“We gaan meer sturen op het behalen van de planning van de versterking. Maar het staat voorop dat bewoners rust en ruimte ervaren in het maken van keuzes.”

Aan het woord

Met als doel sneller besluiten te kunnen nemen is de inrichting van NCG veranderd. Dit betekende dat NCG in november 2021 twee directeuren Versterking aanstelde. In deze editie van Aan het woord spreken we Ab van der Schans, directeur Versterking Stad en Ommeland en Jaap Groenhagen, directeur Versterking Eemsdelta. Ze vertellen onder andere over hun rol in de nieuwe organisatie en het belang van actieve communicatie met bewoners.

Op weg naar een professionele uitvoeringsorganisatie

NCG gaat nog meer resultaatgericht en meer gebieds- en dorpsgericht werken. “We verleggen de verantwoordelijkheid van de uitvoering naar de teams in Stad en Ommeland en Eemsdelta (gebiedsteams) en de directeuren Versterking. De verschillende teams worden verantwoordelijk voor de regie op alle adressen binnen hun gemeente (Stad en Ommeland) of deelgebied (Eemsdelta). Met ons transitieplan zetten we de volgende stap in de ontwikkeling naar een professionele uitvoeringsorganisatie. Hiermee willen we bereiken dat de inwoners van Groningen beter en sneller worden geholpen.” lichten Ab en Jaap toe. “Door de verantwoordelijkheid bij de gebiedsteams neer te leggen, krijgen zij een goed beeld van waar een adres zich in het proces bevindt. Het gebiedsteam stuurt richting organisatie en legt verantwoording af naar de gemeente. Onze bewonersbegeleiders kunnen hierdoor nog beter en betrouwbaarder onze bewoners informeren.”

Actieve communicatie naar bewoners

Een belangrijke doelstelling is het verbeteren van de communicatie naar de bewoners. Daar ligt voor Ab en Jaap een grote ambitie. Bewoners geven meer dan eens aan behoefte te hebben aan duidelijkheid en perspectief. Het meerjarenversterkingsprogramma en de operationele planning is daarvoor een belangrijk instrument. “We willen een indicatie gaan geven van de aankomende stap waarin een adres zich gaat bevinden.” legt Jaap uit. “Hiermee hopen we te bereiken dat een bewoner weet wanneer en hoe ze geholpen worden. Door de bewonersbegeleiders mee te nemen in het proactief communiceren (wanneer doen we de beoordeling of opname) en te bewaken dat we niet uitlopen qua planning, of wanneer je uitloopt dat je dit communiceert, voorkom je teleurstelling. Dan heb je het over informatie verstrekken, en doen wat je zegt. We zien dat de bewonersbegeleiders, als aanspreekpunt, hier een grote behoefte in hebben. Onze bewonersbegeleiders zijn het gezicht van de NCG, het is van belang dat zij over de juiste informatie beschikken.”

Oriënterende gesprekken herbeoordelingen

Eigenaren van gebouwen die beoordeeld zijn met oude inzichten kunnen dit opnieuw laten beoordelen met de nieuwste inzichten. De eigenaar en een onafhankelijke herbeoordelingsadviseur gaan met elkaar in gesprek over de keuze van de eigenaar: het bestaande versterkingsadvies van het gebouw uitvoeren of het gebouw opnieuw beoordelen met de nieuwste inzichten. Er zijn inmiddels 5200 gesprekken gevoerd, het resultaat is zo’n 1600 herbeoordelingen. “We stimuleren het voeren van deze gesprekken. Het staat voorop dat de eigenaar rust en ruimte ervaren in het maken van keuzes hierin.” zegt Jaap. Ab: ”Deze gesprekken zijn goed verlopen, dat ervaren zowel de eigenaren als de bewonersbegeleiders.”

“De organisatieverandering is een succes als wij daadwerkelijk de versnelling van de versterking hebben bereikt, de bewoners en gemeenten tevreden zijn en wij met plezier in een prettige en veilige omgeving ons werk hebben kunnen doen.”

Samenwerking met gemeenten

Jaap en Ab zijn het gezicht naar de gemeente en zij hebben de bevoegdheid om besluiten te kunnen nemen (mandaat). “Een wens vanuit de gemeenten was om NCG te vormen zoals zij georganiseerd zijn, zodat we elkaar nog beter begrijpen en de samenwerking beter kunnen laten verlopen” licht Ab toe.  

”De samenwerking met gemeente is enorm verbeterd.” vindt Jaap. Dit heeft ook invloed op de manier van werken. Een betere samenwerking zorgt er namelijk voor dat er duidelijke afspraken gemaakt en stappen gezet kunnen worden. Zowel Ab als Jaap ervaren de samenwerking met de gemeenten in het aardbevingsgebied als positief. “Maar we kunnen de gemeenten nog beter meenemen in waar we staan. Wat gaat er goed en wat niet? Ook hier gaat het meerjarenversterkingsprogramma ons enorm helpen.”

Doel aantal te versterken adressen

“De organisatieverandering is een succes als wij daadwerkelijk de versnelling van de versterking hebben bereikt, de bewoners en gemeenten tevreden zijn en wij met plezier in een prettige en veilige omgeving ons werk hebben kunnen doen.” vertelt Ab. Belangrijke doelstelling voor de NCG is dat tenminste 4000 adressen op norm zijn, waarvan 1000 tot 1500 adressen versterkt. “Om dit te bereiken sturen wij op de operationele jaarplanning. In deze planning hebben onze programmamanagers, projectmanagers en projectleiders aangegeven zo’n 1800 woningen op te leveren in 2022.”

“Ook moeten er voldoende uitvoeringsplannen klaar zijn, zodat we weer kunnen starten met de versterking van nieuwe woningen in 2023.” voegt Jaap toe. Hij wil weer de kant op dat medewerkers weer trots kunnen zijn op dat ze voor NCG werken. Meer rust voor de medewerkers van NCG is ook een wens van Ab: “We hebben het afgelopen jaar enorm hard moeten werken om de doelstellingen te behalen. We hebben het uiterste van veel collega’s gevraagd. Door processen en de interne samenwerking te verbeteren, de regie op de uitvoering in de regio’s, mandaat laag in de organisatie en vanaf de start van het jaar te sturen op de planning verwachten we dat die rust ook komt. Ook weten we dat aannemers en nutspartijen een jaar vooruit plannen, hier gaan we als NCG op aansluiten. We kijken meerjarig naar onze planning voor alle fases van de versterking. Er is een steeds een stroom van projecten nodig om de aannemers ook de komende jaren aan ons te kunnen binden.”