Resultaten (cijfers) | 30 april 2024

Nationaal Coördinator Groningen publiceert op deze pagina de cijfers over de voortgang van de versterking. De cijfers geven inzicht in de resultaten van NCG in 2024 en in de voortgang van de gehele versterkingsopgave.

Aardbevingsbestendig in Groningen | Hoe staan we ervoor?

Meer dan de helft van de adressen veilig!
In april bereikten we de mijlpaal dat meer dan de helft van de adressen in de versterkingsopgave voldoet aan de veiligheidsnorm. Een resultaat waar we trots op zijn! En een resultaat dat ons stimuleert ervoor te zorgen dat ook de resterende adressen zo snel mogelijk aardbevingsbestendig zijn. De overige opvallende punten lichten we hieronder toe.

2.618 (her)beoordelingen vastgesteld
In het eerste kwartaal van 2024 stelden we 2.319 beoordelingen en 299 herbeoordelingen vast. Daarnaast was er 26 keer sprake van uitval: adressen die we beoordeelden met de typologieaanpak, maar die niet bleken te voldoen aan de criteria om in een bepaalde typologie te passen. Deze adressen moeten we nogmaals beoordelen met de praktijkaanpak of de klassieke methode.

1.951 adressen na beoordeling op norm (veilig)
Voor 1.951 adressen bleek dit jaar uit de beoordeling dat ze voldoen aan de veiligheidsnorm en niet versterkt hoeven te worden. Begin dit jaar was de verwachting dat we in 2024 voor 1.600 adressen een 'besluit op norm' opstellen. Uit het resultaat blijkt dat het aantal adressen dat niet versterkt hoeft te worden nu al hoger is dan verwacht.

Bouwkundig versterkt: 102 adressen
In 2024 werden 102 adressen versterkt (veilig) opgeleverd. In het begin van het jaar is het aantal opgeleverde adressen altijd lager dan in de laatste maanden van het jaar. De doelstelling is dit jaar 1.400 adressen versterkt of nieuw op te leveren.

13.898 adressen voldoen aan de veiligheidsnorm (50,3% van de werkvoorraad)
Eind april voldeden 13.898 adressen aan de veiligheidsnorm. Dit is 50,3% van alle 27.610 adressen in de versterkingsopgave. Bij 9.161 adressen bleek uit de beoordeling dat het adres voldoet aan de veiligheidsnorm. Versterking is dan niet nodig. Bij 177 adressen was vanwege een andere reden versterking niet nodig. 4.560 adressen zijn bouwkundig versterkt.

De uitgebreide maandrapportage van april 2024 vindt u hier:  Resultaten (cijfers) | 30 april 2024.

Meerjarenversterkingsplan

In 2021 werd het meerjarenversterkingsplan voor het eerst vastgesteld. De versterkingsoperatie is de afgelopen jaren toegenomen in omvang en inhoud. Ten opzichte van het beeld dat we in 2021 hadden, zijn er meer adressen die versterkt moeten worden. Daarnaast wordt per versterking ook steeds meer gevraagd van NCG. Bijvoorbeeld door het gelijktijdig uitvoeren van koppelkansen en verduurzaming. Terwijl de opgave vergroot en verbreedt, is de doelstelling die in 2021 is afgesproken gelijk gebleven: afronding van de versterkingsoperatie in 2028.

NCG is daarom op verzoek van de staatssecretaris Mijnbouw bezig met een diepteanalyse over de haalbaarheid van het afronden van de versterking in 2028. Met de diepteanalyse brengen we in kaart hoe de versterkingsoperatie zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld en welke issues en risico’s nu en in de toekomst spelen. Daarnaast kijken we welke effectieve maatregelen we nog kunnen nemen om de doelstelling van 2028 te behalen. 

Aantal mogelijk onveilige adressen

In het aardbevingsgebied zijn er meer dan 220.000 adressenmet een verblijfsfunctie. Dat wil zeggen dat er mensen wonen of werken, er zorg ontvangen, er naar school gaan, enzovoort. Deskundigen hebben berekend hoeveel van deze adressen mogelijk niet voldoen aan de veiligheidsnorm. Daarbij hebben ze gekeken naar hoe en hoe snel de grond beweegt tijdens een aardbeving en naar de eigenschappen van een woning (materialen, constructie).

Alle adressen die vanwege de aardbevingen mogelijk niet voldoen aan de veiligheidsnorm, zijn onderdeel van de versterkingsopgave. De versterkingsopgave bestond op 30 april 2024 uit 27.610 adressen.

NCG onderzoekt of deze adressen (de bijbehorende woning) bij een aardbeving echt onveilig zijn of niet. Blijkt uit het onderzoek dat een woning voldoet aan de landelijke veiligheidsnorm, dan is de woning op norm. Versterking is dan niet nodig. Is een woning onveilig, dan zijn er versterkingsmaatregelen nodig. Hoe het versterkingstraject verloopt, kunt u lezen bij de Versterking in stappen.
 

Laatste update: 28-05-2024