Chemische industrie

In het aardbevingsgebied zijn ongeveer 45 bedrijven die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen. Daarvan vallen 28 bedrijven onder het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO2015). BRZO-bedrijven moeten voldoen aan strenge normen voor de veiligheid. U leest op deze pagina hoe de aanpak voor het beoordelen van de aardbevingsbestendigheid van chemiebedrijven eruit ziet.

De chemiebedrijven in het aardbevingsgebied doen onderzoek naar de risico’s van aardbevingen. Uitgangspunt is dat de risico’s voor de medewerkers en de omgeving niet mogen toenemen als gevolg van aardbevingen door gaswinning en het veiligheidsniveau op peil blijft. NCG werkt samen met deze bedrijven en andere betrokken partijen aan het toetsen van de aardbevingsbestendigheid van industriële installaties. En als het zo nodig is aan het versterken ervan.

Aanpak chemiebedrijven

Sinds het voorjaar van 2017 wordt voor de hoogst geprioriteerde industriële installaties van een grote groep bedrijven berekend of ze bestand zijn tegen aardbevingen. Dit gebeurt op basis van de prioriteringslijst. Op de prioriteringslijst  staan bedrijven in volgorde van mogelijk omgevingsrisico. De prioriteitsvolgorde op deze lijst is bepaald op basis van:

 • de ligging van de bedrijven in het gebied (afhankelijk van hogere of lagere pga’s);
 • de aard van het bedrijfsproces en;
 • de nabijheid van omwonenden.

De lijst zegt niets over de vraag of er maatregelen genomen moeten worden of dat die al genomen zijn. Binnenkort beginnen de onderzoeken bij de andere chemiebedrijven die op de prioriteringslijst staan. NCG informeert deze bedrijven hierover.


Toetskader

Voor de onderzoeken naar aardbevingsbestendigheid kunnen de chemiebedrijven een toetskader gebruiken. Het toetskader kan ook worden gebruikt bij nieuwbouw van industriële installaties. Het toetskader bestaat uit twee fasen:

 • Fase 1: een kwalitatieve risicoanalyse, met behulp van de Handreiking Industrie fase 1 van Deltares/TNO;

 • Fase 2: een kwantitatieve berekeningstoets

De kwalitatieve analyse in de eerste fase levert een prioritering op van de risico’s. De analyse zegt niets over de aardbevingsbestendigheid. Om iets over de aardbevingsbestendigheid te zeggen moet een kwantitatieve berekeningstoets te worden uitgevoerd. Dit gebeurt in fase 2. Bedrijven kunnen daarbij kiezen uit een van de volgende methoden:

 • De LoC-methode (Loss of Containment).
  Dit is een robuuste methode. Deze methode is ontwikkeld door de werkgroep Maatgevende aardbevingsbelasting (WMA). Afgesproken is dat chemiebedrijven deze toets de komende drie jaar kunnen gebruiken. In een aanvullend advies en een notitie geeft de WMA antwoord op vragen over de toepassing van de LoC-methode.
  Om tot een versnelling van de onderzoeken te komen wordt de LoC-methode voor een aantal veel voorkomende installaties gestandaardiseerd. De standaardmethode voor opslagtanks kan inmiddels worden toegepast. In 2018 zijn geactualiseerde shake maps (noodzakelijke seismische gegevens voor de berekeningen) vastgesteld waarin grondversnellingen zijn meegenomen.
 • De rekenmethodiek voor fase 2 , ontwikkeld door Deltares/TNO, die in juni 2018  is afgerond.

Op basis van de uitkomsten van het kwantitatieve onderzoek volgt een eindanalyse. Hierin staan de resultaten  en mogelijke oplossingen. Daarna volgen – waar nodig – mitigerende maatregelen, zoals versterking. Chemiebedrijven leveren openbare samenvattingen van de onderzoeksresultaten. Dit gebeurt nadat de eindanalyses gereed zijn. Deze samenvattingen publiceert NCG op deze website. Met NAM zijn afspraken gemaakt over de vergoeding van de onderzoekskosten en kosten van eventuele maatregelen.

Overige bedrijven die op de risicokaart staan

In Groningen zijn ongeveer 200 andere bedrijven die vanwege de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen een mogelijk risico vormen bij (zware) aardbevingen.  Deze bedrijven zijn opgenomen op de risicokaart.. Het onderzoek naar de aardbevingsbestendigheid van de installaties bij deze bedrijven wordt in 2018 gestart.

Meer informatie

In het meerjarenprogramma van NCG is de aanpak voor chemische industrie als concrete beleidsbeslissing vastgelegd. Op 7 juli 2017 heeft het kabinet via het addendum de aanpak tussentijds geactualiseerd. In de stuurgroep industrie van 30 november 2017 zijn hierop aanvullend nog enkele afspraken gemaakt. Bekijk de volledige tekst van de aanpak voor chemiebedrijven. Hierin staat ook hoe NCG omgaat met nieuwe seismische inzichten van het KNMI.