Financiële uitgangspunten voor aannemers

Tijdens een versterkingsproject heeft een aannemer op allerlei manieren te maken met financiële afspraken. We bespreken hier de belangrijkste financiële uitgangspunten van Nationaal Coördinator Groningen voor aannemers. Deze financiële uitgangspunten zijn geldig zolang er geen nieuwe uitgangspunten zijn vastgesteld.

Advisering

Soms is het gewenst dat de aannemer al aan tafel zit als het Versterkingsadvies wordt uitgewerkt tot een Uitvoeringsgereed Ontwerp. De aannemer kan deze uren opnemen in zijn aanbieding en factureren in de realisatiefase (de bouwfase). Is de aannemer bij de voorbereiding van meerdere projecten betrokken, dan kan deze vorm van voorfinanciering voor liquiditeitsproblemen zorgen. De aannemer kan de werkzaamheden die hij tijdens de ontwerpfase uitvoert, dan factureren als advieskosten. Bespreek dit met de projectverantwoordelijke van NCG, vóórdat de advieswerkzaamheden starten. De projectverantwoordelijke moet namelijk een opdracht verlenen aan de aannemer vóórdat de advieswerkzaamheden starten.

Bankgaranties

Gaat het bij sloop en nieuwbouw om een opdracht van meer dan twee miljoen euro (exclusief btw)? Dan vraagt NCG van de aannemer een bankgarantie voor het onderhanden werk als vervangende zekerheid. NCG kan daarop terugvallen als de aannemer om wat voor reden dan ook zijn verplichtingen niet nakomt/kan nakomen. Deze bankgarantie is 5% van de opdrachtwaarde. Werkt de aannemer aan meerdere opdrachten, dan kan – door het totaal van de bankgaranties – de beschikbaarheid over liquide middelen te klein worden. In die situatie overlegt de projectverantwoordelijke van NCG met de aannemer welk percentage van de opdrachtwaarde gehanteerd wordt. 

Na de oplevering van de woning* kan de aannemer bij NCG een verzoek indienen om de bankgarantie te verlagen naar 2,5% van de opdrachtwaarde tot aan het einde van de onderhoudstermijn. Bij sloop en nieuwbouw is de onderhoudstermijn zes maanden.

Garantiefonds

In het contract tussen de aannemer en NCG staat dat de aannemer de garantie geeft dat het geleverde werk bij oplevering voldoet aan de vooraf gestelde eisen. De aannemer geeft bij oplevering een garantieverklaring aan de eigenaar. Het is niet nodig dat de aannemer is aangesloten bij een garantiefonds.

Gestanddoening aanbieding

Een aanbieding heeft een gestanddoeningstermijn van 90 dagen. Als NCG binnen 30 dagen geen opdrachtbrief heeft verstrekt en er is sprake van onvoorziene en extreme prijsstijgingen die de reële risico-opslag van de aannemer overstijgen, dan kan de aanbieding op onderdelen prijstechnisch worden aangepast. Op het moment dat NCG de opdracht verleent, gelden de in de aanbieding genoemde prijzen. Deze zijn prijsvast tot aan de afhandeling van de restpunten (zie verder Indexering).

Indexering

In principe is de aanneemsom prijsvast voor de duur van de overeenkomst. Krijgt de aannemer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden te maken met onvoorziene en extreme prijsstijgingen die de reële risico-opslag van de aannemer overstijgen? Dan kan de aannemer een verzoek doen om de aanneemsom aan te passen vanwege kostenverhogende omstandigheden.

Marktconforme prijzen

In de Groninger Maatregelen Catalogus (GMC) staan de meest gebruikte versterkingsmethoden. De daarin opgenomen eenheden gaan uit van marktconforme prijzen. Bij grote structurele wijzigingen passen we de prijzen aan. Dit doen we op basis van de praktijkervaring van aannemers. Een commissie toetst de prijswijzigingen. Die commissie bestaat uit enkele aannemers, ingenieursbureaus en kostendeskundigen van NCG.

In de aanbieding van de aannemer moeten marktconforme prijzen staan. De aannemer moet zijn aanbieding daarom te baseren op de GMC. NCG gebruikt het prijzenblad van de GMC om de marktconformiteit te toetsen.

Meer- en minderwerk

Tijdens de realisatiefase (de uitvoering) kunnen er onvoorziene omstandigheden ontstaan of kan de aannemer gevraagd worden extra werkzaamheden (meerwerk) uit te voeren. De aannemer bespreekt de extra kosten die dit met zich meebrengt direct met de projectverantwoordelijke van NCG. Na goedkeuring van de projectverantwoordelijke kan de aannemer de extra kosten in rekening brengen.

Opdrachtverlening

NCG betaalt alleen facturen wanneer er een formele opdrachtverlening (ondertekende opdrachtbrief) en daardoor beschikbaar budget is. Een mondelinge afspraak is onvoldoende. Start een aannemer met werkzaamheden zonder een formele opdrachtverlening, dan is dat geheel voor eigen risico en kosten.

Publiek en privaat opdrachtgeverschap

NCG maakt onderscheid tussen publiek en privaat opdrachtgeverschap.

  • Publiek opdrachtgeverschap wil zeggen dat NCG de opdrachtgever is en de regie heeft over de uitvoering. Dat gebeurt via de Aanbestedingswet (NCG kiest de aannemer door middel van een aanbestedingsprocedure) of via het Groninger model (de eigenaar kiest de aannemer die is geregistreerd/gekwalificeerd in de Bouwpool). NCG is in deze gevallen de partij die de aannemer betaalt.
  • Privaat opdrachtgeverschap wil zeggen dat de eigenaar zelf opdrachtgever is. De eigenaar kiest de aannemer en heeft de regie over de uitvoering (Eigenaar kiest bouwer). In deze situatie betaalt de eigenaar de aannemer vanuit een depot, via een subsidie van NCG.

Verzekeringen

Voorafgaand aan de realisatie (de uitvoering) sluiten aannemers de voor de werkzaamheden gebruikelijke verzekeringen af: de CAR-verzekering (Construction All-Risks) en de AVB-verzekering (bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid). Beide verzekeringen moeten een dekking hebben van minimaal 2.500.000 euro per gebeurtenis, per jaar.

Vragen?

Heeft u vragen over bovenstaande informatie? Stuur dan een e-mail naar leveranciers@nationaalcoordinatorgroningen.nl.

*Is het gebouw geen woning, maar bijvoorbeeld een bedrijfspand, school of zorggebouw? Dan kunt u overal waar woning staat gebouw lezen.

Laatste update: 27-03-2023