Te verwachten resultaten

Projecten hebben vaak een lange doorlooptijd. Daardoor is de voortgang niet maandelijks terug te zien in de resultaten. Dit neemt niet weg dat er wel vorderingen zijn. Een aantal van de lopende projecten beschrijven we hieronder.

Appingedam Opwierde Zuid Gemetseld – 233 woningen

Project Opwierde Zuid Gemetseld omvat 233 woningen in de wijk Opwierde Zuid in Appingedam. De eerste twee fases zijn gereed (139 adressen hebben de mijlpaal ‘Bouw gereed’ al behaald). Bij de overige 94 adressen wordt gewerkt aan de ruw- en afbouw. De eerste woningen van deze groep worden na de zomer opgeleverd. De oplevering loopt door tot het eerste kwartaal van 2022.

Appingedam Opwierde Zuid Vliesgevels – 163 woningen

Het project Opwierde Zuid Vliesgevels omvat 163 woningen sloop/nieuwbouw. Het project is in vier clusters opgedeeld. Voor alle woningen geldt dat er gewerkt wordt aan het uitvoeringsplan van de nieuw te bouwen woningen. Met de eigenaren van de eerste twee clusters voeren we gesprekken die moeten leiden tot het tekenen van de vaststellingsovereenkomsten. Met zevenenvijftig eigenaren is er al een akkoord bereikt en de eerste bewoners van deze groep zijn verhuisd naar hun wisselwoning. Bij de overige eigenaren vlotten de gesprekken naar behoren. De verwachting is dat we binnenkort met alle eigenaren van cluster 1 en 2 de vaststellingsovereenkomsten hebben getekend. Voor deze adressen zijn de voorbereidingen van de bouwwerkzaamheden gestart.

Sloop en Nieuwbouw in ’t Zandt 

Het dorp ‘t Zandt staat momenteel in het teken van een aantal sloop- en nieuwbouwprojecten.

Acht woningen aan de Hink Oostingstraat

Acht woningen aan de Hink Oostingstraat zijn inmiddels wind- en waterdicht en de aannemer is gestart met de keukens en badkamers. Bij de planning van dit project moeten we rekening houden met de gemeente die het gehele openbare gebied opnieuw moet inrichten. Hierover is intensief contact (afstemmings-/coördinatiegesprekken) met de aannemer van de gemeente. Door leveringsproblemen bij de aannemer die is betrokken bij de infrastructuur, kan er pas eind augustus gestart worden met de rioleringswerkzaamheden. Daarna worden de woningen aangesloten op het riool en kunnen ze worden opgeleverd. Waarschijnlijk is dit eind september.

Zestien woningen aan de Karshof

Van de zestien woningen aan de Karshof zijn er inmiddels twaalf opgeleverd. De laatste vier woningen aan de Molenweg worden na de bouwvak opgeleverd. De eigenaren kunnen na de oplevering terugverhuizen naar hun nieuwe woning. Ook hier speelt dat de gemeente het gehele openbare gebied nog opnieuw moet inrichten. Hierover zijn regelmatig afstemmings-/coördinatiegesprekken met de aannemer van de gemeente.

Twaalf vrijstaande woningen

Begin juni is de aannemer gestart met de sloop van twaalf vrijstaande woningen in ’t Zandt. De eerste drie woningen zijn inmiddels verdwenen. Eind juni is de aannemer gestart met het boren van de bronnen voor de WKO-installatie* en voor de bouwvak zitten de eerste boorpalen in de grond. Bij drie adressen aan de Oosterstraat is de archeologische begeleiding van de sloop inmiddels opgeschaald naar een volwaardige archeologische opgraving. Na de bouwvak gaan wij met deze adressen verder met de funderingswerkzaamheden.

*  Een Warmte Koude Opslag (WKO) installatie is een duurzame methode om energie in de vorm van warmte of koude op te slaan in de bodem.

Versterking 33 kerken met de Calvi-methode

In 2020 zijn 38 kerken met de Calvi-methode beoordeeld op seismische weerstand (in hoeverre zijn de kerken bestand tegen aardbevingen en welke versterkingsmaatregelen zijn nodig). Bij 33 kerken bleek op basis van de gekozen beoordelingsmethodiek dat het noodzakelijk is om versterkingsmaatregelen te nemen. Deze maatregelen lopen uiteen van eenvoudig tot complex.

