NCG | Maandrapportage juni gepubliceerd

Nationaal Coördinator Groningen publiceert maandelijks de cijfers over de voortgang van de versterking. De cijfers geven inzicht in de resultaten van NCG in 2023 en in de voortgang van de gehele versterkingsopgave.

Aardbevingsbestendig (veilig) in Groningen | Hoe staan we ervoor?

De doelstellingen voor de versterking in 2023 zijn afgeleid van het meerjarenversterkingsplan (MJVP). Of de versterkingsopgave volgens de planning verloopt, ziet u onder andere in de maandrapportage.

Eén van de doelen is dat de eigenaren van alle woningen (of een ander gebouw) in de versterkingsopgave eind dit jaar weten of hun woning veilig is. Voor elk adres is dan een opname uitgevoerd en is de beoordeling vastgesteld. Volgens de planning zijn in 2028 alle noodzakelijke versterkingsmaatregelen uitgevoerd. Dit jaar leveren we 1.100 aardbevingsbestendige woningen op. Daarbij gaat het vaak om sloop en nieuwbouw of om ingrijpende versterkingsmaatregelen. In de jaren na 2023 zullen de versterkingsmaatregelen die nodig zijn voor de veiligheid van een woning minder zwaar zijn. Daardoor kunnen we meer woningen in een jaar versterken. We verwachten dat we vanaf 2024 per jaar 2.500 tot 3.000 woningen versterkt kunnen opleveren. Dit betekent dat het afronden van de versterkingsopgave in 2028 mogelijk is.

In deze maandrapportage laten we zien welke resultaten t/m 30 juni 2023 zijn bereikt binnen de versterkingsopgave.

Highlights maandrapportage juni 2023

  • 9.294 adressen voldoen aan de veiligheidsnorm. Dit is 34% van alle 27.311 adressen in de versterking. 3.660 adressen zijn bouwkundig versterkt. Bij 5.471 adressen bleek uit de beoordeling dat het adres voldoet aan de veiligheidsnorm. Versterking is dan niet nodig. Bij 163 adressen was vanwege een andere reden versterking niet nodig.
  • T/m juni stelden we 1.057 beoordelingsrapporten vast. De eigenaren van deze woningen weten of hun huis veilig is of niet. Doelstelling voor 2023 is om ruim 7.000 beoordelingen vast te stellen.
  • In 2023 stelden we voor 965 adressen vast dat ze voldoen aan de veiligheidsnorm en niet versterkt hoeven te worden. De verwachting is dat dit in 2023 voor 3.000 adressen het geval zal zijn.
  • T/m juni registreerden we voor 313 adressen dat ze ‘bouw gereed’ zijn. Deze adressen zijn bouwkundig versterkt en voldoen nu aan de landelijke veiligheidsnorm. De doelstelling is dat we dit jaar 1.100 adressen versterkt opleveren.


Uit de resultaten blijkt dat het aantal opnames en beoordelingen niet volgens planning verloopt. Dit komt doordat we voorrang gaven aan de uitvoering van de kwaliteitstoets (het opnieuw beoordelen van 2.300 woningen). De verwachting is dat we de achterstand in het derde kwartaal van dit jaar inlopen.

De uitgebreide maandrapportage van juni 2023 vindt u hier: Resultaten (cijfers) | 30 juni 2023