Financiële ondersteuning

Voldoet een bouwontwerp aan de grenstoestand Near Collapse van de NPR 9998? Dan kunt u gebruik maken van een bijdrage in de mogelijke meerkosten voor een aardbevingsbestendiger gebouw. De vergoeding in de Nieuwbouwregeling is forfaitair, dat betekent een vast bedrag per type gebouw of een bedrag per m2. Het is dus niet altijd een vergoeding van de werkelijk gemaakte kosten. De kosten die gemaakt worden door de tweede constructeur worden aanvullend vergoed op basis van werkelijk gemaakte kosten, met een maximum.

De hoogte van de vergoeding stellen we vast na positieve beoordeling van uw bouwplan bij uw aanvraag van de regeling.

Verantwoording

De aannemer en constructeurs moeten verantwoorden dat er volgens het aardbevingsbestendige ontwerp (dat voldoet aan de NPR) gebouwd is. Hiervoor zijn de volgende bewijsstukken nodig:

  • Een schriftelijke verklaring dat er gebouwd is volgens het ontwerp dat voldoet aan de NPR-richtlijnen: de ‘verklaring van uitvoering’.
  • Foto’s om aan te tonen dat het ontwerp volgens de constructieve berekeningen is gebouwd. Dat wil zeggen: foto’s van de genomen maatregelen en een paar overzichtsfoto’s van het gebouw.

Om te kunnen uitbetalen hebben wij ook een factuur van de tweede constructeur nodig en een document waaruit blijkt over welk bedrag leges zijn betaald.

Uitbetaling en btw

De Nieuwbouwregeling compenseert de meerkosten van aardbevingsbestendig bouwen. Vaak doet dan ook de (toekomstig) eerste eigenaar de aanvraag. Het is nu ook mogelijk dat uw aannemer of ontwikkelaar de aanvraag doet en de vergoeding ontvangt. Daarmee wordt het proces voor eigenaren eenvoudiger.

Nadat de bewijsstukken positief zijn beoordeeld, volgt de definitieve toekenning. U ontvangt dan een Verzoek tot uitbetaling waarmee de aanvrager gegevens kan aanleveren die nodig zijn voor het uitbetalen van de vergoeding.

De uitbetaling van de vergoeding vindt plaats binnen zes weken na het aanleveren van het Verzoek tot uitbetaling.

Btw mag niet leiden tot extra kosten voor de aanvrager. Indien de btw een kostenpost is voor de aanvrager keert NCG de vergoeding inclusief btw uit. In alle andere gevallen zijn de betalingen zonder btw.

Vergoeding

De hoogte van de vergoeding wordt bepaald op basis van het type gebouw. Voor de meeste grondgebonden woningen geldt een vaste bijdrage per type. Voor zogenaamde CC2, CC3 of CC4 gebouwen wordt de vergoeding per m2 vastgesteld. Dit komt vaak voor bij appartementengebouwen en utiliteitsgebouwen. In onderstaande tabel staan de vergoedingen. De vergoeding wordt vastgesteld bij de voorlopige toekenning. U weet dan precies hoe veel u gaat krijgen, als uw gebouw volgens het bouwplan wordt uitgevoerd.

Ontwerp

Voor het ontwerp wordt de bijdrage berekend op grond van de volgende formule:

€ 4.396,66 (1+0,1*(n-1)) / n

‘n’ staat voor het aantal woningen met hetzelfde basisontwerp waarop de aanvraag betrekking heeft.

Maatregelen

Voor de te nemen maatregelen is de bijdrage:

Rijwoning: € 6.728,73

2^1-kap: € 8.954,65

Vrijstaande woning: € 10.682,74

Toetsing berekening (second opinion) door 2e constructeur: Daadwerkelijk gemaakte kosten met een maximum van
€ 5.091,44
Ontwerp en maatregelen
Voor het ontwerp en de te nemen maatregelen is de bijdrage:     

CC2, CC3, CC4: € 64,74 per m2 BVO.                                                                                             

Windbelasting maatgevend Gebouwen worden in Nederland zo ontworpen dat ze windbelastingen kunnen weerstaan. Wanneer blijkt dat de windbelasting, waarmee in het ontwerp wordt gerekend, groter is dan de aardbevingsbelasting, dan zijn volgens de NPR geen maatregelen nodig in de constructie. Het is wel nodig om te toetsen of eventueel de detaillering van de constructie moet worden aangepast.

Berekenen windbelasting

De kosten voor de berekeningen om vast te stellen of windbelasting 'maatgevend is’:
Wordt vergoed tot een maximum van totaal € 4.396,65 exclusief btw op basis van daadwerkelijke kosten.

Detailleringsregels bij windbelasting

Wanneer sprake is van hoge seismiciteit, dat is op locaties waar de piekgrondversnelling 0.1g of hoger is, moeten detailleringsregels volgens de NPR9998 worden toegepast.

Indien detailleringsmaatregelen genomen moeten worden, dan worden deze vergoed op basis van daadwerkelijke kosten met een maximum van € 17.944,34.*

* Wanneer sprake is van lage seismiciteit, dat is op locaties waar de piekgrondversnelling lager is dan 0.1g, mogen de detailleringsregels volgens de NPR9998 buiten beschouwing worden gelaten, in die situatie worden alleen de extra rekenkosten vergoed.

Bovenstaande bedragen zijn exclusief btw en prijspeil van kwartaal 4, 2023. Elk kwartaal wordt het prijspeil aangepast op basis van dezelfde index die ook voor de versterkingsoperatie wordt gebruikt. Bij de voorwaardelijke toekenning staat het bedrag vast. Hierna wordt geen indexatie meer toegepast.

De aanvraag wordt gedaan per basisontwerp.  Zo hoeft de juiste toepassing van de NPR9998 maar één keer bepaald te worden voor eventueel meerdere gebouwen. Omdat hetzelfde ontwerp op een locatie gebouwd wordt met dezelfde grondomstandigheden en piekgrondversnellingen.

Aanmelden en contact

Aanmelden kunt u doen met ons online aanvraagformulier.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Stuur dan een e-mail naar nieuwbouwregeling@nationaalcoordinatorgroningen.nl.

*Is uw gebouw geen woning, maar bijvoorbeeld een bedrijfspand, school of zorggebouw? Dan kunt u overal waar woning staat gebouw lezen.

Laatste update: 13-02-2024