Bij de eenvoudige versterkingsmaatregelen gaat het om het bijplaatsen en/of vernieuwen van ankers, het vastzetten van dakruiters, het plaatsen van trekstangen, et cetera. Gaat het om het versterken van gewelven en met puin gevulde wanden, dan zijn de maatregelen complexer.

Bij de beoordeling is ook geconstateerd dat het nodig is de PRBE’s (potential risk building elements), zoals orgels, preekstoelen en schoorstenen nader te inspecteren. In de eerste helft van 2021 zijn de inspecties bij deze 33 kerken ter plaatse uitgevoerd. Gekeken is naar de benodigde versterkingsmaatregelen en de veiligheid van de PRBE’s. We verwachten dat we alle rapportages op basis van deze inspecties begin augustus hebben ontvangen.

Op basis van de nu bekende (voorlopige) resultaten is het streven een groot deel van de 33 kerken voor het einde van het jaar versterkt op te leveren. Het gaat dan om de kerken waarbij sprake is van eenvoudige versterkingsmaatregelen.

Voor vijf kerken is vastgesteld dat de seismische weerstand op basis van NPR 2020 laag is (niet bestand tegen aardbevingen). Vanwege de complexheid van de versterkingsmaatregelen zal Studio Calvi niet eerder dan medio 2022 een ontwerp voor de versterking leveren. De uitvoering van de versterkingsmaatregelen, mogelijk in combinatie met restauratie, zal pas in de eerste helft van 2023 starten.

Kustwegflats in Delfzijl

In Delfzijl versterken we de Naterij- en de Oldiekflat (twee van de drie Kustwegflats). Daarbij gaat het om 208 woningen waarvan de meeste nu zijn opgeleverd. Het werk werd in februari van dit jaar tijdelijk stilgelegd omdat een aantal bewoners zich zorgen maakte over het uitvoeren van de werkzaamheden tijdens de strenge lockdown. Op 1 juni werden de versterkingswerkzaamheden aan beide flats hervat.

De werkzaamheden bestaan onder meer uit het plaatsen van ankers, het aanbrengen van beglazing, schilder- en leidingwerk en het afronden van de werkzaamheden aan de liftopbouw. Ook moeten er nog werkzaamheden in een aantal woningen uitgevoerd worden. Het streven is eind juli klaar te zijn met de versterking van de flats.

Nije Buurt in Ten Post

In de Nije Buurt in Ten Post lopen verschillende projecten.

Negenentwintig woningen aan de Jan Zijlstraat en de Tuwingastraat

In de Jan Zijlstraat zijn de eerste veertien vaststellingsovereenkomsten getekend. Het streven is de overige vijftien binnenkort te tekenen. Het grootste deel van de bewoners is inmiddels verhuisd naar een tijdelijke woning. Eind juli starten de voorbereidende werkzaamheden voor de sloop van de leegstaande panden. Het gaat dan om asbestsanering en het rooien van de tuinen. Het streven is na de zomer te starten met de sloop en de nieuwbouw van negenentwintig nieuwe woningen.

Dertien woningen aan de Oldenhuisstraat

Bij dertien woningen aan de Oldenhuisstraat werken we samen met de eigenaren toe naar de definitieve ontwerpen voor hun nieuwe woning en het tekenen van de vaststellingsovereenkomsten. Na het tekenen van de overeenkomsten kunnen de bewoners verhuizen naar een tijdelijke woning. Vervolgens kan de aannemer starten met het sloop- en nieuwbouwtraject.

Veertien woningen aan de Johan Rengerstraat en Oldenhuisstraat

Voor veertien woningen aan de Johan Renger- en de Oldenhuisstraat is onlangs een vaststellingsovereenkomst getekend met de woningcorporatie. De corporatie is nu aan zet bij het sloop- en nieuwbouwtraject voor deze woningen. Er is al gestart met de voorbereidingen.

Vier woningen aan de Johan Rengerstraat

Bij vier andere woningen aan de Johan Rengerstraat is gestart met het ontwerptraject. Het gaat hier om versterking door de Bouwimpuls. Een versterkingstraject verloopt in het algemeen sneller dan een sloop en nieuwbouwtraject.

