Privacy

Nationaal Coördinator Groningen (NCG) gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. De bescherming van deze gegevens is geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze Verordening is de opvolger van de Wet bescherming Persoonsgegevens (Wbp).

Privacy statement

De AVG helpt de privacy van burgers te beschermen. Om daar op een goede wijze invulling aan te geven, heeft NCG privacybeleid vastgesteld. Dit privacy statement is een samenvatting van dit beleid.

Wat zijn persoonsgegevens precies?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over u of die met u in verband kunnen worden gebracht. U deelt onder andere persoonsgegevens met ons als u contact met ons heeft of van onze diensten gebruik maakt. U kunt hierbij denken aan de gegevens die wij nodig hebben in het kader van het inspecteren, engineren en versterken van uw woning.

Voorbeelden van dergelijke gegevens zijn uw naam, telefoonnummer, uw e-mailadres en bepaalde gegevens over het pand waar u woont of waarvan u eigenaar bent. Maar ook het IP-adres van uw computer of uw Burgerservicenummer. Het gaat om alle gegevens die we in verband kunnen brengen met u.

Privacy principes van NCG

NCG streeft de volgende privacy principes na bij de verwerking van persoonsgegevens:

NCG verwerkt alleen persoonsgegevens, als …
Hiervoor een rechtmatige grondslag aanwezig is. Denk hierbij aan de uitvoering van een wettelijke verplichting, het vitale belang van u als betrokkene of wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak in algemeen belang.

NCG stelt u als betrokkene centraal
Bij het opzetten en beheren van verwerkingen en registraties laat NCG het belang en de privacy risico’s van betrokkenen zwaar meewegen. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk voor het doel van de verwerking.

NCG is transparant
NCG informeert u tijdig over het doel en de grondslag van gegevensverwerkingen. De verwerkingen worden ook gepubliceerd op de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrijksrelaties (BZK).

NCG waarborgt uw rechten
NCG houdt uw persoonsgegevens juist en actueel. Voor alle verwerkingen bij NCG kunnen gegevens worden ingezien en gerectificeerd, tenzij een wettelijke regeling dit in de weg staat. Het wijzigen of wissen van persoonsgegevens is, indien technisch mogelijk en noodzakelijk, net zo eenvoudig als het doorgeven van de gegevens.

NCG is terughoudend in het verstrekken aan derden
NCG neemt de grootste zorgvuldigheid en terughoudendheid in acht als het gaat om het verstrekken van persoonsgegevens aan derde partijen. Zonder de rechtmatigheid te toetsen worden geen gegevens gedeeld met externe partijen.

NCG beveiligt uw gegevens
NCG neemt passende technische en organisatorische maatregelen bij de opslag en verwerking van gegevens. Voorafgaand aan het verzamelen en invoeren stelt NCG een analyse op en neemt maatregelen zodat persoonsgegevens beveiligd zijn.

NCG toont haar principes aan
NCG maakt voor iedereen zichtbaar dat het zich houdt aan deze privacy principes. Toezichthouders, politiek en publiek mogen altijd vragen om uitleg en uitwerking van deze principes.

Bewaartermijn persoonsgegevens

NCG bewaart uw persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de Archiefwet is vereist.

Social media/externe platforms

NCG maakt voor zijn dienstverlening via internet en social media gebruik van externe platforms, zoals Twitter en LinkedIn. NCG vindt het belangrijk te melden dat het geen invloed heeft op de wijze waarop deze platforms omgaan met uw persoonsgegevens. NCG adviseert u geen privacygevoelige gegevens te delen via deze platforms. Voor het functioneren van de dienstverlening van NCG zijn deze gegevens niet noodzakelijk.

Verwerkingenregister

Het ministerie houdt een register bij van alle verwerkingen van persoonsgegevens door het ministerie en onderdelen van het ministerie. Ook de verwerkingen van NCG zijn hierin opgenomen. Dit register bevat per verwerking een korte beschrijving van de soorten gegevens die worden verwerkt, waarvoor die gegevens zijn verzameld, wat er met de gegevens wordt gedaan en wie er verantwoordelijk is voor de verwerking. Zo kunt u controleren of wij uw gegevens gebruiken volgens de regels van de AVG.

Protocol gegevensverstrekking

Op basis van de regels van de AVG kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan NCG als dat noodzakelijk is voor de bouwkundige versterking of verduurzaming van gebouwen. De gegevens worden dan verstrekt omdat NCG in dit kader een opgedragen taak en een taak van algemeen belang heeft.

Gegevensbeveiliging

NCG gebruikt nationale en internationale standaarden en richtlijnen voor het beveiligen van informatie, waaronder uw persoonsgegevens. NCG handelt naar:

  • ISO 27001 en 27002;

  • Baseline Informatiebeveiliging Overheid 2019;

  • Aanwijzingen van de auteurs van de AVG;

  • Aanwijzingen van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uw rechten

De AVG stelt de rechten van de betrokkene central. U heeft onder meer de volgende rechten:

  • U kunt opvragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken (artikel 15 AVG).
  • U kunt vragen uw persoonsgegevens te laten aanpassen (artikel 16 AVG).
  • U kunt vragen persoonsgegevens te laten verwijderen (artikel 17 AVG).
  • U kunt vragen uw persoonsgegevens beperkt te verwerken (artikel 18 AVG).
  • U kunt bezwaar maken (artikel 21 AVG).
  • U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (artikel 13 AVG).

Heeft u vragen?

Heeft u een vraag, neem dan contact op met NCG.

E-mail: info@nationaalcoordinatorgroningen.nl

Telefoon: 088 041 44 77  (bereikbaar op werkdagen van 9:00 uur tot 17:00 uur)

Postadres:
Nationaal Coördinator Groningen
Postbus 3006
9701 DA Groningen

Contactformulier

Heeft uw vraag of opmerking betrekking op uw huis, vermeld dan het adres, postcode en plaats.

avg-nl

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden, waarna ze vernietigd worden. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens, met uw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn om uw vraag te beantwoorden.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden. Uw vraag wordt door onze eigen medewerkers beantwoord. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Zodra wij uw vraag hebben beantwoord worden deze gegevens uit onze systemen verwijderd.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *

Functionaris voor Gegevensbescherming

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG). U kunt ook daar uw vragen stellen. Dit kan via postbusfg@minbzk.nl