Resultaten op 30-04-2021

Op dit moment bestaat de werkvoorraad van NCG uit 26.809 adressen. Via onderstaande links vindt u informatie over de voortgang van de versterkingsoperatie. We geven de stand van zaken op 30 april 2021 weer voor de gehele werkvoorraad van NCG, per gemeente, per batch, per risicoprofiel en per bijzondere categorie. 

Verdeling werkvoorraad over de versterkingsfasen

Onderstaande figuur laat voor de gehele werkvoorraad van NCG zien hoe de adressen op 30 april 2021 verdeeld waren over de fasen binnen het versterkingstraject. Is er voor een adres een bepaald resultaat bereikt, dan schuift het adres door naar een volgende fase binnen het versterkingstraject.

Toelichting op de verdeling van de 26.809 adressen over de versterkingsfasen

  • Fase 1: 3.238 adressen zijn nog niet toegevoegd aan een Lokaal Plan van Aanpak (LPA) van de gemeente. Voor deze adressen is het versterkingstraject nog niet gestart.
  • Fase 2: 4.229 adressen zijn opgenomen in het LPA. De opname kan gepland en uitgevoerd worden.
  • Fase 3: Voor 6.695 adressen is de opname uitgevoerd. De gegevens uit de opname kunnen worden beoordeeld. De beoordeling kan vervolgens verwerkt worden in een normbesluit en versterkingsadvies.
  • Fase 4: Voor 9.287 adressen geldt dat het versterkingsadvies is vastgesteld. Het versterkingsadvies kan nu verwerkt worden in een uitvoeringsplan en een versterkingsbesluit (op welke wijze wordt er versterkt).
  • Fase 5: Voor 1.455 adressen is het uitvoeringsplan gereed. De bouw kan nu worden voorbereid en uitgevoerd
  • Fase 6: Voor 1.905 adressen is het versterkingstraject afgerond.

Bij fase 1 t/m 5 geldt dat niet alle adressen tegelijkertijd worden opgepakt. De gemeente bepaalt welke adressen prioriteit krijgen binnen de desbetreffende fase. Daarnaast is het ook afhankelijk van de capaciteit bij de ingenieursbureaus (opname en beoordeling), aannemers (planvorming en uitvoering) en NCG (projectbegeleiding) hoeveel adressen tegelijkertijd opgepakt kunnen worden.

Een uitgebreide toelichting op de versterkingsfasen vindt u bij Versterking in stappen.

Afgerond

Op 30 april 2021 was het versterkingstraject voor 1.905 adressen afgerond. Daarvan werden 1.733 adressen bouwkundig versterkt (bouw gereed). Bij 172 adressen werd het versterkingstraject op een andere wijze afgerond. Zo komt het voor dat uit de beoordeling blijkt dat het adres op norm is en niet versterkt hoeft te worden of dat er meer huizen worden gesloopt dan herbouwd. 

Let op: In een pand kunnen meerdere huishoudens wonen of bedrijven gehuisvest zijn; dat betekent ‘meerdere adressen in één pand’. Denk bijvoorbeeld aan een flat of een bedrijvenpand. Bij de aantallen in deze rapportage gaat het om het aantal adressen. 

Geen voortgang

Op 30 april 2021 waren er in het gehele versterkingsproces 449 adressen waarbij het versterkingstraject stagneert. Daarbij gaat het deels om bewoners/eigenaren die hebben aangegeven op dit moment niet verder te willen of te kunnen in het traject. Voor het overige deel geldt dat NCG meerdere keren contact heeft gezocht met de bewoner/eigenaar. We blijven voortdurend inspanningen verrichten om al deze bewoners/eigenaren deel te laten nemen aan het traject.