Woltersum - 62 woningen (van in totaal 170 woningen)

In Woltersum gaat het om versterking en om sloop/nieuwbouw van in totaal 170 woningen. Voor bewoners die tijdens de werkzaamheden hun woning moeten verlaten komen er zestien tijdelijke woningen beschikbaar.

De planning voor de eerste 62 woningen is nu gereed en medio september gaan we van start. Bij de planning van dit project is de Wet op Natuurbescherming een bepalende factor. Ten eerste omdat we maximaal 25% van het dorp tegelijkertijd natuurvrij mogen maken, zodat bijvoorbeeld vleermuizen de mogelijkheid hebben zich elders in het dorp te vestigen. Ten tweede omdat het natuurvrij maken van woningen alleen in bepaalde periodes van het jaar is toegestaan. Het natuurvrij maken mag bijvoorbeeld niet in het broedseizoen.

Rekening houdend met deze wet hebben we besloten de adressen die niet natuurvrij gemaakt hoeven te worden en een korte versterkingsduur hebben, naar voren te halen. Medio september starten we met deze korte versterkingstrajecten die we voor de start van het broedseizoen afronden. Daarna starten we met langdurige versterkingen, waarbij we de woningen voor het broedseizoen natuurvrij maken. Het streven is een optimale (natuurvrij) dekking over het hele jaar te realiseren.

Naast het versterken speelt in Woltersum ook de integrale aanpak met de gemeente (funderingsproblematiek) en IMG (schade) een belangrijke rol. Deze partijen trekken samen met NCG op om versnelling, beperking van overlast voor het dorp en zijn inwoners en maximale dienstbaarheid aan eigenaren/huurders te bewerkstelligen.

Delfzijl Zandplatenbuurt Noord – 527 woningen

Bij het project Zandplatenbuurt Noord gaat het om de sloop en nieuwbouw van 527 woningen, waarvan 386 huur- en 141 koopwoningen. Het bijzondere van dit project is dat de nieuwe woningen elders in Delfzijl op diverse zogenaamde ‘perspectieflocaties’ worden gebouwd. Met deze perspectieflocaties zorgt de gemeente Eemsdelta voor voldoende en passend aanbod van nieuwe woningen. Groot voordeel hiervan is dat er geen tijdelijke huisvesting nodig is. De bewoners verlaten hun oude woning pas als hun nieuwe woning gereed is. Dus in plaats van sloop en nieuwbouw, gaat het om nieuwbouw en dan sloop. Dit geldt voor de huur- én de koopwoningen.

Woningcorporatie Acantus is verantwoordelijk voor de bouw van de nieuwe huurwoningen en het begeleiden van hun huurders naar deze nieuwe woningen. NCG begeleidt de particuliere woningeigenaren in het proces naar een nieuw te bouwen koopwoning.

Inmiddels zijn 110 huurders verhuisd naar een nieuwe veilige huurwoning. Van de 141 woningeigenaren in de Zandplatenbuurt Noord hebben inmiddels zo’n 80 een keuze gemaakt voor een nieuwbouwwoning. De eerste woningen zijn begin dit jaar al opgeleverd. De bouw van de overige woningen bevindt zich in verschillende stadia van ‘start bouw’ tot ‘bijna gereed’. De totale looptijd van het project Zandplatenbuurt is naar verwachting zo’n vijf jaar.

Steendam Tjuchem – 260 woningen

De dorpen Steendam en Tjuchem hebben hun krachten gebundeld in het project ‘Dorp in eigen hand’. Uitgangspunt van het project is dat deelnemers bereid zijn gezamenlijk verantwoordelijkheid te dragen voor het project. En dat ze meer grip krijgen op de versterkingsoperatie. De deelnemers zijn zelf opdrachtgever van de aannemer. Deelname aan deze aanpak is vrijwillig; dorpsbewoners kunnen ook kiezen voor het reguliere versterkingsprogramma van NCG. In dit project gaat het vooral om bouwkundig versterken van woningen.

Vanaf september starten de uitvoeringswerkzaamheden voor het versterken van de eerste zes woningen. Deze zes woningen vormen de pilot van dit project. Daarna worden de volgende 30 woningen opgepakt. Een planning voor dit project is moeilijk te geven. Veel eigenaren hebben – naar aanleiding van het bestuursakkoord – nog geen keuze gemaakt voor verder gaan met het voorliggende versterkingsadvies of voor het laten herbeoordelen van hun woning volgens de laatste NPR.