Financiële ondersteuning

Voldoet een bouwontwerp aan de grenstoestand Near Collapse van de NPR 9998? Dan kunt u gebruik maken van een bijdrage in de mogelijke meerkosten voor een aardbevingsbestendiger gebouw. De vergoeding in de Nieuwbouwregeling is forfaitair, dat wil zeggen een vast bedrag per type gebouw of een bedrag per m2 en dus niet altijd een vergoeding van de werkelijk gemaakte kosten. De kosten die gemaakt worden door de tweede constructeur worden aanvullend vergoed op basis van werkelijk gemaakte kosten, met een maximum van € 4.790 (exclusief BTW).

De hoogte van de vergoeding stellen we vast bij de voorwaardelijke toekenning.

Verantwoording

De aannemer en constructeurs moeten verantwoorden dat er volgens het aardbevingsbestendige ontwerp (dat voldoet aan de NPR) gebouwd is. Dit dient te gebeuren met:

  • Een schriftelijke verklaring dat er gebouwd is volgens het ontwerp dat voldoet aan de NPR-richtlijnen: de ‘verklaring van uitvoering’.
  • Foto’s om aan te tonen dat het ontwerp volgens de constructieve berekeningen is gebouwd. Dat wil zeggen: foto’s van de genomen maatregelen en een paar overzichtsfoto’s van het gebouw.

Uitbetaling en BTW

De Nieuwbouwregeling compenseert eigenaren van gebouwen de meerkosten van aardbevingsbestendig bouwen. Vaak doet dan ook de (toekomstig) eerste eigenaar de aanvraag.  Voorheen was het enkel mogelijk om aan de eerste eigenaar uit te betalen. Nu is het mogelijk gemaakt om aan de ontwikkelaar of aannemer uit te betalen. Daarmee wordt het proces eenvoudiger. Het blijft mogelijk om namens de (toekomstige) eigenaar een aanvraag te doen. 

Nadat de verantwoording positief is beoordeeld volgt de definitieve toekenning. Hierbij zit als bijlage een Verzoek tot uitbetaling waarmee de aanvrager gegevens kan aanleveren die nodig zijn voor het uitbetalen van de vergoeding.

De uitbetaling van de vergoeding vindt plaats binnen zes weken na het aanleveren van het verzoek tot uitbetaling.

BTW mag niet leiden tot extra kosten voor de aanvrager. Indien de BTW een kostenpost is voor de aanvrager keert NCG de vergoeding inclusief BTW uit. In alle andere gevallen zijn de betalingen zonder BTW.

Vergoeding

De hoogte van de vergoeding wordt bepaald op basis van het type gebouw. Voor de meeste grondgebonden woningen geldt een vaste bijdrage per type, voor zogenaamde CC2, CC3 of CC4 gebouwen wordt de vergoeding per m2 vastgesteld, dit betreffen met name appartementengebouwen en utiliteitsgebouwen. In onderstaande tabel staan de vergoedingen. De vergoeding wordt vastgesteld bij de voorlopige toekenning. U weet dan precies hoe veel u gaat krijgen.

Ontwerp

Voor het ontwerp wordt de bijdrage berekend op grond van de volgende formule:

€ 4.242,15 (1+0,1*(n-1)) / n

‘n’ staat voor het aantal woningen met hetzelfde basisontwerp waarop de aanvraag betrekking heeft.

Maatregelen

Voor de te nemen maatregelen is de bijdrage:

Rijwoning: € 6.492,28

2^1-kap: € 8.639,98

Vrijstaande woning: € 10.307,35

CC2, CC3, CC4: € 62,47 per m2 BVO
Toetsing berekening (second opinion) door 2e constructeur: Daadwerkelijk gemaakte kosten met een maximum van €4.905,82

Bovenstaande bedragen zijn exclusief BTW en prijspeil van kwartaal 1 2023. Elk kwartaal wordt het prijspeil aangepast op basis van dezelfde index die ook voor de versterkingsoperatie wordt gebruikt. Bij de voorwaardelijke toekenning staat het bedrag vast. Hierna wordt geen indexatie meer toegepast.

De aanvraag dient gedaan te worden per basisontwerp. Kenmerkend daaraan is dat ongeacht het aantal gebouwen, de juiste toepassing van de NPR 9998 slechts eenmaal bepaald hoeft te worden per basisontwerp, omdat hetzelfde ontwerp op een locatie gebouwd wordt met dezelfde grondomstandigheden en piekgrondversnellingen.

Windbelasting maatgevend

Gebouwen worden in Nederland zo ontworpen dat ze windbelastingen kunnen weerstaan. Wanneer blijkt dat de windbelasting, waarmee in het ontwerp wordt gerekend, groter is dan de aardbevingsbelasting, dan zijn volgens de NPR geen maatregelen nodig in de constructie. Er dient nog wel te worden getoetst of eventueel de detaillering van de constructie moet worden aangepast.

De kosten voor de berekeningen om vast te stellen of windbelasting 'maatgevend is' worden tot een maximum van totaal € 4.140 exclusief BTW vergoed op basis van daadwerkelijke kosten. Indien detailleringsmaatregelen genomen moeten worden, dan worden deze vergoed op basis van daadwerkelijke kosten met een maximum van € 16.905.

Wanneer sprake is van lage seismiciteit, dat is op locaties waar de piekgrondversnelling lager is dan 0.1g, mogen de detailleringsregels volgens de NPR9998 buiten beschouwing worden gelaten, in die situatie worden alleen de extra rekenkosten vergoed.

Aanmelden en Contact

Aanmelden kunt u doen met ons online aanmeldformulier.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Stuur dan een e-mail naar nieuwbouwregeling@nationaalcoordinatorgroningen.nl.