Bewonersadviesraad

NCG wil de bewoners centraal stellen bij het versterken van gebouwen in Groningen. Om bewoners meer te betrekken bij de versterking is in de zomer van 2022 een bewonersadviesraad opgericht. Deze raad adviseert NCG gevraagd en ongevraagd over bestaand en nieuw beleid voor de versterking van gebouwen. Daarbij gaat het vooral om praktische adviezen.

De Nationale Ombudsman, de Onafhankelijke Raadsman, KAW en het Kennisplatform Kansrijk en Leefbaar Groningen hebben onderzoek gedaan en adviezen gegeven over de beleving van bewoners tijdens de versterking. In hun rapporten hebben ze hier aandacht voor gevraagd. Mede naar aanleiding van deze rapporten werkt NCG eraan om beter in te spelen op het belang van bewoners tijdens de versterking. Dit doen we op verschillende manieren. Het oprichten van een bewonersadviesraad is daar een van.

BAR-talk

De voorzitter van de bewonersadviesraad schrijft een column over de werkzaamheden van de raad, de BAR-talk. Hierin beschrijft hij onder andere welke onderwerpen zijn besproken en welke adviezen de bewonersadviesraad heeft gegeven. De BAR-talks vindt u hieronder.

BAR-talk

De leden van de raad

De bewonersadviesraad bestaat uit elf bewoners en wordt nog uitgebreid naar veertien bewoners. De leden van de raad komen in principe vier keer per jaar bij elkaar. Of vaker als dat nodig is.

Alle leden zijn eigenaar van een woning* die versterkt moet worden. Er is een goede mix tussen bewoners die aan het begin van het versterkingsproces staan en bewoners die al verder zijn met de versterking van hun woning. Er zijn leden die in een sloop- en nieuwbouwtraject zitten en leden waar versterking aan de orde is. Sommige leden voeren de versterking zelf uit, anderen laten dat door NCG doen. Bij de samenstelling van de raad is ook gekeken naar een goede verdeling over de verschillende dorpen. Op die manier is de raad een goede afspiegeling van de bewoners in de versterkingsopgave.

De leden van de bewonersadviesraad zijn géén vertegenwoordiging van de inwoners in het aardbevingsgebied. De leden geven op basis van hun eigen ervaring advies over praktische zaken. Dit doen ze op persoonlijke titel. Denk bijvoorbeeld aan advies over hoe wij bewoners het beste kunnen voorbereiden op de verhuizing naar tijdelijke huisvesting. Of hoe wij bewoners het beste kunnen informeren over het opstellen van het uitvoeringsplan. Met dit advies wil NCG het versterkingstraject en de communicatie met bewoners verbeteren. Niet iedereen wil kenbaar maken dat hij of zij lid is van de raad. Dat respecteren wij.

Evalueren, adviseren en signaleren

NCG vraagt aan de bewonersadviesraad wat zij vinden van verbeteringen van het versterkingstraject. En we vragen advies over nieuw beleid. Als ervaringsdeskundige vragen wij de leden vooral hun licht te werpen op de praktische uitvoerbaarheid van voorstellen. De raad kan ook eigen, nieuwe ideeën op tafel leggen om de versterking te verbeteren. Of ontwikkelingen signaleren, waar NCG wat mee zou moeten doen. Op die manier wil NCG de denkkracht en de ervaring van bewoners benutten.

De voorzitter

Derwin Schorren, voormalig vicevoorzitter van de Groninger Bodem Beweging, heeft de adviesraad samengesteld en is voorzitter. Hij is verantwoordelijk voor het regelen en aanjagen van de raad. Voor de leden van de adviesraad en voor NCG is hij het aanspreekpunt. Derwin motiveert zijn deelname als volgt: ‘Groningers hebben niet gevraagd om aardbevingen en kapotte huizen. Groningers vragen wél om een veilig huis om in te wonen en te werken. De bewonersadviesraad is een goede manier om de bewoners een meer volwaardige plaats te geven in het versterkingsproces. Ik ga me ervoor inzetten dat de bewonersadviesraad daadwerkelijk een aanvullende kracht is. Een kracht die de wijze waarop de NCG handelt kritisch volgt, bespreekt en erover adviseert. Daarmee hoop ik dat NCG en de bewoners beseffen dat zij niet tegenover elkaar staan, maar dat zij elkaar heel goed kunnen aanvullen en van elkaar kunnen leren. Om zo tot meer (be)grip en verbeteringen te komen.’

Vragen

* Waar ‘woning’ staat kunt u ook bedrijfspand, school, zorggebouw, et cetera lezen.

Laatste update: 17-05-2023