coronamaatregelen hebben ook effect gehad op het kunnen afronden van versterkingswerkzaamheden. Zo zijn bij circa 100 adressen de werkzaamheden tijdelijk stopgezet vanwege de angst voor besmetting met het coronavirus. Inmiddels is een deel van deze adressen opgeleverd. De rest volgt in september. De vertraging vanwege corona hopen we in de rest van het jaar in te halen.
Ook bij het kunnen afronden van bouwwerkzaamheden speelt de krapte in de bouwwereld een rol. Het moeilijk kunnen inhuren van voldoende werknemers en het niet op tijd kunnen leveren van bouwmaterialen is, niet alleen in de versterkingsoperatie, maar in de gehele bouwsector een vertragende factor.

Versterkingstrajecten afronden

Het afronden van 1500 versterkingstrajecten in 2021 blijft een enorme uitdaging. Toch denken we in het resterende deel van het jaar nog een flinke inhaalslag te kunnen maken.
In de laatste maanden van het jaar pakken we naast de complexere projecten meer panden op waarbij lichtere versterkingsmaatregelen nodig zijn. Dat betekent dat meer panden sneller veilig zullen zijn.
Ook zullen we meer resultaten boeken doordat eigenaren de keuze voor herbeoordelen of niet maken en we weer verder kunnen met het traject. Voorwaarde daarvoor is wel dat het aantal te voeren oriënterende gesprekken (gesprekken waarin aan de eigenaar wordt uitgelegd hoe de procedure voor herbeoordeling verloopt) flink toeneemt en de keuze voor herbeoordelen snel gemaakt wordt.
Ten slotte is door het afbouwen van de gaswinning de kans op aardbevingen afgenomen. In de meest recente NPR wordt daar rekening mee gehouden. Hierdoor zullen gebouwen die met de nieuwste NPR beoordeeld worden vaker direct op norm zijn (voldoen aan de veiligheidsnorm). Deze adressen hoeven niet versterkt te worden; het traject voor deze adressen wordt na de beoordeling afgerond. 

Of we de doelstelling (1500 trajecten afronden) halen of moeten bijstellen is nog niet duidelijk. Wel duidelijk is dat we ons maximaal inzetten om zoveel mogelijk trajecten af te ronden dit jaar.