Werkterreinen

Bestuurszaken

De afdeling Bestuurszaken in Den Haag, vervult een brugfunctie tussen NCG in Groningen en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en andere betrokken organisaties in Den Haag. De medewerkers van Bestuurszaken hebben intensief contact met hun collega’s in Groningen. Daardoor is het mogelijk zorg te dragen voor bestuurlijke afstemming en samenwerking met ‘Den Haag’. Ook zorgt deze afdeling ervoor dat knelpunten in de versterkingsoperatie waar nodig op de Haagse agenda belanden. En dat aandachtspunten vanuit Den Haag afgestemd worden binnen NCG. 

Communicatie

De afdeling Communicatie adviseert, ondersteunt en faciliteert management en medewerkers van NCG in de communicatie met interne en externe stakeholders. Bij dit laatste kunt u denken aan bewoners, gemeenten, woningbouwcorporaties, aannemers en ingenieursbureaus. 

Bedrijfsvoering

De directie Bedrijfsvoering bestaat uit de afdelingen Informatievoorziening, Finance & Control, Inkoop en het samengestelde team HRM (Personeelszaken), Facilitair & Huisvesting. Elke afdeling heeft eigen resultaatgebieden en doelstellingen ter ondersteuning van het versterkingsproces en de organisatie NCG.

Dienstverlening

Onder de directie Dienstverlening vallen de afdelingen Juridische en Economische Zaken, Uitvoeringsondersteuning, Opname & Normering en het BewonersContactCentrum.

Juridische & Economische Zaken (JEZ) ziet toe op en adviseert over het handelen van NCG (zowel intern als extern) op juridisch en economisch gebied. Daarnaast is JEZ verantwoordelijk voor het ontwikkelen en leveren van juridische en economische (financiële) producten en diensten. Zoals het behandelen van bezwaren, beroepen, klachten en verzoeken op basis van de Wet Open Overheid.

Medewerkers van Uitvoeringsondersteuning zorgen voor eenduidig beleid en kaders voor het werken binnen NCG. Daarnaast werken ze samen met het Instituut Mijnbouwschade Groningen aan de verdere uitwerking van het gezamenlijk oppakken van versterking en schade. Ook is deze afdeling verantwoordelijk voor het Meerjarenversterkingsplan (MJVP) en voor het oplossen van complexe dossiers.

De afdeling Opname & Normering (O&N) geeft ingenieursbureaus de opdracht opnames en beoordelingen uit te voeren. Eindresultaat van deze afdeling is een beoordelingsrapport dat is gedeeld en besproken met de eigenaar. In dit rapport staat of een gebouw voldoet aan de veiligheidsnorm of niet. Het team O&N controleert de opname en beoordeling op kwaliteit en accepteert uiteindelijk de beoordeling.

Ook het BewonersContactCentrum (BCC) valt onder de directie Uitvoering Centraal. Bewoners kunnen hier terecht met hun vragen.

Versterking Eemsdelta

De directie Versterking Eemsdelta draagt zorg voor alle versterkingsprojecten binnen de gemeente Eemsdelta. Het werkgebied van deze afdeling is onderverdeeld in zes deelgebieden. Nadat is vastgesteld dat een gebouw binnen deze gemeente versterkt moet worden, wordt het overgedragen aan de directie Versterking Eemsdelta.

Medewerkers stellen in overleg met de eigenaar van het gebouw vast welke versterkingsmaatregelen nodig zijn en hoe dit wordt vormgegeven. Samen met eventuele aanvullende wensen (de koppelkansen) van eigenaren en de gemeente, wordt dit vastgelegd in een uitvoeringsplan en een vaststellingsbesluit. Ook zorgen ze voor het aanvragen van de vereiste vergunningen en subsidies.

Vervolgens zien de medewerkers erop toe dat de versterking volgens plan en binnen het beschikbare budget wordt uitgevoerd. Bewonersbegeleiders van deze afdeling begeleiden en ondersteunen eigenaren tijdens het gehele versterkingstraject.

Speciale programma’s

Bij de directie Versterking Eemsdelta is ook een aantal speciale versterkingsprogramma’s en -projecten ondergebracht die het gehele aardbevingsgebied beslaan. Deze programma’s of projecten zijn speciaal vanwege hun onderwerp of wijze van financiering. Het gaat om: batch 1588, de woningcorporaties, Agro, Erfgoed en PRBE (Potentieel Risicovolle Bouw Elementen, denk bijvoorbeeld aan gevaarlijke schoorstenen), MKB, Complexe dossiers en Tijdelijke Huisvesting.

Versterking Stad & Ommeland

De directie Versterking Stad & Ommeland draagt zorg voor alle versterkingsprojecten binnen de gemeentes Groningen, Midden-Groningen, Het Hogeland en Oldambt. Nadat is vastgesteld dat een gebouw binnen één van deze gemeentes versterkt moet worden, wordt het overgedragen aan de directie Versterking Stad & Ommeland.

Medewerkers stellen in overleg met de eigenaar van het gebouw vast welke versterkingsmaatregelen nodig zijn en hoe dit wordt vormgegeven. Samen met eventuele aanvullende wensen (de koppelkansen) van eigenaren en gemeentes, wordt dit vastgelegd in een uitvoeringsplan en een vaststellingsbesluit. Ook zorgen ze voor het aanvragen van de vereiste vergunningen en subsidies.

Vervolgens zien de medewerkers erop toe dat de versterking volgens plan en binnen het beschikbare budget wordt uitgevoerd. Bewonersbegeleiders van deze afdeling begeleiden en ondersteunen eigenaren tijdens het gehele versterkingstraject.

Speciale programma’s

Bij de directie Versterking Stad & Ommeland is ook een aantal speciale versterkingsprogramma’s en -projecten ondergebracht die het gehele aardbevingsgebied beslaan. Deze programma’s of projecten zijn speciaal vanwege hun onderwerp of wijze van financiering. Het gaat om: Zorg, Scholen, Dorpshuizen, Bedrijfsbureau BI, Agro, Erfgoed , MKB, Complexe dossiers en Heft/Ei en BIEB.


Laatste update: 09-04-2024