Monumenten

Het versterken van gemeentelijke en rijksmonumenten in het aardbevingsgebied is maatwerk. Op deze pagina lichten we toe hoe de versterking van uw monument in zijn werk gaat. Meerdere partijen zijn hierbij betrokken, waaronder Nationaal Coördinator Groningen (NCG).

Aanpak versterken monumenten

Gelijk vanaf de start werken we nauw samen aan de versterking. Daarbij houden we oog voor de erfgoedwaarden en streven we naar zo kort mogelijke doorlooptijden. Hieronder leest u de stappen die in het versterkingsproces doorlopen worden.

Van start

U krijgt een brief met een voorstel voor een afspraak voor het bouwkundige onderzoek van uw monument. Een gecertificeerd bouwkundig ingenieursbureau komt bij u thuis voor een technisch onderzoek. Tijdens het bouwkundig onderzoek wordt de technische constructie van uw monument onderzocht. Vaak is het nodig om hiervoor gaten te boren in vloeren of wanden. Of om in de tuin te graven om de fundering te kunnen zien. Hiervoor is toestemming van de gemeente nodig. Na de opname ziet alles er weer hetzelfde uit als daarvoor. Het bouwkundig onderzoek duurt maximaal twee dagen.

Is uw monument veilig?

Op basis het technisch onderzoek wordt beoordeeld of uw monument voldoet aan de geldende veiligheidsnorm. Dit wordt vastgelegd in een rapport dat u ongeveer 12 weken na het onderzoek per post ontvangt. Uw bewonersbegeleider ondersteunt u tijdens het hele versterkingsproces . Hij of zij bespreekt het rapport en de beoordeling met u. Als uw monument voldoet aan de wettelijke veiligheidsnorm, wordt uw adres ‘op norm‘ verklaard en vrijgegeven. Uw woning is voldoende veilig. U kunt bezwaar maken tegen deze beoordeling.  Als uw monument ‘niet op norm‘ wordt verklaard, voldoet het gebouw niet aan de gestelde veiligheidsnorm. Uw monument moet worden versterkt. We gaan samen het monument versterken volgens de Aanpak versterken monumenten.

Samen sterk – we maken een erfgoedgedragen ontwerp

Bij monumenten zijn niet alle bouwkundige oplossingen en versterkingsconstructies mogelijk. Als eerste stap voert een onafhankelijke monumentendeskundige een bouwhistorische onderzoek uit. Hierbij worden de cultuur- en bouwhistorische waarden van het gebouw in kaart gebracht. NCG werkt met een pool van zes vaste restauratiearchitecten, waar u uit kunt kiezen. De restauratiearchitect werkt nauw samen met de bouwhistorisch adviseur, de constructeur, de restauratieaannemer en de monumentdeskundigen. De versterkingsmaatregelen worden vormgegeven met respect voor de erfgoedwaarden van het monument. Dit noemen we een erfgoedgedragen ontwerp.

Koppelkansen

Er is ook ruimte om uw eigen plannen mee te nemen in de versterking, Dat noemen we koppelkansen. We kunnen de versterking ook combineren met eventueel schadeherstel. We nemen de koppelkansen mee in het ontwerpteam en maken één totaalplan. U bent zelf verantwoordelijk voor de financiering van deze koppelkansen. Iedere eigenaar in het aardbevingsgebied kan voor koppelkansen subsidie aanvragen. Voor eigenaren van monumenten zijn er aanvullende regelingen en subsidies. Het Erfgoedloket Groningen kan u hierbij op weg helpen en ondersteunen.

Voor het aanvragen van restauratie- of instandhoudingssubsidies is vaak een onderhoudsrapport nodig. In 2022 en 2023 kunt u op kosten van NCG bij de Monumentenwacht eenmalig een nulmeting naar de staat van onderhoud van uw monument laten uitvoeren. NCG subsidieert dit omdat goed onderhoud aan monumenten cruciaal is om het monument sterk te houden/maken. In feite is onderhoud de eerste stap in de versterking. Via de website van de Monumentenwacht kunt u zich aanmelden voor de nulmeting.

We gaan aan de slag

Een gebouw versterken is ingrijpend. Daarom krijgt u als eigenaar tijd om na te denken. Samen werken we het versterkingsadvies uit tot een definitief ontwerp. Pas als we het eens zijn over de plannen nemen we het versterkingsbesluit en start de uitvoering. De ingrepen aan een monument zijn bovendien vergunning plichtig. Vergunningaanvragen nemen veel tijd. Door zo vroeg mogelijk alle erfgoedwaarden en kaders in beeld te brengen met een bouwhistorisch onderzoek, worden de doorlooptijden later in het versterkingsproces zo kort mogelijk gehouden.

Werk in uitvoering

Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden aan uw monument wordt gekeken of de bouwwerkzaamheden volgens de vergunningvoorschriften en geldende bouwregelgeving verlopen. Het kan gebeuren dat verborgen erfgoedwaarden worden blootgelegd. Dit kan de uitvoering vertragen. De gemeente geeft in dat geval aan hoe met deze blootgelegde erfgoedwaarden moet worden omgegaan en beslist over de oplossing. De wettelijke monumentenadviseurs denken mee in het belang van een snelle en goede oplossing.

Tijdelijk verhuizen

Soms is het nodig om tijdelijk te verhuizen tijdens de versterking van uw monument. NCG regelt dit voor u als bewoner van een monument. Uw spullen worden opgeslagen en u verblijft in een geheel ingerichte woning. Als uw woning klaar is verhuizen we al uw spullen weer terug. U mag de tijdelijke verhuizing ook zelf regelen. Daarvoor ontvangt u dan een maandelijkse vergoeding. Bekijk ook de pagina Tijdelijke huisvesting voor meer informatie.

Laatste update: 05-01-2023